روابط ساختاری بین گرایش به کارآفرینی سبز و نوآوری سبز با نقش میانجی یادگیری زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 گروه پژوهش مدیریت کیفیت دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی سبز بر نوآوری بنیادی سبز و نوآوری تدریجی سبز از طریق متغیر میانجی یادگیری زنجیره تأمین بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است که درسال 1399 انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را  شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی جی اصفهان تشکیل می دادند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده تعیین گردید. با در نظر گرفتن شهرک صنعتی جی اصفهان به عنوان جامعه آماری، 210 نفر از مدیران ارشد به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از روایی محتوایی و روایی سازه تأیید شد و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار7.4 MPLUS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که گرایش به کارآفرینی سبز بر یادگیری زنجیره تأمین، نوآوری بنیادی سبز و نوآوری تدریجی سبز تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که تأثیر یادگیری زنجیره تأمین بر نوآوری بنیادی سبز و نوآوری تدریجی سبز مثبت و معنادار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن است که گرایش به کارآفرینی سبز بر نوآوری بنیادی سبز و نوآوری تدریجی سبز از طریق متغیر میانجی یادگیری زنجیره تأمین تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Relation between Green Entrepreneurial Orientation and Green Innovation by role of Supply Chain Learning as a Mediator in SMEs

نویسندگان [English]

  • Ehsan Masoudi 1
  • Arash Shahin 2
1 Quality Management Research Group, University of Isfahan
2 Professor, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

As a combination of innovation and environmental development concepts, green innovation is of great significance to sustainable development. The purpose of present research was to consider the effect of Green Entrepreneurial Orientation(GEO) on Green Radical Innovation(GRI) and Green Incremental Innovation(GII) with the mediating role of Supply Chain Learning(SCL). This Practical research was done by using descriptive-correlation method. The statistical population was Small & Medium Enterprises size(SMEs) in Jay Isfahan industrial town. 210 company determined randomly as the sample size by Morgan table. To collect data, questionnaire was used. To consider their validity the content and construct validity were done and to measure their reliability Cronbach's alpha coefficient was used. The data was analyzed by structural equation modeling in MPLUS software. The research findings showed that GEO has significant effect on SCL, GRI and GII. Also the effect of SCL on GRI and GII is meaningful and positive. In addition the findings showed that GEO has a significant effect on GRI and GII through SCL as a meditator variable. According to the results, Green Entrepreneurial Orientation and Supply Chain Learning has a great influence to create and improve the Green Innovation in SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Entrepreneurial Orientation
  • Green Radical Innovation
  • Green Incremental Innovation
  • Green Innovation and Supply Chain Learning
انصاری، م.، اشرفی، ش. و جبلی، ه. (1395). "بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری              سبز". مدیریت صنعتی، (2)8، 162-141.     
بهمنی، ا.، موسوی داودی، س.م.، و واعظی، م. (1397). "بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در افزایش عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران". راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، (10)5، 54-45.
سجادی، س.م، میگون پوری، م.ر، و درگاهی مولان، م.(1394). "ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین کارآفرینانه مرتبط با فرآیند توسعه محصول جدید". توسعه کارآفرینی، 8(3)، 530-513.
شریف زاده، م.ش.، عبدالله زاده، غ.ح. و رهبری، م. (1398). "شناسایی و اولویت بندی زمینه های توسعه کسب و کارهای سبز در استان گلستان". توسعه کارآفرینی، (2)12، 219-201.
کیانفر، ک. و بارفروش، ن.(1395). "ارزیابی اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی". پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 8(15)، 92-75.
گنجی، م.، کاظمی پور، ح،. حاجی مولانا، س.م. و سجادی، س. م. (1399). "توسعه مدل دوهدفه یکپارچه زمان بندی زنجیره تأمین سبز: تولید، توزیع و مسیریابی با وسیله نقلیه ناهمگن و پنجره های زمانی مشتریان". مدیریت صنعتی، 12(1)، 81-47.
Aboelmaged, M., & Hashem, G. (2019). "Absorptive capacity and green   innovation adoption in SMEs: The mediating effects of sustainable organisational capabilities". Journal of Cleaner Production, 220, 853-863.
Al-Dhaafri, H.S. & Al-Swidi, A. & Binyusoff, R. (2016). "The mediating role of total quality management between the entrepreneurial orientation and the organizational performance". The TQM Journal, 28(1), 89-111.
Altinay, L. & Wang, C. (2011). "The influence of an entrepreneur's socio‐cultural characteristics on the entrepreneurial orientation of small firms". Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(4), 673-694.
Dai, J., Cantor, D. E., & Montabon, F. L. (2015). "How environmental management competitive pressure affects a focal firm's environmental innovation activities: a green supply chain perspective". Journal of Business Logistics, 36(3), 242-259.
Ebrahimi, P., & Mirbargkar, S. M. (2017). "Green entrepreneurship and green innovation for SME development in market turbulence". Eurasian Business Review, 7(2), 203-228.
El-Kassar, A. N., & Singh, S. K. (2019). "Green innovation and organizational performance: the influence of big data and the moderating role of management commitment and HR practices". Technological Forecasting and Social Change, 144, 483-498.
Flint, D. J., Larsson, E., & Gammelgaard, B. (2008). "Exploring processes for customer value insights, supply chain learning and innovation: an international study". Journal of Business Logistics, 29(1), 257-281.
Ganji, M., Kazemipoor, H., Molana, S. M. H., & Sajadi, S. M. (2020). A green multi-objective integrated scheduling of production and distribution with heterogeneous fleet vehicle routing and time windows. Journal of Cleaner Production, 259, 1-18.
Guo, Y., Wang, L., & Chen, Y. (2020). "Green Entrepreneurial Orientation and Green Innovation: The Mediating Effect of Supply Chain Learning". SAGE Open, 10(1), 1-13.
Gupta, H., & Barua, M. K. (2017). "Supplier selection among SMEs on the basis of their green innovation ability using BWM and fuzzy TOPSIS". Journal of Cleaner Production, 152, 242-258.
Habib, M. A., Bao, Y., & Ilmudeen, A. (2020). "The impact of green entrepreneurial orientation, market orientation and green supply chain management practices on sustainable firm performance". Cogent Business & Management, 7(1), 1-26.
Haq, M. Z. U., Gu, M., & Huo, B. (2020). "Enhancing supply chain learning and innovation performance through human resource management". Journal of Business & Industrial Marketing, 36(3), 1-17.
Huang, Z., Liao, G., & Li, Z. (2019). "Loaning scale and government subsidy for promoting green innovation". Technological Forecasting and Social Change, 144, 148-156.
Huo, B., Haq, M. Z. U., & Gu, M. (2020). "The impact of information sharing on supply chain learning and flexibility performance". International Journal of Production Research, 59(5), 1-24.
Jiang, W., Chai, H., Shao, J., & Feng, T. (2018). "Green entrepreneurial orientation for enhancing firm performance: A dynamic capability perspective". Journal of Cleaner Production, 198, 1311-1323.
Li, D., Zhao, Y., Zhang, L., Chen, X., & Cao, C. (2018). "Impact of quality management on green innovation". Journal of cleaner production, 170, 462-470.
Lisi, W., Zhu, R., & Yuan, C. (2020). "Embracing green innovation via green supply chain learning: The moderating role of green technology turbulence". Sustainable Development, 28(1), 155-168.
Luu, T. T. (2020). "Green creative behavior in the tourism industry: the role of green entrepreneurial orientation and a dual-mediation mechanism". Journal of Sustainable Tourism, 29(8), 1-29.
Muthe´n, L. K., & Muthe´n, B. O. (1998–2017). "Mplus user’s guide (8th ed.) ". Los Angeles, CA: Author.
Pratono, A. H., Darmasetiawan, N. K., Yudiarso, A., & Jeong, B. G. (2019). "Achieving sustainable competitive advantage through green entrepreneurial orientation and market orientation". The Bottom Line.32(1), 2-15.
Rumanti, A. A., Samadhi, T. A., Wiratmadja, I. I., & Reynaldo, R. (2017, April). "Conceptual model of green innovation toward knowledge sharing and open innovation in Indonesian SME". In 2017 4th International Conference on industrial Engineering and Applications (ICIEA), 182-186, IEEE.
Sarsah, S. A., Tian, H., Dogbe, C. S. K., Bamfo, B. A., & Pomegbe, W. W. K. (2020). "Effect of entrepreneurial orientation on radical innovation performance among manufacturing SMEs: the mediating role of absorptive capacity". Journal of Strategy and Management. 13(4), 551-570.
Song, W., & Yu, H. (2018). "Green innovation strategy and green innovation: The roles of green creativity and green organizational identity". Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(2), 135-150.
Taghizadeh-Yazdi, M., Babakhani, N., Sajadi, S. M., & Ebrahimi, A. H. (2021). Introducing New Products to International Markets Using Green Entrepreneurial Supply Chain Optimisation. In Empirical International Entrepreneurship (pp. 463-489). Springer, Cham.
Ullah, S., & Qaiser Danish, R. (2020). "The Impact of Green Entrepreneurial Orientation on Firm Performance through Green Innovation: The Moderating Role of Strategic Green Marketing Orientation". European Online Journal of Natural and Social Sciences, 9(2), 306-317.
Vendenberg, R. J. (2006). "Software Review: Mplus 3.0". Organizational Research Methods, 9(3), 408-412.
Zhu, Q., Krikke, H., & Caniels, M. C. (2018). "Supply chain integration: value creation through managing inter-organizational learning". International Journal of Operations & Production Management.38(1), 211-229.