باز بودن در نوآوری فرایند: مرور سیستماتیک ادبیات و ارائه مسیرهای پژوهشی آتی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری - کارآفرینی سازمانی - دانشکده کارآفرینی - دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده کارآفرینی - دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش بدنبال تبیین جایگاه «نوآوری فرآیندی باز» در ادبیات کنونی نوآوری، نوآوری فرآیند و نوآوری باز بوده و مفهوم­پردازی اجزا و ابعاد آن برای انجام پژوهش­های آتی در این زمینه را دنبال کرده است. روش پژوهش مورد استفاده مرور سیستماتیک است که از منظر هدف بنیادی و بر حسب روش گردآوری داده، مطالعه اسناد است که با تکیه بر این روش، امکان بررسی جامع و استاندارد پژوهشهای هدف فرآهم می شود. در همین راستا 68 مقاله از سال‌های 2001 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت یافته های پژوهش در دو دسته »ارکان« و »ویژگیهای « نوآوری فرآیندی باز طبقه بندی شده اند.. ارکان نوآوری فرآیندی باز  شامل «مکانیزم­ها، شرکا، دستاوردها و عناصر پیش‌بین» و ویژگی‌های نوآوری فرآیندی باز در برگیرنده «میزان فناوری‌محور بودن، درجه اهمیت فرآیندی، سطح تغییرات و کانون بهره­برداری» می­باشد. همچنین براساس یافته ها، سه زمینه کلی برای مطالعات آتی نیز پیشنهاد گردید: اول؛ « استفاده از روش‌های متنوع­تر (تغییر تسلط حاکمیت رویکردهای کمی به رویکردهای کیفی و آمیخته)؛ »، دوم؛ « تاکید بر توسعه و آزمون نظری» بواسطه ضعف نظری مطالعات موجود و سوم؛ « انجام مطالعات بیشتر در زمینه‌های بین‌بخشی (بین چند صنعت یا حوزه کسب وکار) و فراملی (بین‌المللی)».
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Openness in Process Innovation: A Systematic Review and Research Agenda

نویسندگان [English]

  • saeed Nayeri 1
  • سیدرضا حجازی 2
  • Kamal Sakhdari 3
1 Phd. Student- Organizational Entrepreneurship - Faculty of Entrepreneurship - University of Tehran
2 Faculty of Entrepreneurship - University of Tehran
3 Faculty of Entrepreneurship - University of Tehran
چکیده [English]

In this paper, we examine how the openness in firms’ boundaries is feasible when doing process innovation and what determines this open process innovation. So, we consolidated previous researches on process innovation through a precise systematic review of the 68 researches published between 2001 and 2020; then we synthesized various research-based findings to a comprehensive framework about OPI attributes and pillars. OPI attributes presents four main themes as technology intensity, significance, magnitude and locus of exploitation. OPI pillars is consistent of mechanisms, partners, achievments and antecedents. Finally, we argued missing links in the literature and provided future research agenda, according to three main paths: 1) to use more variety of methods - changing quantitative dominance to qualitative and multi-method approaches; 2) to emphasize development and testing; 3) to conduct more cross-national and cross-sectoral studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Openness
  • Open innovation
  • Process innovation
  • Open Process Innovation
  • Systematic review
زارعی، بهروز، بالیده، سعدی و پرویز کفچه. (1392). «ارایه­ی چارچوبی برای مهندسی مجدد فرایندهای کسب­وکار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی»­­. توسعه کارآفرینی. 6 (3): 145-161.
داودی، نازی، اکبری، مرتضی و حمید پاداش. (1395). «شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات». توسعه کارآفرینی. 9 (1): 239-256.
قوامی­دوست، محسن. ایراندوست، عبدالله. (1392). «نقش روابط بین شرکتی در یادگیری شرکتی و ایجاد نوآوری باز در شرکت­های کوچک و متوسط». توسعه کارآفرینی. 6 (1): 27-46.
صادقی راد، بهنام. نجفی، فرید و علی­اکبر حق­دوست. (1393). «مرور ساختاریافته و متاآنالیز: مفاهیم و کاربردها». چاپ اول. تهران. انتشارات گپ.
Aliasghar, O., Rose, E. L., & Chetty, S. (2019). Where to search for process innovations? The mediating role of absorptive capacity and its impact on process innovation. Industrial Marketing Management, 82, 199-212.
Ashok, M., Day, M., & Narula, R. (2018). Buyer (dis) satisfaction and process innovation: the case of information technology services provision. Industrial Marketing Management, 68, 132-144.
Ashok, M., Narula, R., & Martinez-Noya, A. (2016). How do collaboration and investments in knowledge management affect process innovation in services? Journal of Knowledge Management, 20(5), 1004-1024.
Azadegan, A., & Dooley, K. J. (2010). Supplier innovativeness, organizational learning styles and manufacturer performance: An empirical assessment. Journal of operations management, 28(6), 488-505.
Baer, M., & Frese, M. (2003). Innovation is not enough: Climates for initiative and psychological safety, process innovations, and firm performance. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(1), 45-68.
Barbero, J. L., Casillas, J. C., Wright, M., & Garcia, A. R. (2014). Do different types of incubators produce different types of innovations? The Journal of Technology Transfer, 39(2), 151-168.
Bateman, N. (2005). Sustainability: the elusive element of process improvement. International journal of operations & production management, 25(3), 261-276.
Bayona-Saez, C., Cruz-Cázares, C., García-Marco, T., & Sánchez García, M. (2017). Open innovation in the food and beverage industry. Management Decision, 55(3), 526-546.
Bruch, J., & Bellgran, M. (2012). Design information for efficient equipment supplier/buyer integration. Journal of Manufacturing Technology Management. 23(4). 484-502
Carlucci, D., Lerro, A., Lazzarotti, V., Manzini, R., & Pellegrini, L. (2010). Open innovation models adopted in practice: an extensive study in Italy. Measuring business excellence. 14(4). 11-24.
Cassiman, B., & Valentini, G. (2016). Open innovation: are inbound and outbound knowledge flows really complementary? Strategic Management Journal37(6), 1034-1046.
Castro, L. M., Montoro-Sanchez, A., & Ortiz-De-Urbina-Criado, M. (2011). Innovation in services industries: current and future trends. The Service Industries Journal, 31(1), 7-20.
Cefis, E., & Marsili, O. (2005). A matter of life and death: innovation and firm survival. Industrial and Corporate change, 14(6), 1167-1192.
Chai, L., Li, J., Tangpong, C., & Clauss, T. (2020). The interplays of coopetition, conflicts, trust, and efficiency process innovation in vertical B2B relationships. Industrial Marketing Management, 85, 269-280.
Chen, J. S., & Tsou, H. T. (2012). Performance effects of IT capability, service process innovation, and the mediating role of customer service. Journal of Engineering and Technology Management, 29(1), 71-94.
Chen, L., Zhao, X., Tang, O., Price, L., Zhang, S., & Zhu, W. (2017). Supply chain collaboration for sustainability: A literature review and future research agenda. International Journal of Production Economics, 194, 73-87.
Chesbrough, H. (2004). Managing open innovation. Research-Technology Management, 47(1), 23-26.
Classen, N., Carree, M., Van Gils, A., & Peters, B. (2014). Innovation in family and non-family SMEs: an exploratory analysis. Small Business Economics, 42(3), 595-609.
Clausen, T., Pohjola, M., Sapprasert, K., & Verspagen, B. (2011). Innovation strategies as a source of persistent innovation. Industrial and Corporate Change, 21(3), 553-585.
Crevani, L., Palm, K., & Schilling, A. (2011). Innovation management in service firms: a research agenda. Service Business5(2), 177-193.
Damanpour, F., & Gopalakrishnan, S. (2001). The dynamics of the adoption of product and process innovations in organizations. Journal of management studies, 38(1), 45-65.
Dahlander, L., & Gann, D. M. (2010). How open is innovation? Research policy39(6), 699-709.
Dost, M., Badir, Y. F., Sambasivan, M., & Umrani, W. A. (2020). Open-and-closed process innovation generation and adoption: Analyzing the effects of sources of knowledge. Technology in Society, 62, 301-309.
Filipescu, D. A., Prashantham, S., Rialp, A., & Rialp, J. (2013). Technological innovation and exports: Unpacking their reciprocal causality. Journal of International Marketing21(1), 23-38.
Fitjar, R. D., & Rodríguez-Pose, A. (2013). Firm collaboration and modes of innovation in Norway. Research policy, 42(1), 128-138.
Fosso Wamba, S., & Mishra, D. (2017). Big data integration with business processes: a literature review. Business Process Management Journal, 23(3), 477-492.
Frishammar, J., Ericsson, K., & Patel, P. C. (2015). The dark side of knowledge transfer: Exploring knowledge leakage in joint R&D projects. Technovation, 41, 75-88.
Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation. R&D Management, 40(3), 213-221.
Gunasekaran, A., & Kobu, B. (2002). Modelling and analysis of business process reengineering. International journal of production research, 40(11), 2521-2546.
Hall, B. H., Lotti, F., & Mairesse, J. (2009). Innovation and productivity in SMEs: empirical evidence for Italy. Small Business Economics, 33(1), 13-33.
Haneda, S., & Ito, K. (2018). Organizational and human resource management and innovation: Which management practices are linked to product and/or process innovation? Research Policy, 47(1), 194-208.
Harmon, P., & Wolf, C. (2011). Business process modeling survey. Business process trends, 36(1), 1-36.
Hengst, M. D., & Vreede, G. J. D. (2004). Collaborative business engineering: a decade of lessons from the field. Journal of Management Information Systems, 20(4), 85-114.
Hervas-Oliver, J. L., & Sempere-Ripoll, F. (2015). Disentangling the influence of technological process and product innovations. Journal of Business Research, 68(1), 109-118.
Huang, J. W., & Li, Y. H. (2017). Green innovation and performance: The view of organizational capability and social reciprocity. Journal of Business Ethics, 145(2), 309-324.
Huang, F., & Rice, J. (2012). Openness in product and process innovation. International Journal of Innovation Management, 16(4), 125-149.
Kostova, T., & Zaheer, S. (1999). Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise. Academy of Management review, 24(1), 64-81.
Kurkkio, M., Frishammar, J., & Lichtenthaler, U. (2011). Where process development begins: a multiple case study of front end activities in process firms. Technovation, 31(9), 490-504.
Lager, T. (2016). Managing Innovation & Technology in the Process Industries: Current practices and future perspectives. Procedia Engineering, 138(1), 459-471.
Lam, M., O'Donnell, M., & Robertson, D. (2015). Achieving employee commitment for continuous improvement initiatives. International Journal of Operations & Production Management, 35(2), 201-215.
Landry, R., Amara, N., & Lamari, M. (2002). Does social capital determine innovation? To what extent? Technological forecasting and social change, 69(7), 681-701.
Lee, H. L., & Schmidt, G. (2017). Using value chains to enhance innovation. Production and Operations Management26(4), 617-632.
Le, P. B., & Lei, H. (2019). Determinants of innovation capability: the roles of transformational leadership, knowledge sharing and perceived organizational support. Journal of knowledge management, 16(4), 21-44.
Linton, J. D., & Walsh, S. T. (2008). A theory of innovation for process-based innovations such as nanotechnology. Technological Forecasting and Social Change, 75(5), 583-594.
Martínez‐Ros, E., & Labeaga, J. M. (2009). Product and process innovation: Persistence and complementarities. European Management Review, 6(1), 64-75.
Mendi, P., & Mudida, R. (2018). The effect on innovation of beginning informal: Empirical evidence from Kenya. Technological Forecasting and Social Change, 131, 326-335.
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2009). preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS med, 6(7), 336-343.
Möldner, A. K., Garza-Reyes, J. A., & Kumar, V. (2020). Exploring lean manufacturing practices' influence on process innovation performance. Journal of Business Research, 106, 233-249.
Najafi-Tavani, S., Najafi-Tavani, Z., Naudé, P., Oghazi, P., & Zeynaloo, E. (2018). How collaborative innovation networks affect new product performance: Product innovation capability, process innovation capability, and absorptive capacity. Industrial marketing management, 73, 193-205.
Nguyen, H., & Harrison, N. (2019). Leveraging customer knowledge to enhance process innovation. Business Process Management Journal.
Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of management review, 16(1), 145-179.
Pérez, J. A. H., Geldes, C., Kunc, M. H., & Flores, A. (2018). New approach to the innovation process in emerging economies: The manufacturing sector case in Chile and Peru. Technovation, 79, 35-55.
Piening, E. P., & Salge, T. O. (2015). Understanding the antecedents, contingencies, and performance implications of process innovation: A dynamic capabilities perspective. Journal of Product Innovation Management, 32(1), 80-97.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Bachrach, D. G., & Podsakoff, N. P. (2005). The influence of management journals in the 1980s and 1990s. Strategic Management Journal, 26(5), 473-488.
Prajogo, D. I. (2016). The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance. International Journal of Production Economics, 171, 241-249.
Propris, L. D. (2002). Types of innovation and inter-firm co-operation. Entrepreneurship & Regional Development, 14(4), 337-353.
Radziwon, A., & Bogers, M. (2019). Open innovation in SMEs: Exploring inter-organizational relationships in an ecosystem. Technological Forecasting and Social Change, 146, 573-587.
Reichstein, T., & Salter, A. (2006). Investigating the sources of process innovation among UK manufacturing firms. Industrial and Corporate change, 15(4), 653-682.
Reijers, H. A., & Mansar, S. L. (2005). Best practices in business process redesign: an overview and qualitative evaluation of successful redesign heuristics. Omega, 33(4), 286-303.
Reimann, M., Xiong, Y., & Zhou, Y. (2019). Managing a closed-loop supply chain with process innovation for remanufacturing. European Journal of Operational Research, 276(2), 510-518.
Robertson, P. L., Casali, G. L., & Jacobson, D. (2012). Managing open incremental process innovation: absorptive capacity and distributed learning. Research policy, 41(5), 822-832.
Robin, S., & Schubert, T. (2013). Cooperation with public research institutions and success in innovation: Evidence from France and Germany. Research Policy, 42(1), 149-166.
Santamaría, L., Nieto, M. J., & Barge-Gil, A. (2009). Beyond formal R&D: Taking advantage of other sources of innovation in low-and medium-technology industries. Research Policy, 38(3), 507-517.
Saunila, M. (2019). Innovation capability in SMEs: A systematic review of the literature. Journal of Innovation & Knowledge, 11(2), 119-125.
Sharma, N. (2017). Innovative Behaviour of Indian Micro Small and Medium Enterprises: An Empirical Study. International Journal of Innovation Management, 21(7), 175-194.
Shu, C., Page, A. L., Gao, S., & Jiang, X. (2012). Managerial ties and firm innovation: is knowledge creation a missing link? Journal of Product Innovation Management, 29(1), 125-143.
Singh, S. K., Gupta, S., Busso, D., & Kamboj, S. (2019). Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance. Journal of Business Research, 30(4), 148-159.
Terjesen, S., & Patel, P. C. (2017). In search of process innovations: The role of search depth, search breadth, and the industry environment. Journal of Management, 43(5), 1421-1446.
Theyel, N. (2013). Extending open innovation throughout the value chain by small and medium-sized manufacturers. International Small Business Journal, 31(3), 256-274.
Tomlinson, P. R., & Fai, F. M. (2013). The nature of SME co-operation and innovation: A multi-scalar and multi-dimensional analysis. International Journal of Production Economics, 141(1), 316-326.
Toselli, M. (2017). Knowledge sources and integration ties toward innovation. A food sector perspective. Eurasian Business Review, 7(1), 43-65.
Trott, P., & Simms, C. (2017). An examination of product innovation in low-and medium-technology industries: Cases from the UK packaged food sector. Research Policy, 46(3), 605-623.
Tsinopoulos, C., Sousa, C. M., & Yan, J. (2018). Process innovation: open innovation and the moderating role of the motivation to achieve legitimacy. Journal of product innovation management, 35(1), 27-48.
Un, C. A., & Asakawa, K. (2015). Types of R&D collaborations and process innovation: The benefit of collaborating upstream in the knowledge chain. Journal of Product Innovation Management, 32(1), 138-153.
Veugelers, R., & Schneider, C. (2018). Which IP strategies do young highly innovative firms choose? Small Business Economics50(1), 113-129.
Wagner, S. M., & Bode, C. (2014). Supplier relationship-specific investments and the role of safeguards for supplier innovation sharing. Journal of Operations Management, 32(3), 65-78.
Walker, R. M. (2014). Internal and external antecedents of process innovation: A review and extension. Public Management Review, 16(1), 21-44.
Walker, K. (2010). A systematic review of the corporate reputation literature: Definition, measurement, and theory. Corporate reputation review12(4), 357-387.
Westerlund, M., & Rajala, R. (2010). Learning and innovation in inter-organizational network collaboration. Journal of Business & Industrial Marketing, 25(6), 435-442.
Wong, S. K. S. (2013). Environmental requirements, knowledge sharing and green innovation: empirical evidence from the electronics industry in China. Business Strategy and the Environment, 22(5), 321-338.
Xie, X., Huo, J., Qi, G., & Zhu, K. X. (2015). Green process innovation and financial performance in emerging economies: Moderating effects of absorptive capacity and green subsidies. IEEE Transactions on Engineering Management, 63(1), 101-112.
Zhang, J., Liang, G., Feng, T., Yuan, C., & Jiang, W. (2019). Green innovation to respond to environmental regulation: How external knowledge adoption and green absorptive capacity matter? Business Strategy and the Environment, 29(1), 39-53.