شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

این مقاله با استفاده از رویکرد نظری روانشناسی شناختی به بررسی مبنای هوشیاری کارآفرینانه می‌پردازد و آن را به نظریه‌های موجود در حوزة کارآفرینی ارتباط می‌دهد. هدف پژوهش، شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه و رابطة آن‌ها بر سازة بیان‌شده در قالب یک مدل به‌منظور درک هر چه بهتر مفهوم هوشیاری کارآفرینانه بوده است. این مطالعه براساس هدف کاربردی از نوع روش آمیخته به‌هم ‌تنیده بوده و براساس روش کیفی فرا ترکیب و با استفاده از ابزار کدگذاری باز، به تحلیل نتایج و یافته‌های قبلی پرداخته شد و مطابق گام‌های هفت‌گانۀ روش سندلوسکی و بارسو، پدیدة هوشیاری کارفرینانه در چهار بُعد دانش پیشین، هوش موفق، ذهن‌آگاهی و تحلیل بازار و 22 مؤلفه طبقه‌بندی شد. جامعة آماری پژوهش، شامل262 نفر از کارآفرینان استان تهران و البرز بود، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه157 نفر محاسبه شد و نمونه‌های پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های تدوین شده توسط پژوهشگران این تحقیق جمع‌آوری شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل‌سازی معادله‌های ساختاری و از طریق نرم‌افزار آموس 24 انجام شده است. نتایج پژوهش رابطة معناداری بین دانش پیشین و تحلیل بازار؛ ذهن‌آگاهی و تحلیل بازار؛ ذهن‌آگاهی و هوشیاری کارآفرینانه؛ تحلیل بازار و هوشیاری کارآفرینانه؛ تشخیص فرصت و هوشیاری کارآفرینانه نشان داد. هم‌چنین نتایج پژوهش بیانگر رابطة معناداری بین هوش موفق و تحلیل بازار نبود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of dimensions Entrepreneurial Awareness Model Based on the Human Information Processing Approach (case: Entrepreneurs of Tehran and Alborz Provinces)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Talebi koohestani 1
  • Seyed Mahdi Alavni 2
  • Seyed Mojtaba Mahmoudzadeh 3
  • Mohammad Ataee 4
1 Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University of Qazvin
2 Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University of Qazvin
چکیده [English]

This article investigates the basis of entrepreneurial alertness using the theoretical approach of cognitive psychology and relates it to existing theories in the field of entrepreneurship. The purpose of the research was to identify the dimensions of entrepreneurial alertness and their relationship to the above construct in a model in order to better understand the concept of entrepreneurial alertness. In this research, by using a mixed method (interwined) first the previous results and findings were analyzed based on the qualitative meta-synthesis method and utilizing an open coding tool and the phenomenon of entrepreneurial alertness was classified into four dimensions of prior knowledge, successful intelligence, mindfulness and market analysis, and 24 components accordance with the seventh steps of the Sandelwski and Barroso methods. The statistical population of the study consisted of 262 entrepreneurs from Tehran and Alborz provinces. Using Cochran's formula, the volume of the sample was calculated as 157 people and the samples were selected by simple random sampling. Data were collected through the researcher made questionnaires which prepared by researchers of this study. Data analysis was performed using the structural equation modeling method through Amos24 software. The results of the research indicated the significant relationship between prior knowledge and market analysis; mindfulness on market analysis; mindfulness and entrepreneurial alertness; market analysis and entrepreneurial alertness; recognizing opportunity and entrepreneurial alertness. The results also show an insignificant relationship between successful intelligence and market analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial alertness
  • Opportunity recognition
  • Mindfulness
  • Prior knowledge
  • Human information processing
سیف، علی اکبر (1385). روانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم). تهران، انتشارات آگاه.
محمدی الیاسی، قنبر (1387). موضوع کارآفرینی به‌عنوان یک حوزة علمی، توسعة کارآفرینی، 1(1): 51-85.
Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1‐2), 11-26.
Baron R, Ensley MD (2006) Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns: Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs. Management Science 52(9): 1331–1344.
Bishop, S.R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N.D., Carmody, J., Segal, Z., Abbey, S., Speca, M., Velting, D. and Devins, G. (2004), “Mindfulness: a proposed operational Science and Practice, Vol11 (3).230-241
Brown, K.W., Ryan, R.M. and Creswell, J.D. (2007), “Mindfulness: theoretical foundations and evidence for its salutary effects”, Psychological Inquiry, Vol. 18 (4). 211-237.
Chiesa, A. and Malinowski, P. (2011), “Mindfulness-based approaches: are they all the same,Journal of Clinical Psychology, Vol. 67 (4). 404-424.
Companys YE, McMullen JE (2007) Strategic entrepreneurs at work: the nature, discovery and exploitation of entrepreneurial opportunities. Small Business Economics 28(4):301–322.
Cunneen, D.J. and Mankelow, G.J. (2007), “Towards a process model of independent growth firm creation”, Small Enterprise Research, Vol. 15 (1). 90-105.
Gaglio CM, Katz JA (2001) The psychological basis of opportunity identi fi cation: entrepreneurial alertness Small Business Economics.vol16:95–111
Hayek F (1945) The use of knowledge in society. Am Econ Rev 35:519–530
High., J.C.( 1980). Maximizing, Action, and Market Adjustment: An Inquiry into the Theory of Economic Disequilibrum. PhD Thesis, UCLA
Holcombe, R. G. (2003). The origins of entrepreneurial opportunities. The Review of Austrian Economics, 16(1), 25-43.
Kaish S, Gilad B. (1991) Characteristics of opportunities search of entrepreneurs versus executives: sources, interests, general alertness. Journal of Business Venturing.vol6:45–61
Kirzner IM. (1985) Discovery and the capitalist process. University of Chicago Press, Chicago
Kirzner IM. (2000) The driving force of the market: essays in Austrian economics. Routledge,
Langer, E.J. (1989b), “Minding matters: the consequences of mindlessness-mindfulness”, Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 22, 137-173.
Lavoie, D. (1990). Understanding differently: Hermeneutics and the spontaneous order of communicative processes. History of Political Economy. Supplement to the Annual Report, 22, 359–377
Sandelowski, M. & Barroso, J.(2007). Handbook for Synthesizing ualitative Research. New York: Springer
Shane S (2000) Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organizational Science .vol11(4): 448–469.
Shane S, Venkataraman S (2000) The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review.vol 25: 217–226.
Sternberg, R. J. (1985a). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York: Cambridge University Press.
Tang, J., 2008. Environmental munificence for entrepreneurs: entrepreneurial alertness and commitment. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 14 (3), 128–151.
Venkataraman S. (1997) The distinctive domain of entrepreneurship research. In: Katz JA (ed) Advances in entrepreneurship, fi rm emergence and growth, vol 3.Greenwich, CT: JAI Press, pp. 119–138.