دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، شهریور 1397 
شناسایی چالش‌های ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران

صفحه 241-259

10.22059/jed.2018.68107

ژیلا ترابی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ رضا زعفریان


تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

صفحه 321-339

10.22059/jed.2018.250927.652467

علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری