فرآیند مدیریت دانش بومی کسب‌وکارهای مردم محور صنایع‌دستی: موردکاوی عبا و گلیم‌بافی محله محمدیه نائین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بسیاری  از کسب‌وکارهای فعال در حوزة صنایع‌دستی سنتی، مردم محور و مبتنی بر ویژگی‌ها و فرهنگ جامعه  محلی هستند و براساس دانش ضمنی، بومی و موروثی که به‌صورت رسمی ثبت‌نشده است، فعالیت می‌کنند. اغلب مطالعه‌ها حوزة مدیریت دانش، سازمان‌هایی با ساختار رسمی را مورد توجه قرار داده‌اند و حفظ و مدیریت دانش کسب‌وکارهای خُرد با ساختار غیررسمی مانند صنایع دستی که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس جوامع بومی هستند، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، این پژوهش فرآیند مدیریت دانش کارگاه‌های عبا و گلیم‌بافی محلة محمدیة شهر نائین را با استفاده از رویکرد کیفی به‌صورت مطالعة موردی با هدف کاربردی بررسی کرده است. جامعة آماری تحقیق شامل بافندگان محلة محمدیة نائین و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نائین هستند. تعداد نمونة تحقیق براساس قاعدة اشباع و به‌صورت گلولة برفی انتخاب‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل متن مصاحبه‌ها از روش تجزیه‌وتحلیل تماتیک با نرم‌افزار مکسکیودی ای استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فرآیند مدیریت دانش بومی کسب‌وکارهای مردم‌محور به‌جای فناوری مبتنی بر اجتماعی‌سازی، یادگیری تعاملی و مشارکت فعال بوده و نیاز است دانش نوین برای تغییر دانش بومی متناسب با تقاضای در حال تغییر بازار و در راستای توسعة درون‌زا و پایدار جوامع محلی به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Indigenous Knowledge Management Process of Handicrafts Community Businesses: Case of Hand-woven of Mohammadieh Neighborhood, Naein

نویسندگان [English]

  • soudeh bayat 1
  • Hamid Zargham Boroujeni 2
  • Hamza khastar 3
  • mohammadtaghi taghavifard 4
1 Ph.D Student, Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
3 3Assistant Professor, Faculty of Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
چکیده [English]

Most of the active handicrafts businesses in local communities are community-based businesses and their knowledge are the tacit, indigenous and inherent knowledge that is not officially recorded. Most knowledge management studies have focused on organizations with a formal structure and the maintenance and management of micro businesses knowledge with an informal structure such as handicraft as an intangible cultural heritage of indigenous communities have been neglected. In the present study, the knowledge process of Kilim and Cloak hand-woven businesses was studied as a case study by the qualitative research approach. The statistical population includes weavers and local authorities. The sample size was chosen based on the saturated and snowball sampling rules. The semi-structured interviews were analyzed by the thematic analysis. Findings of the research show that the indigenous knowledge process is based on socialization, interactive learning, and active participation rather than Information Technology, in order to adapt to the changing demands of the market and preserve indigenous knowledge to the sustainable development of local communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community business
  • Kilim and Cloak hand-woven businesses of Mohammadieh neighborhood
  • Knowledge Management Process
خواستار، حمزه (1388). "ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی"، روش‌شناسی علوم انسانی، 58، 161-174.
سلطان‌زاده، حسین و طالبی، مرضیه (1394). "معماری عبا بافی‌های محمدیه به‌عنوان فضایی برای حیات و اشتغال سالمندان"، همایش ملی بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری: چالش‌ها و راهکارها، کاشان.
مرادزاده، عبدالباسط، قاسمی، محمد؛ سالارزهی، حبیب الله؛ یعقوبی، نورمحمد و بذرافشان جواد (1397). "اولویت بندی پیشران‌های توسعه اکوتوریسم کارآفرینانه با رویکرد توانمندسازی اجتماع محور"، توسعه کارآفرینی، 11 (1)، 179-161.
Al-Hawamdeh, s. (2003). knowledge management: cultivating knowledge professionals. Oxford: Chandos Publishing.
Amato, S. (2013). "Addressing indigenous (ICT) approaches in South-East Asia learning systems". Multicultural Education & Technology Journal, 7(1), 46-63.
Bolhassan, R. (2018). Safegarding Sarawak's intangible cultual heritage: a knowledge management approuach. (Ph.D), Victoria University of Wellington, New Zealand.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology", Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Chaiphar, W. Sakolnakorn, T. P. N. & Naipinit, A. (2013). "Local wisdom in the environmental management of a community: Analysis of local knowledge in Tha Pong village, Thailand", Journal of Sustainable Development, 6(8), 16.
Connell, N. Klein, J. H. & Powell, P. L. (2003). "It’s tacit knowledge but not as we know it: Redirecting the search for knowledge", Journal of the Operational Research Society, 54, 140-152.
Gupta, A. K. & Govindarajan, V. (2000). "Knowledge flows within multinational corporations", Strategic management journal, 21(4), 473-496.
Gupta, P. D. & Bhattacharya, S. (2016). "Impact of knowledge management processes for sustainability of small family businesses: Evidences from the brasware sectore of Moradabad (India)", Journal of information & knowledge management, 15(4), 1-46.
Hislop, D. (2005). Knowledge management in organization: A critical introduction. Oxford: Oxford university press.
Jonjoubsong, L. (2008). An integrated knowledge management model for community enterprises: a case study of a rural community enterprise in Thailand, (Ph.D), Victoria University of Wellington, New Zealand.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). beginning qualitative research: A Philosophic and practical guide. London.
Moustaghfir, K. & Schiuma, G. (2013). "Knowledge, learning, and innovation: research and perspectives", Journal of Knowledge Management, 17(4), 495-510.
Nonaka, I. (1994). "A dynamic theory of organizational knowledge", creation organization science, 5(1), 14-37.
Sparrow, J. (2001). "Knowledge management in small firms", Knowledge and Process Management, 8(1), 3-16.
Tuamsuk, K. Phabu, T. & Vongprasert, C. (2013). "Knowledge management model of community business: Thai OTOP Champions", Journal of Knowledge Management, 17(3), 363-378.
Wong, K. & Aspinwall, E. (2004). "characterizing knowledge management in the smallbusiness environment", Journal of Knowledge Management, 8(3), 44-61.
Zack, M. H. (2002). Developing a knowledge strategy. In C.W. Choo and V.Bontis (Eds). New York: Oxford University Press.