تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در یک جامعه به محیطی پیش برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و رشد شرکت‌ها نیاز دارد. مطالعات نشان می‌دهد عواملی مانند محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد. بنابراین بهبود عوامل محیطی برای رشد پایدار کسب‌وکارها لازم است. هدف این پژوهش 1) بررسی تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی و 2) سنجش وضعیت موجود است. اجزای اصلی مدل مفهومی سیاست‌های محیط کسب‌وکار، سیاست‌های کارآفرینی و توسعۀ کوتاه و بلندمدت را شامل می‌شود. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. پرسشنامۀ محقق‌ساخته بین جامعۀ آماری شامل کارشناسان و مدیران نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی حوزۀ کارآفرینی (شامل وزارت اقتصاد، وزارت کاروتعاون و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس) به روش تصادفی طبقه‌ای توزیع و در 415 پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر و آزمون t یک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج پژوهش مناسب بودن این مدل مفهومی و روابط آن را نشان می‌دهد اما سیاست‌های کارآفرینی، محیط کسب‌وکار و توسعۀ کارآفرینی در وضعیت پیش برنده‌ای قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Entrepreneurship and Business Environment Policies on Entrepreneurship Development

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • Ghasem Ramezanpor Nargesi 2
  • Raheleh Afrasiabi 3
  • Elaheh Davari 4
1 Assistant Professor, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran
2 Assistant Professor,
3 PhD student, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran,Tehran, Iran
4 M.A. Entrepreneurship,Faculty of entrepreneurship, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurial activities depend on encouraging environment to increase the number of entrepreneurs, and growth of businesses. Studies proved that business environment has direct effect on entrepreneurship development. Therefore, improvement of environmental factors are vital for sustainable growth of private sector. This research has been designed to investigate the effect of 1) entrepreneurship and business environment policies on entrepreneurship development and 2) assess the status que of these policies. Conceptual model comprises entrepreneurship policies, business environment policies and short and long term development.
The research is applied based on aim and a correlation survey based on data gathering tools. Questionnaires were distributed among 417 specialists and mangers of public sector including: Ministry of Economic Affairs and Finance; Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare; Ministry of Industry, Mine & Trade; Ministry of Science, Research and Technology; Country’s Program and Budget Organization, and the Islamic Parliament Research Center. Data analyzed based on confirmatory factor analysis, path analysis, and t-test. The results proved the relationships of conceptual model to be acceptable but entrepreneurship and business environment policies faced barriers for development of entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Development
  • Entrepreneurship Policy
  • Business environment
  • Iran
داوری علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیه (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ، توسعهکارآفرینی، دورة، 10(1): 120-100.
داوری، علی(1391). ارائه مدل مفهومی نظام خط‌مشی‌گذاری توسعه کارآفرینی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 11 : 50-33.
مرادی، محمد علی؛ سخدری، کمال و صنیعی، شیما (1396). تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه، توسعهکارآفرینی،10:(2): 358-339.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(1395). پایش محیط کسب‌وکار ایران در پاییز  1395.
Acs, Z.J., Audretsch, D.B. (1988). Innovation in large and small firms—an empirical analysis. American Economic Review 78(4), 678–690.
Amorós, J.E., Fernández, C., & Tapia, J.(2012). Quantifying the relationship between entrepreneurship and competitiveness development stages in Latin America. International Entrepreneurship and Management Journal 8 (3), 249-270.
Arshed, N., Carter, S., & Mason., C. (2014). The ineffectiveness of entrepreneurship policy: is policy formulation to blame?. Small Bus Econ 43, 639–659. DOI 10.1007/s11187-014-9554-8.
Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context. Research Policy 43(7), 1097-1108.
Audretsch, D.B., Acs, Z.J & Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, economic growth and public policy. Small business economics 28 (2-3), 109-122.
Belás, J., Demjan, J., Habánik,J., Hudáková, M., Sipko, J. (2015) The business environment of small and medium-sized enterprises in selected regions of the Czech republic and Slovakia. Business Administration and Management 1(8), 95-110.
Fuentelsaz ,L., González C., Maícas J.P., Montero,J. (2015). How different formal institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship, BRQ Business Research Quarterly 18(4) 246-258.
Global Entrepreneurship Monitor (2017). Global Report 2016/17, Global Entrepreneurship Research Association,  www.gemconsortium.org
Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D.S and Wright, M. (2011). 30 years after Bayh–Dole:reassessing academic entrepreneurship. Research Policy  40(8), 1045–1057.
Hölzl, W. (2010). The Economics of Entrepreneurship Policy: Introduction. Journal of Industry, Competition and Trade 10(3), 187-197.
IPREG. (2011).Entrepreneurship and SME Policies across Europe: The cases of Sweden, Flanders, Austria and Poland, Report 2011:03, Swedish Agency for Growth Policy Analysis, Östersund, Sweden.
Korez-Vide, R., and Tominc, P. (2016). Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth, Book Chapter of Competitiveness of CEE Economies and Businesses,  Springer International Publishing Switzerland
Lundstrom, A., Stevenson, L.(2005). Entrepreneurship Policy: Theory and Practice. Chapter 2 ISEN International studies in Entrepreneurship, Springer, New York.
Lundström, A., Vikström, P., Fink, M.,  Meuleman, M., Głodek,  and Storey, D. (2014). Measuring the Costs and Coverage of SME and Entrepreneurship Policy: A Pioneering Study, Entrepreneurship Theory and Practice 38 ( 4) , 941-957.
Millman C, Li Z.(2017). Establishing a viable    institutional environment for entrepreneurship in China: A case study of Zhejiang province. Strategic Change 26(3) 237–242.
Minniti, M.(2008). The Role of Government Policy on Entrepreneurial   Activity: Productive, Unproductive, or Destructive? Entrepreneurship Theory and Practice 32(5)779-790.
Murdock, K.A. (2012). Entrepreneurship policy: Trade-offs and impact in the EU. Entrepreneurship & Regional Development , 24(9-10) 879–893.
OECD (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org
Parker, S.C.(2005). The Economics of Entrepreneurship: What We Know and What We Don’t, Foundations and Trends  in Entrepreneurship, Boston.
Plummer, L.A. and Acs, Z. (2014). Localized competition in the knowledge spillover theory of entrepreneurship, Journal of Business Venturing 29(1) 121-136.
Rocha, H.,  and  Birkinshaw, J. (2007). Entrepreneurship Safari: A Phenomenon-Driven Search for Meaning , Foundations and Trends in Entrepreneurship 3(3), 205-255.
Salmi, A.C. (2008). Entrepreneurship Economic Development and Quality of life in third world countries. Applied Research Quality Life 3(3)203–213.
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development.
Oxford: Oxford University Press.
Soriano. D. R and  Martín. M. A. (2012). Government policies to support entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development 24(9-10), 861-864.
Stenholm, P., J. Acs, Z., & Wuebker, R. (2013). Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity.Journal of Business Venturing 28(1), 176-193.
Storey, D.J. (2008). Evaluating SMES policies and programmes: technical and political dimensions ,The Oxford handbook of entrepreneurship. Oxford University Press, 248–278.
United Nations Industrial Development Organization or Unido (2008).Creating an enabling environment for private sector development in sub-Saharan Africa. Vienna,p.5.
UNCTAD (2012). Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance. New York and Geneva, , United Nation,  unctad.org.
Van Praag, M.C. and Versloot, P.H. (2007). What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. IZA Discussion Papers , Institute for the Study of Labor (IZA). 29, 351–382.
Verheul,I., et al. (2001). An eclectic theory of entrepreneurship: policies, institutions and culture. Tinbergen Institute:6-36 , available through http://www.tinbergen.nl.
World Economic Forum (2017). The Global Competitiveness Report, Switzerland, www.weforum.org
Worldbank (2017). Doing Business Report,www.doingbusiness.org