مدل‌سازی و پیکره‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

چکیده

کارآفرینی دیجیتال بعنوان پدیده نوظهور قادر است تا فرصت‌های متعددی را برای فعالیت کارآفرینی از طریق دیجیتالی شدن فراهم کند. شیوع کووید-19 ضرورت توسعه این نوع کارآفرینی را تسریع نموده است. هدف این پژوهش، مدلسازی و پیکره‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط، از طریق سطح‌بندی و تعیین میزان شدت تعاملات آنهاست. روش تحقیق  پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و از منظر گرد‌آوری اطلاعات آمیخته- اکتشافی است. این پژوهش دارای دوبخش کیفی برای شناسایی وسطح بندی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی دیجیتال و یک بخش کمّی برای اندازه‌گیری تعاملات عوامل است. در بخش کیفی، ابتدا از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان برای شناسایی عوامل اثرگذاردر توسعه کارآفرینی دیجیتال و در مرحله بعد، برای تعیین سطوح عوامل از مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. در بخش کمّی نیز از روش دیمتل استفاده شده، به این منظور پرسشنامه دیمتل در اختیار 12 نفر از خبرگان قرارگرفت و با استفاده از مدلسازی دیمتل میزان تاثیر عوامل محاسبه شد. نتایج تحقیق 7 عامل اثربخش را در توسعه کارآفرینی دیجیتال نشان می‌دهد، این عوامل در سه دسته زمینه‌ای، ساختاری و محتوایی طبقه‌بندی می‌شوند. عوامل بعد ساختاری با بیشترین تاثیرپذیری و عوامل بعد زمینه‌ای با بیشترین تاثیرگذاری، نقش مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and configuration the factors affecting the development of digital entrepreneurship in small and medium knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • Melika Fard 1
  • Mohammad Reza Kabarazad Ghadim 1
  • Jallal Haghyghat Monfared 2
1 .Department of Industrial Management ,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Digital entrepreneurship is new way of doing business that paves the way for the economic development of developing countries.The prevalence of COVID-19‌ has accelerated the need to develop this type of entrepreneurship.The purpose of this research is to model and configuration the factors affecting the development of digital entrepreneurship in small and medium knowledge-based companies, through the leveling and determining the extent of their interactions. The research ‎method of this study is applicational in objective and from the point of view of data collection is mixed-exploratory. This research has two qualitative sections to identify and level the factors affecting the development of digital entrepreneurship and a quantitative section to measure the interactions of them.The qualitative section semi-structured interview with 17 experts has been used to identify the factors influencing the development of digital entrepreneurship and in the ‎next step, Interpretive Structural Modeling (ISM)‎ was used to determine the levels ‎of factors. In the quantitative part, the DEMATEL method has been used. For this purpose, DEMATEL questionnaire was provided to 12 experts and the effect of factors was calculated by using DEMATEL.The results of the ‎research show that 7 important factors affecting the development of digital entrepreneurship are classified in three levels of ground factors, construction and content factors. Structural factors with the most impressionability and the contextual factors with the most impact have an important role in the development of digital entrepreneurship in SME knowledge-based companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based Companies
  • Information and communication technology
  • Digital Entrepreneurship.Interpretive Structural Modeling
اکبری، محسن.، هوشمند چایجانی، میلاد و بشارتی، فهیمه. (1393) . شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در بین دانشجویان با استفاده از متدلوژی .AHPاولین همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمانها و صنایع .https://civilica.com/doc/372269
خیاطیان، محمد صادق. طباطبائیان، سید حبیب الله. امیری، مقصود و الیاسی، مهدی.(1393). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران.  فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی.  3 ( 6 )، 57- 74.  https://journalie.ir/fa/Article/345
داوری، علی (1389). الگوی مناسب توسعه کارآفرینی توسط دولت ایران. رساله دکترا. گروه مدیریت. دانشکده مدیریت. دانشگاه علامه طباطبایی.
رضوانی، مهران (1388). طراحی الگوی بازاریابی‌کارآفرینانه بین‌المللی در بنگاههای صنعتی ایران؛ رویکرد ترکیبی. رساله دکترا. گروه مدیریت. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس.
سخته، شقایق و کریمی، آصف. (1397).” عوامل موثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال”. توسعه کارآفرینی. 11(4), 719-737.
سرمد، زهره. حجازی، الهه. بازرگان، عباس. (1388).روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
قلیچلی، بهروز. مکان، عاطفه (1395). شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی،27، 106-89.
کشاورز، سهیلا. تقوا، محمدرضا. کرد، حامد. (1398). “شناسایی پیشران‌های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب”. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 7(3), 149-172.
مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی.(1394)، الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوســط  تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط؛تهران: مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی.
یعقوبی، نورمحمد. کمالیان، امین رضا، و میرپارسا، ساناز. (1392). بررسی و تبیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، تهران. https://civilica.com/doc/286595
Amit, R., & Han, X. (2017). Value creation through novel resource configurations in a digitally enabled world. Strategic Entrepreneurship Journal, 11(3), 228-242. https://doi.org/10.1002/sej.1256
Bloom, N., Bunn, P., Chen, S., Mizen, P., and Smietanka, P. (2020). “The Economic Impact of Coronavirus on UK Businesses: Early Evidence from the Decision Maker Panel”. VOX CEPR Policy Portal, 27th March.
Dutot, V., & Van Horne, C. (2015). “Digital entrepreneurship intention in a developed vs. emerging country: An exploratory study in France and the UAE”. Transnational Corporations Review, 7(1), 79-96.
Elia, G., Margherita, A., & Passiante, G. (2020). Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process. Technological Forecasting and Social Change150, (119791), 195-220. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119791
Esmaeeli, H. (2011). “The study of effecting factors on digital entrepreneurship (a case study)”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(12): 163–172. 
Gwet, K.L. (2014). Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of agreement among raters. Advanced Analytics LLC.
Hull, C.E., Hung, Y.-T.C., Hair, N., Perotti, V. and DeMartino, R. (2007), “Taking advantage of digital opportunities: a typology of digital entrepreneurship”, International Virtual Organizations, 4 (3): 290-303
Kamalian, A., Yaghoubi, N., Moloudi, J. (2016). Providing functional Model for Developing Digital Entrepreneurship. International Journal of Business and Development Studies, 8(1), 97-116. doi: 10.22111/ijbds.2016.2638
Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, L.f. and Spitzer, j. (2018),” Digital 
" entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(01).https://doi.org/10.1142/S1363919617500050
Le Dinh, T., Vu, M.C. and Ayayi, A. (2018), “Towards a living lab for promoting the digital entrepreneurship process, International Journal of Entrepreneurship, 22 (1):1-17.
Mirshamsi, F., Kord, B., Kamalian, A. R., & Yaghoobi, N. M. (2011). Identification and Prioritization of factors Affecting Digital Entrepreneurship Development (Case Study at Mashhad City-Iran). European Journal of Social Sciences, 26(3), 370-388
Nambisan, S. (2017), “Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 46 (1):1029-1055.
Ngoasong, MZ. (2018). “Digital entrepreneurship in a resource-scarce context: A focus on entrepreneurial digital competencies”. Journal of Small Business and Enterprise Development 25(3):483–500
Nyle ´n, D., Holmstro ¨m, J., & Lytinen, K. (2015). “Digital innovation strategy: a framework for diagnosing and improving digital product and service innovation”, Journal of Business Horizon, 58 (1):57-67
Ojala, A. (2016). “Business models and opportunity creation: how IT entrepreneurs create and develop business models under uncertainty”, Information Systems Journal, 26(5): 451-476.
Ratten, V. (2018). “Social e-entrepreneurship and technological innovations: the role of online communities, mobile communication and social networks”. International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, 2(5), 476-483.
Richter, C., Kraus, S., Brem, A., Durst, S. and Giselbrecht, C. (2017). “Digital entrepreneurship:innovative business models for the sharing economy”, Creativity and Innovation Management, 26 (3): 300-310.
Satalkina, L., & Steiner, G. (2020). Digital entrepreneurship and its role in innovation systems: A systematic literature review as a basis for future research avenues for sustainable transitions. Sustainability12(7), 27-64. https://doi.org/10.3390/su12072764
Steininger, D.M., (2018). Linking information systems and entrepreneurship: a review and agenda for IT‐associated and digital entrepreneurship research. Information System Journal. Surowiecki, J., 2005. The Wisdom of Crowds. Anchor, New York. https://doi.org/10.1111/isj.12206
Srinivasan, A. and Venkatraman, N. (2018), “Entrepreneurshipdigital platforms: a network centric  view”. Strategic Entrepreneurship Journal, 12 (3): 54-77.
Sussan, F. and Acs, Z. (2017), “The digital entrepreneurial ecosystem”, Small Business Economics, 49 (1): 55-73, doi: 10.1007/s11187-017-9867-.
Zaheer, H., Breyer, Y., Dumay, J. and Enjeti, M. (2018), “Straight from the horse’s mouth: founders’perspectives on achieving ‘traction’digital start-ups”, ComputersHuman Behavior, pp. 1-13.
Zott, C., & Amit, R. (2017). Business model innovation: How to create value in a digital world. Marketing Intelligence Review, 9(1),18-23. https://doi.org/10.1515/gfkmir-2017-0003