شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

باوجود توافق نسبی درمورد تعاریف ارائه‌شده از قصد، به‌نظر می‌رسد که در مورد ابعاد شکل‌دهندة قصد در بین صاحب‌نظران اجماعی حاصل نشده است و محققان ابعاد متفاوتی را به‌عنوان عوامل شکل‌دهندة قصد معرفی کرده‌اند. نظر به این‌که انتظار می‌رود فرایند شکل‌گیری قصد در افراد فقیر متفاوت از افراد غیرفقیر باشد، در این مطالعة کیفی تلاش شد با استفاده از چارچوب رویکرد قابلیت‌ها، به مطالعۀ ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر پرداخته شود. در این مطالعة کیفی، 17 نفر از افرادی که سابقة زندگی در شرایط فقر را داشته و در زمان مطالعه مشغول فعالیت کارآفرینانه بودند شناسایی‌شده و با استفاده از مصاحبه‌های واقعه‌محور ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینی در آنان شناسایی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که علاوه‌بر عوامل شناخته‌شده اثرگذار بر شکل‌گیری قصد، مجموعه‌ای دیگر از عوامل نیز وجود دارند که مختص جوامع فقیر بوده و در شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر اثرگذار هستند که از میان آن‌ها می‌توان به ثروت‌جویی و تقدس ثروت، اعتقاد به حمایت ماورایی، ترس از آینده، مضیقة مالی، و ناسازگاری بافرهنگ غالب اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of different dimensions of entrepreneurial intention in poor people based on the capabilities approach

نویسندگان [English]

  • Masoud Moradi 1
  • Narges Imanipour 2
  • Zahra Arasti 3
  • Reza Mohammadkazemi 4
1 PHD Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Associate professor, Department of New Venture and Business Creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate professor,Department of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate professor, Department of New Venture and Business Creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the presence of a large body of literature on entrepreneurial intention, apparently there is no consensus among scholars over the factors effective in the formation of entrepreneurial intention. The process of the formation of entrepreneurial intention in poor people is expected to be different from that in affluent people. Hence, this qualitative study used the framework of the capability approach to study the factors effective on the formation of entrepreneurial intention in poor people. In this qualitative study, 17 people who had a history of living in poverty and were involved in entrepreneurial activity at the time of the study were identified and interviewed to investigate the factors motivating them to form entrepreneurial intention. The results of this study showed that, in addition to well-known factors, there are other exclusive factors that are effective in the formation of entrepreneurial intention in poor people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Intention
  • poverty
  • poor
  • capabilities approach
  • conversion factors
آراستی، زهرا (1385). زنان کارآفرین ایرانی، ساختارهای فرهنگی- اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب‌وکارهای کار آفرینانه. زن در توسعه و سیاست، 14(4): 93-120.
اکبری، مرتضی، شکیبا، حجت، و زهتابی، منا. (1391). رابطة باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشکده‌های کارآفرینی و کشاورزی). توسعه کارآفرینی، 5(4): 87-105.
رحمانیان‌کوشککی، مهدی، چیزری، محمد، و هواسی، علی (1391). بررسی عوامل اثرگذار بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام. توسعه کارآفرینی، 5(1): 125-144.
کردنائیج، اسدالله، شاه‌طهماسبی، اسماعیل، و کریمی، محمد (1393). بررسی تأثیر مؤلفه‌های زمینه‌ای بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان کشور، با تأکید بر قومیت دانشجویان، توسعه کارآفرینی، 7(3): 509-528.
کریمی، سعید (1394). بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. توسعه کارآفرینی، 8(2): 371-390.
کریمی، سعید؛ بیمنز، هارم؛ چیذری، محمد و مولدر، مارتین (1391). بررسی تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی. توسعه کارآفرینی، 5(3): 105-124.
مرادی، محمدعلی؛ زالی، محمدرضا و پرنیان، راضیه (1394). تأثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه (مطالعة موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران). توسعه کارآفرینی، 8(1): 1-19.
Ajzen, Icek. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Alvarez, Sharon A, & Barney, Jay B. (2014). Entrepreneurial opportunities and poverty alleviation. Entrepreneurship theory and practice, 38(1), 159-184.
Chen, Shouming, Shen, Yuliang, Naznin, Papiya, Wang, Hui, & Wu, Sibin. (2014). Types of poverty and entrepreneurial intention in Bangladesh. Social Behavior and Personality: an international journal, 42(5), 857-867.
Choo, Stephen, & Wong, Melvin. (2006). Entrepreneurial intention: Triggers and barriers to new venture creations in Singapore. Singapore Management Review, 28(2), 47-64.
Dahalan, Norziani, Jaafar, Mastura, & Rosdi, Siti Asma’Mohd. (2015). Attitude and Entrepreneurial Intention Among Rural Community: the Mediating Role of Entrepreneurial Opportunity Recognition. Paper presented at the SHS Web of Conferences.
Davidsson, Per. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions.
Elfving, Jennie, Brännback, Malin, & Carsrud, Alan. (2009). Toward a contextual model of entrepreneurial intentions Understanding the entrepreneurial mind (pp. 23-33): Springer.
Gries, Thomas, & Naudé, Wim. (2011). Entrepreneurship and human development: A capability approach. Journal of Public Economics, 95(3), 216-224.
Grondona, Mariano. (2000). A cultural typology of economic development (Vol. 47): New York: Basic Books.
Guba, Egon G, & Lincoln, Yvonna S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Hattab, Hala W. (2014). Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of University Students in Egypt. Journal of Entrepreneurship, 23(1), 1-18.
Hindle, Kevin, Klyver, Kim, & Jennings, Daniel F. (2009). An “informed” intent model: Incorporating human capital, social capital, and gender variables into the theoretical model of entrepreneurial intentions Understanding the entrepreneurial mind (pp. 35-50): Springer.
Hoselitz, B. F. (1952). Entrepreneurship and economic growth. American Journal of Economics and Sociology, 12(1), 97-111.
Lewis, Oscar. (1971). The culture of poverty. Poor Americans: How the white poor live, 20-26.
Mani, Anandi, Mullainathan, Sendhil, Shafir, Eldar, & Zhao, Jiaying. (2013). Poverty impedes cognitive function. science, 341(6149), 976-980.
Oorschot, Wim van, & Halman, Loek. (2000). Blame or fate, individual or social? European Societies, 2(1), 1-28.
Robinson, Peter B, Stimpson, David V, Huefner, Jonathan C, & Hunt, H Keith. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 15(4), 13-31.
Sen, Amartya. (1993). Capability and well-being: na.
Sen, Amartya. (1999). Commodities and capabilities. OUP Catalogue.
Shapero, Albert, & Sokol, Lisa. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. Encyclopedia of entrepreneurship, 72-90.
Shook, Christopher L, & Bratianu, Constantin. (2010). Entrepreneurial intent in a transitional economy: an application of the theory of planned behavior to Romanian students. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(3), 231-247.
Townsend, Peter. (1985). A Sociological Approach to the Measurement of Poverty--A Rejoinder to Professor Amartya Sen. Oxford Economic Papers, 659-668.
Waxman, Chaim I. (1977). The Stigma of Poverty; A Critique of Poverty Theories and Policies pergamon press