دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1397، صفحه 601-658 
1. واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

صفحه 601-619

محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاء


2. واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار

صفحه 621-640

عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی؛ هستی چیت سازان؛ رضا محمدکاظمی


5. ارایه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای

صفحه 681-700

سیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ محمدمهدی اردی بهشت؛ سیدمهدی شریفی