دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، اسفند 1397، صفحه 601-658 
واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

صفحه 601-619

10.22059/jed.2019.268508.652770

محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاء


واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار

صفحه 621-640

10.22059/jed.2019.264415.652699

عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی؛ هستی چیت سازان؛ رضا محمدکاظمی


ارایه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای

صفحه 681-700

10.22059/jed.2019.276441.652919

سیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ محمدمهدی اردی بهشت؛ سیدمهدی شریفی