گرایش بین‌المللی شدن و عملکرد صادراتی: بررسی آثار میانجی دانش صادراتی و تعدیلگر پویایی محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

2 گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رقابت شدید در بازار داخلی و جهانی‌شدن تمایل شرکت‌ها به بین‌المللی شدن را افزایش داده است. در این بین صادرات یکی از راهبردهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین‌المللی شدن شرکت‌ها داشته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش بین‌المللی شدن و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با نقش تعدیل‌گری پویایی محیطی است. پژوهش حاضرکاربردی و به ‌لحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های کوچک‌و‌متوسط صادراتی در شهر تبریز هستند که از این میان تعداد 114 نفر از مدیران و معاونان این شرکت‌ها به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامه از دیدگاه صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که گرایش بین‌المللی شدن هم به طور مستقیم و هم از طریق دانش صادراتی تاثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها دارد. همچنین پویایی محیطی رابطه بین گرایش بین‌المللی شدن و عملکرد صادراتی را تعدیل می‌کند. نتایج نشان داد گرایش بین‌المللی شدن زمینه لازم را برای ورود شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند تا آنان سریعتر بین‌المللی شوند و با جبران کمبود منابع باعث گسترش این نوع شرکت‌ها می‌شود. نتایج پژوهش می‌تواند به عنوان یک راهنما برای سیاست‌گذاران، شرکت‌ها و مدیران صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internationalization Orientation and Export Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and Moderating Environmental Dynamism

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvari 1
  • Mehran Rezvani 2
1 Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Intense competition in the domestic market and globalization have increased the desire of companies to internationalization. Meanwhile export is one of the strategies which has been the most used for internationalization of companies. The purpose of this research is to investigating the effect of internationalization orientation and export knowledge on export performance with the role of moderating environmental dynamism. The research is applied in terms of purpose and in terms of method and data collection, it is descriptive-survey type. The statistical population of this research consists of small and medium export companies in Tabriz, where 114 managers and deputies of these companies were selected by census method. A standard questionnaire was used to collect data, which content validity of the questionnaire from the experts' point of view and its reliability were confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The Structural equation modeling and PLS3 software has been used to investigate hypotheses. The results showed that the internationalization orientation both directly and through export knowledge has a positive effect on the export performance of companies. Environmental dynamics also moderate the relationship between internationalization orientation and export performance. The results showed that the internationalization orientation provides the necessary context for companies to enter the international markets so that they become international faster and by compensating for the lack of resources, it causes the expansion of this type of companies. The research results can be used as a guide for policy makers, companies and export managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization Orientation
  • Export performance
  • Export knowledge
  • Environmental Dynamism
  • Internationalization
ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ اکبری، محسن؛ هوشمند جایجانی، میلاد (1396). بررسی تاثیر بازارگرایی صادراتی و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با تعدیل‌گری پویایی بازار(مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)، راهبردهای بازرگانی، 24(10)، 1-20.
صنوبر، ناصر؛ سروری، رحیم؛ جبارزاده، یونس (1397). بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی، توسعه کارآفرینی، 11(3)، 461-479.
Alteren, G., & Tudoran, A. A. (2016). Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behavioral commitment, and communication. International Business Review25(1), 370-381.
Ahokangas, P. (1998). Internationalization and resources. An analysis of processes in Nordic SMEs. Vaasa, University of Vaasa.
Bagheri, M., Mitchelmore, S., Bamiatzi, V., & Nikolopoulos, K. (2019). Internationalization orientation in SMEs: the mediating role of technological innovation. Journal of International Management25(1), 121-139.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management17(1), 99-120.
Beleska-Spasova, E. (2014). Determinants and measures of export performance–comprehensive literature review. Journal of Contemporary Economic and Business Issues1(1), 63-74.
Behyan, M., Mohamad, O., & Omar, A. (2015). Influence of internationalization orientation on export performance: in the perspective of Malaysian manufacturing firms. Journal of Business & Industrial Marketing, 30(1), 83-95.
Di Fatta, D., Gera, N., Tyagi, L. K., & Grisold, T. (2019). Export knowledge: Determinant of export strategy, export commitment and export performance in carpet industry, Kybernetes, 48(8), 1806-1826.
Denicolai, S., Zucchella, A., & Strange, R. (2014). Knowledge assets and firm international performance. International business review23(1), 55-62.
Dess, G. G., & Beard, D. W. (1984). Dimensions of organizational task environments. Administrative science quarterly, 29(1), 52-73.
Escandon-Barbosa, D., Rialp-Criado, J., Fuerst, S., Rodriguez-Orejuela, A., & Castro-Aristizabal, G. (2019). Born global: the influence of international orientation on export performance. Heliyon5(11), 1-12.
Geldres-Weiss, V. V., Uribe-Bórquez, C. T., Coudounaris, D. N., & Monreal-Pérez, J. (2016). Innovation and experiential knowledge in firm exports: Applying the initial U-model. Journal of Business Research69(11), 5076-5081.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators. Management science52(11), 1661-1674.
Knight, G. A., & Kim, D. (2009). International business competence and the contemporary firm. Journal of International Business Studies40(2), 255-273.
Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. Journal of international business studies35(2), 124-141.
Lengnick-Hall, C. A., & Inocencio-Gray, J. L. (2013). Institutionalized organizational learning and strategic renewal: The benefits and liabilities of prevailing wisdom. Journal of Leadership & Organizational Studies20(4), 420-435.
Monteiro, A. P., Soares, A. M., & Rua, O. L. (2017). Linking intangible resources and export performance: the role of Entrepreneurial orientation and dynamic capabilities. Baltic Journal of Management, 12(3), 329-347.
Moen, Ø., Heggeseth, A. G., & Lome, O. (2016). The positive effect of motivation and international orientation on SME growth. Journal of Small Business Management54(2), 659-678.
Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E., & Díez, J. A. (2010). Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance. Journal of world business45(1), 49-58.
Park, T., & Ryu, D. (2015). Drivers of technology commercialization and performance in SMEs. Management Decision, 53(2), 338-353.
Rua, O. L. (2018). From intangible resources to export performance: exploring the mediating effect of absorptive capabilities and innovation. Review of International Business and Strategy, 28(3/4), 373-394.
Stoian, M. C., Dimitratos, P., & Plakoyiannaki, E. (2018). SME internationalization beyond exporting: A knowledge-based perspective across managers and advisers. Journal of World Business53(5), 768-779.
Sørensen, H. E., & Madsen, T. K. (2012). Strategic orientations and export market success of manufacturing firms: The role of market portfolio diversity. International Marketing Review, 29(4), 424-441.
Sousa, C. M., Martínez‐López, F. J., & Coelho, F. (2008). The determinants of export performance: A review of the research in the literature between 1998 and 2005. International Journal of Management Reviews10(4), 343-374.
Song, S., & Lee, S. (2020). Motivation of internationalization and a moderating role of environmental conditions in the hospitality industry. Tourism Management78, 104050.
Toften, K. (2005). The influence of export information use on export knowledge and performance: Some empirical evidence. Marketing intelligence & planning, 23(2), 200-219.
Vyas, R., & Souchon, A. L. (2003). Symbolic use of export information: A multidisciplinary approach to conceptual development and key consequences. International Marketing Review, 20(1), 67-94.
Wu, F., Sinkovics, R. R., Cavusgil, S. T., & Roath, A. S. (2007). Overcoming export manufacturers’ dilemma in international expansion. Journal of International Business Studies38(2), 283-302.
Welch, L. S., & Luostarinen, R. K. (1993). Inward-outward connections in internationalization. Journal of international Marketing1(1), 44-56.
Zhou, L., Wu, W. P., & Luo, X. (2007). Internationalization and the performance of born-global SMEs: the mediating role of social networks. Journal of international business studies38(4), 673-690.