شناسایی چالش‌های ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده علوم و فنون دارویی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

4 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

مرکز خدمات توسعة کسب‌وکار به نهادهایی گفته می‌شود که خدمات ارزشمندی به‌منظور رشد و توسعة کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به آنان ارائه می‌دهند. این مراکز بر مبنای نظریة رشد، هم‌چون هر سازمان دیگری به‌دنبال رشد و بهبود عملکرد هستند. بدین منظور ابتدا باید چالش‌ها و مشکلات این مراکز شناسایی و سپس در راستای حل آن برای دستیابی به عملکرد اثربخش اقدام کرد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی بوده و برحسب گردآوری داده‌ها کیفی- داده‌بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبة نیمه‌ساختاریافته به احصاء چالش‌های مرتبط با ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار می‌پردازد. هم‌چنین به‌منظور بررسی نقش محدودکنندة این چالش‌ها بر عملکرد این مراکز، دستاوردهای آنان به‌عنوان معیار عملکرد استخراج و ارتباط این دو تفسیر شد. جامعة آماری پژوهش را خبرگان و صاحب‌نظران مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران تشکیل می‌دهند که به روش نمونه‌گیری هدفمند 12 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها به روش کدگذاری اولیه و متمرکز انجام شد و نتایج پژوهش نشان داد که اساسی‌ترین چالش‌هایی که مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار با آن مواجه هستند، «کمبود مشاوران توانمند»، «نبود سیستم نظام‌مند شناسایی مشاوران»، «عدم توانایی در همکاری با سازمان‌های دولتی»، «عدم دسترسی به اطلاعات کسب‌وکارها» و «عدم باور به توان مراکز» هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Challenges related with outputs of of Business Development Service Centers in Iran

نویسندگان [English]

  • Jila Torabi 1
  • Ghanbar Mohammadi elyasi 2
  • Gholamreza Soleimani 3
  • Reza Zaefarian 4
1 PhD student, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran
3 Assistant Professor of Management, Azad University
4 Assistant Professor, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract: Business development Services centers are one of the centers that provide valuable services for the growth of small and medium-sized businesses. These centers, based on growth theory, seek to grow and improve performance, like any other organization. Therefore, first, the challenges and problems of these centers should be identified and then addressed in order to achieve effective performance. In this research, it is attempted to analyze the challenges of the business development services centers in the organizational inputs with a semi-structured, in-depth interview, using the Grounded Theory approach. The statistical population of the study consisted of experts in the business development service centers in the country, who were interviewed by purposeful sampling. Data analysis was done by coding and categorization. The results of the research showed that the most important challenges faced by business development Service centers are the "provision of Unprofessional services", "the lack of competent counselors", "the lack of a systematic Identification of consultants »,« inability to work with government agencies »,« Lack of access to business information »and« lack of confidence in the ability of the centers ».

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Business Development Services Center
  • Challenges
  • Grounded theory
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی (1390). تدوین چارچوب نظام‌مند به‌منظور بهره برداری مطلوب از مراکز خدمات فناوری و کسب‌وکار در کشور و ارزیابی آن‌ها.
فرخ، شیما؛ کردنائیج، اسداله؛ خداداد حسینی، سید حمید و زالی، محمدرضا (1396). شناسایی الگوی رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران با استفاده از نظریۀ برخاسته از داده‌ها، توسعه کارآفرینی، 10(3): 475-457.
Bateman, M. (2000). Neo-liberalism, SME development and the role of Business Support Centers in the transition economies of Central and Eastern Europe. Small Business Economics, 14(4), 275-298.
Cameron, K. S., & Whetten, D. (1996). Organizational effectiveness and quality: The second generation. HIGHER EDUCATION-NEW YORK-AGATHON PRESS INCORPORATED-, 11, 265-306.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage.
 Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development (1998). Business Development Services for SMEs: Preliminary Guidelines for Donor-Funded Interventions. Secretariat c/o PSD, World Bank, Room G4-109 1818 H. Street N.W. WASHINGTON D.C. 20433.
Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development (2001). Business Development Services for Small Enterprises: Guiding Principles for Donor Intervention. Secretariat: SME Dept. MSN F2K-207, World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20043 USA.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
Eiligmann, A. (2005). Making business development services markets work for the poor. GTZ, Eschborn.
Esim, S. (2001). See How They Grow: Business Development Services for Women's Business Growth. International Center for Research on Women.
Goldmark, L. (1996). Business Development Services: A Framework for Analysis. Inter-American Development Bank.
Ikeda, T. Okumura, A. and Muraki, K. (2012). Competency-Based Interview, Revised Edition: How to Master the Tough Interview style Used by the fortune 500s. Career press.
 Kantor, P. (2001). Promoting Women's Entrepreneurship Development Based on Good Practice Programs: some experiences from the north to the south (No. 993457023402676). International Labor Organization.
Mayoux, L. (1995). From vicious to virtuous circles? Gender and micro-enterprise development (No. 3). UNRISD Occasional Paper.
McVay, M. (1999). Measuring BDS performance- a summary framework. Small Enterprise Development, Vol. 10, No. 2.
McVay, M., & Runnekleiv, S. (2005). Towards a MEDA Strategy for Business Development. MEDA.
Molenaar, K. (2006). Business development services: is the pendulum swinging back?. Finance & Bien Commune, (2), 69-75
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods, Third edition, London: Sage publication Ltd.
Ritchie, J. and Lewis, J. (2005). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. London: Sage Publication.
Rodriguez Jr, B. M. (2010). Evolving Models and Business Practices in the Design, Delivery and Monitoring of Business Development Services to Micro and Small Enterprises in the Philippines.
 Saunders. M, Lewis. P., and Thornhill. A.,( 2016) ,Research Methods for Business Students , Seventh edition , Pearson Education Limited.
UNDP (2004). Business Development Services How to Guide. Bratislava Regional Centre.
Waltring, F. (2006). From Idea into Action “The implementation and Metamorphosis of the BDS concept. (GTZ). Internet: http://www.gtz.de.