چارچوب تحلیلی تجاری‌سازی علم و فناوری با رویکرد فراترکیب: بررسی ابعاد تحلیل، بازیگران و کارکردها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره‌برداری از دانش در دنیای امروز، چگونگی تبدیل آن به جریان بازده اقتصادی را برای پژوهشگران و سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاری بدل ساخته است. تجاری‌سازی علم و فناوری، فعالیتی چندبعدی است، ابعادی نظیر حقوقی، مالی و بازاریابی. لذا مستلزم نگرشی نظام‌مند است تا ذ‌ی نفعان، کارکردها، شرایط محیطی و سایر عوامل تاثیرگذار در فرایند تجاری‌سازی مورد توجه واقع شود. این مطالعه درصدد است تا با مرور نظام‌مند این حوزه، چارچوبی برای تحلیل تجاری‌سازی علم و فناوری ارائه دهد. از این‌رو، روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، توصیفی- مرور اسنادی در نظر گرفته شده است. برای انتخاب مقاله‌ها با جست و جو در پایگاه های معتبر تعداد 47 سندکه درفاصله زمانی 2015-2021 منتشر شده است، به عنوان اسناد مرتبط و در ادامه نیز با رویکرد فراترکیب، اسناد منتخب بررسی و کدگذاری شده اند .در نهایت، تحلیل تم منجر به شناسایی سه مقوله، ابعاد تحلیل: مالی، سیاسی، فرهنگی، انسانی، زیرساخت‌ها، شبکه و تعاملات، بازیگران: نیروی انسانی متخصص، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، نهادهای مالی، کارگزاران فناوری، نهادهای ارئه دهندگان خدمات تخصصی، نهادهای ترویجی، نهادهای تنظیم‌گر و سیاست‌گذار و کارکردها: سیاستگذاری و تنظیم‌گری، کارآفرینی فناورانه، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، رصد و پایش علم و فناوری، تسهیلگری، تحقیق و توسعه و آموزش و توسعه دیپلماسی علم و فناوری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical Framework for Commercialization of Science and Technology with a Meta-synthesis Approach: Investigating the Dimensions of Analysis, Actors and Functions

نویسندگان [English]

  • fatemeh hesabi 1
  • shaaban elahi 2
  • mohammad hasanzadeh 2
  • Ali shayan 2
1 Department of Information Technology Management, School of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

Competitiveness and high speed of production and utilization of knowledge in today's world, how to turn it into a stream of economic returns for researchers and investors has become one of the main policy challenges. Commercialization of science and technology is a multidimensional activity, with dimensions such as legal, financial and marketing. Therefore, it requires a systematic approach to consider stakeholders, functions, environmental conditions and other factors affecting the commercialization process. This study seeks to provide a framework for the commercialization analysis of science and technology through a systematic review of the field. Therefore, the research method is descriptive-documentary in terms of practical purpose . To select the articles, by searching in valid databases, 47 documents that were published in the period of 2021-2015, were identified as relevant and valid documents, and then the selected documents were reviewed and coded by the meta-combined method. Finally, the analysis The theme leads to the identification of three categories, dimensions of analysis: financial, political, cultural, human, infrastructure, network and interactions, actors: specialized manpower, higher education and research institutions, financial institutions, technology brokers, specialized service providers, extension institutions , Regulatory and policy-making institutions and functions: policy-making and regulation, technological entrepreneurship, financing and investment, science and technology monitoring, facilitation, research and development, and education and development of science and technology diplomacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • Science and Technology
  • Systematic review
  • Meta-synthesis