شناسایی شایستگی‌های بازدارندة پایداری کارآفرینان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای فعال در صنایع غذایی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه کاشان

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه لیمریک ایرلند

3 دکتری کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

کسب­وکارهای کوچک­و­متوسط به­عنوان نیرو محرکة توسعة اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرایند توسعة جوامع دارند. دا‌شتن جریا‌ن ا‌قتصا‌دی توانمند، برخوردا‌ری ا‌ز قدرت سا‌زگا‌ری با‌ شرا‌یط متغیر محیطی، ا‌مکا‌ن رقا‌بت‌پذیری با‌لا‌ و هم‌چنین تنوع و نوآ‌وری از مهم‌ترین ویژگی‌ این نوع کسب‌وکارهاست. با این حال، درصد قابل توجهی از این کسب­وکارها در طول عمر خود دچار مشکل شده و شکست می­خورند. در کنار عوامل مهم دیگری که بر عدم بقای آن‌ها اثرگذارند، برخی از شایستگی­های منفی یا بازدارندة کارآفرینان نیز تأثیر بسزایی در این فرایند دارند. این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی‌های بازدارندة بقای کسب­وکارهای ایران انجام شده است. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی- روایتی می‌باشد. نمونة آماری این تحقیق براساس روش نمونه‌گیری هدفمند شامل 10 نفر از کارآفرینان کسب­و­کارهای کوچک­و­متوسط فعال در صنعت غذایی با عمر بالای 5 سال در ایران بوده است که نمونه­گیری جامعة هدف تا مرحلة دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. داده­های تحقیق ابتدا از طریق مصاحبه­های روایت‌محور و مطالعة زندگینامة کارآفرینان جمع­آوری و درنهایت یافته‌ها براساس روش کدگذاری به‌دست آمده‌اند و نشان می‌دهندکه شایستگی‌های بازدارندة بقای کسب­وکارها عبارتند از: خودبرتر بینی، سست عنصری، ضعف در تحلیل، بداخلاقی، ضعف در مهارت­های کسب‌وکار، عدم رضایت از شغل و نداشتن تجربة کافی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying entrepreneurial competencies deterring sustainability in small and medium enterprises (case study: SMEs in Iranian food industry)

نویسندگان [English]

  • elham taki 1
  • Morteza rezaeizadeh 2
  • hadi notash 3
1 M.A.Entrepreneurship. University of Kashan
2 Assistant Professor, Department of Higher Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran & Adjunct Lecturer, School of Education, University of Limerick, Ireland
3 Ph.D., Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Small and medium enterprises (SMEs), as the motive power of economic and social development, play an essential role in the development process of societies. Having a powerful economic flow, power to adapt with changing environmental conditions the possibility of high competitiveness and diversity and innovation are one of the most important features of these types of enterprises. However, a significant percentage of these SMEs encounter with some difficulties during their life-cycle, resulting in their failure and losing their opportunities. According to the literature, entrepreneurs’ deterring competencies are partly responsible for these failures. the current study seeks to identify entrepreneurs’ competencies which deter the sustainability of their businesses. This exploratory study has been done implementing qualitative narrative interviews with a sample of 10 entrepreneurs in Iranian food industries who were purposefully selected and participated in the study. The interviews had been continued till when the theoretical saturation has been granted. The research data were first collected through event-based interviews and a biographical study of entrepreneurs, and finally the findings were obtained by coding method. As a result, 7 deterring competencies of entrepreneurs which interfere with their businesses’ sustainability have been identified as following: self-conceit, wavering, analytical failure, misconduct, business skills failure, job dissatisfaction, and lack of experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • entrepreneurial competencies deterring
  • SME
  • sustainability
آراستی، زهرا، غلامی، مهرنوش (1389). علل شکست کارآفرینان در ایران، توسعه کارآفرینی، شماره 3 (2): 163-184.
ابراهمیان جلودار، روح الله، ابراهیمیان جلودار، یاسر، ابراهیمیان جلودار، محمود (1391). بررسی دلایل و نشانه‌های شکست در بنگاه‌های کوچک و متوسط، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش بنیان.
الیاسی، قنبر، نوتاش، هادی (1390). شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی، توسعه کارآفرینی، 4(3): 31-50.
تاری، غفار (1391). بررسی اثرات میانگین اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت بر بقای شرکت‌های جدید در استان آذربایجان شرقی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(16): 121-136.
دهقانان، حامد (1385). مدیریت بر مبنای شایستگی(ضرورت ها و راهکارها)، مجلس پژوهش، 13(53): 117-149.
ذکایی، محمد سعید (1387). روایت، روایتگری و تحلیل‌های شرح حال نگارانه، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 69-98.
رضایی‌زاده، مرتضی؛ محسن، انصاری؛ محبوبه، عارفی، مورفی، ایمون (1391). تعیین محدوده و ترتیب ارایه‌ی برنامه درسی برای ارتقای قابلیت‌های دانشجویان با استفاده از روش مدل‌یابی ساختاری تفسیری، نشریه توسعه کارآفرینی، 5(1): 165-184. ‎
عزیزی، محمد، شفیع زاده، احسان، اکبر زاده، نجمه (1392). شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه مورد نیاز مدیران دانشگاهی، توسعه کارآفرینی، 6(2): 53-72.
مهارتی، یعقوب و ناظمی، شمس الدین (1391). تبیین نقش حمایت‌های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران، پژوهش نامه مدیریت تحول، 4(7): 38-60.
مدهوشی، مهرداد، تاری، غفار. (1386). تأثیرسرمایه اولیه در بقای شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط در ایران، فصلنامه دانش وتوسعه، (20): 147-166.
Abd-Hamid, Z., Azizan, N. A., & Sorooshian, S. (2015). Predictors for the Success and Survival   
of Entrepreneurs in the Construction Industry. International Journal of Engineering Business Management, 7(Godište 2015), 7-12.
Aidis, R. (2005). Institutional barriers to small-and medium-sized enterprise operations in transition countries. Small business economics, 25(4), 305-317.
Arasti, Z., Zandi, F., & Bahmani, N. (2014). Business failure factors in Iranian SMEs: Do  successful and unsuccessful entrepreneurs have different viewpoints?. Journal of Global  Entrepreneurship Research, 4(1), 10.
Bradley III, D. B., & Moore, H. L. (2000). Small business bankruptcy caused by lack of understanding of business environment and consumer needs. In 1998 ICSB Singapore Conference.
Barrett, G. V., & Depinet, R. L. (1991). A reconsideration of testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 46(10), 1012.
Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1997). The myth of the generic manager: new personal competencies for new management roles. California management review, 40(1), 92-116.
Bekele, E., & Worku, Z. (2008). FACTORS THAT AFFECT THE LONG‐TERM SURVIVAL OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ETHIOPIA. South African Journal of Economics, 76(3), 548-568.
Bird, B. (1995). Towards a theory of entrepreneurial competency. Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, 2(1), 51-72.
Caliendo, M., Fossen, F., & Kritikos, A. S. (2014). Personality characteristics and the decisions to become and stay self-employed. Small Business Economics, 42(4), 787-814.
Carree, M. A., & Thurik, A. R. (1998). Small firms and economic growth in Europe. Atlantic Economic Journal, 26(2), 137-146.
Carter, S., Andriopoulos, C., Webb, J., Tzokas, N., Ennis, S., & Lowe, A. (2000). Barriers to survival and growth in UK small firms.
Chrisman, J. J., Bauerschmidt, A., & Hofer, C. W. (1998). The determinants of new venture performance: An extended model. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(1), 5-29.
Churchill, N., & Levis, V. (1983). The Five Stages of Small Business Growth,[w:] Harvard Business Review., 61(3), 30-50.
Cressy, R. (1996). Pre-entrepreneurial income, cash-flow growth and survival of startup businesses: model and tests on UK data. Small Business Economics, 8(1), 49-58.
Delmar, F., & Shane, S. (2004). Legitimating first: Organizing activities and the survival of new ventures. Journal of business venturing, 19(3), 385-410.
Fatoki, O. (2014). The causes of the failure of new small and medium enterprises in South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(20), 922_927.
Glancey, K., Greig, M., & Pettigrew, M. (1998). Entrepreneurial dynamics in small business service firms. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 4(3), 249-268.
Gersick, C. J. (1991). Revolutionary change theories: A multilevel exploration of the punctuated equilibrium paradigm. Academy of management review, 16(1), 10-36.
Hoffmann, T. (1999). The meanings of competency. Journal of European Industrial Training, 23(6), 275-286.
Inyang, B. J., & Enuoh, R. O. (2009). Entrepreneurial competencies: The missing links to successful entrepreneurship in Nigeria. International Business Research, 2(2), 62_71.
Javidan, M., & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in Iran: The land of individual achievers, strong family ties, and powerful elite. Academy of Management Perspectives, 17(4), 127-142.
Larson, C. M., & Clute, R. C. (1979). The failure syndrome. American journal of small business, 4(2), 35-43.
Li, X. (2009). Entrepreneurial competencies as an entrepreneurial distinctive: An examination of the competency approach in defining entrepreneurs.
MacGregor, R. C., & Vrazalic, L. (2005). A basic model of electronic commerce adoption barriers: A study of regional small businesses in Sweden and Australia. Journal of small business and enterprise development, 12(4), 510-527.
Man, T. W., Lau, T., & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of business venturing, 17(2), 123-142.
Marchetta, F. (2012). Return migration and the survival of entrepreneurial activities in Egypt. World Development, 40(10), 1999-2013.
Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations. Simon and Schuster.
Neneh, B. N. (2011). The impact of entrepreneurial characteristics and business practices on the long term survival of small and medium enterprises (SMEs) (Doctoral dissertation, University of the Free State).
Phaladi, M. J., & Thwala, W. D. (2008, March). Critical success factors for small and medium sized contractors in North West province, South Africa. In 5th Post Graduate Conference on Construction Industry Development (pp. 16-18).
Rezaei-Zadeh, M., Cleary, B., O'Reilly, J., Abdollahi, A., & Murphy, E. (2011, September). Identification and classification of entrepreneurial competencies mapped with human personalities. In European Conference on Innovation and Entrepreneurship (p. 77). Academic Conferences International Limited.
Rezaei-Zadeh, M., Hogan, M., O’Reilly, J., Cleary, B., & Murphy, E. (2014). Using interactive management to identify, rank and model entrepreneurial competencies as universities’ entrepreneurship curricula. The Journal of Entrepreneurship, 23(1), 57-94.
RezaeiZadeh, M., Hogan, M., O’Reilly, J., Cunningham, J., & Murphy, E. (2017). Core entrepreneurial competencies and their interdependencies: insights from a study of Irish and Iranian entrepreneurs, university students and academics. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(1), 35-73.
Riessman, C. K. (1993). Qualitative research methods, Vol. 30. Narrative analysis. Thousand Oaks, CA, US.
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc.