تحلیلِ محتوای وضع موجودِ روش‌شناسی پژوهش‌های منتشرشده در مجله‌های برتر حوزه‌ی فرصت‌های کارآفرینانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق، توصیف و تحلیل وضع موجودِ روش‌شناسی در حوزه فرصت­های کارآفرینانه در مجله‌های مرتبط با کارآفرینی است. روش پژوهش، برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، تحلیل محتوا-کیفی است. برای انتخاب مقاله‌ها از روش جست‌وجو در پایگاه‌های داده ABI/INFORM استفاده شده است. از مجموع 470 مقاله جمع‌آوری شده در فاز اول جست‌وجو، 191 مقاله که در فاصله زمانی 1988 تا 2017 در مجله‌های برتر بین‌المللی منتشر شده، انتخاب و تحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش حاکی است که مقاله‌های یادشده از لحاظ گزارش روایی و پایایی وضعیت مناسبی دارند. سطح تحلیل منفرد و خُرد در بیشتر مقاله‌ها وجود دارد و پیمایش‌ها، بیشترین فراوانی را در بین ابزارهای جمع‌آوری داده دارند. اغلب مقاله‌ها نیز از لحاظ چارچوب زمانی مقطعی هستند و مطالعات طولی درصد اندکی را به‌خود اختصاص داده‌اند. از لحاظ نوع مطالعه، مطالعات پیمایشی بیشترین میزان را دارند و سهم مطالعات آزمایشی و شبه‌آزمایشی ناچیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Current Situation of Methodology in Entrepreneurial Opportunity Studies Published in leading Journals

نویسندگان [English]

  • Jamal Sophieh 1
  • GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA 2
  • Ali Mobini Dehkordi 2
1 Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of new business, Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran
چکیده [English]

This research aims to describe and analyze the current situation of methodology in entrepreneurial opportunity studies published in leading journals. Our study method’s goal is an applied research and in terms of it data collection uses qualitative content analysis. For selecting the articles we searched in ABI/INFORM database. The initial search resulted in 470 articles which finally we selected 191 articles published between 1989 and 2017 in leading entrepreneurship journals. Our findings suggest that there is an improvement in reporting reliability and validity in reviewed articles. The majority of articles had micro, level of analysis and surveys were dominant among data collection tools and most of the reviewed articles were cross-sectional and a low percentage of studies conducted longitudinal research. Survey studies were the most prevalent type of studies and the number of experimental and pseudo experimental studies is low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship research
  • methodology
  • entrepreneurship methodology
  • entrepreneurial opportunity
وکیلی، یوسف و انصاری، محسن (1390). ارزیابی روش‌های پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده، توسعه کارآفرینی، 4 (3). 185-204.
Alvarez, Sharon A, & Barney, Jay B. (2013). Epistemology, opportunities, and entrepreneurship: Comments on Venkataraman et al.(2012) and Shane (2012). Academy of Management Review, 38(1). 154-157.
Bouckenooghe, D., Clercq, Willem, D. D. A. and Buelens, M. (2007). An assessment of validity in entrepreneurship research. The Journal of Entrepreneurship, 16(2). 147-171.
Breitenecker, R. J., and Harms, R. (2010). Dealing with spatial heterogeneity in entrepreneurship research. Organizational Research Methods,13(1). 176-191.
Bull, I., and Thomas, H. (1993). Editors' note: A perspective on theory building in entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 8(3). 181-182.
Busenitz, L. W., West III, G. Shepherd,P. Nelson, D. Chandler, T. G. N. and Zacharakis, A. (2003). Entrepreneurship research in emergence: Past trends and future directions. Journal of management, 29(3). 285-308.
Chandler, G. N., and Lyon, D. W. (2001). Issues of research design and construct measurement in entrepreneurship research: The past decade. Entrepreneurship: Theory and Practice, 25(4). 101-114.
Coviello, N. E., and Jones, M. V. (2004). Methodological issues in international entrepreneurship research. Journal of Business Venturing, 19(4). 485-508.
Crook, T. R., Shook, C. L. Madden, T. M. and Morris, M. L. (2010). a. A review of current construct measurement in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(4). 387-398.
Crook, T. R., Shook, C. L. Morris, M. L. and Madden, T. M. (2010). b. Are we there yet? An assessment of research design and construct measurement practices in entrepreneurship research. Organizational Research Methods, 13(1). 192-206.
Davidsson, Per (2005) a. "Method issues in the study of venture start-up processes". Entrepreneurship Research in Europe: Outcomes and Perspectives. Edward Elgar Publishing Ltd.35-54.
Davidsson, P. (2005) b. Methodological approaches to entrepreneurship: past research and suggestions for the future. Small Enterprise Research, 13(1). 1-21.
Davidsson, Per (2007) a. "Dealing With Heterogeneity in Entrepreneurship Research". In Gillin, L. Murray (Ed.) 4th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange 2007, 6 - 9 February, Brisbane, Australia.
Davidsson, Per (2007) b. "Method challenges and opportunities in the psychological study of entrepreneurship". In Baum, J.R., Frese, M., & Baron, R.A.(Eds.) The Psychology of Entrepreneurship. L. Erlbaum Associates, Mahway, N.J., 287-323.
Davidsson, P., Low, M., and Wright, M. (2001). Editors' introduction: Low and MacMillan ten years on–achievements and future directions for entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(4). 5-16.
Davidsson, P., and Wiklund, J. (2007). Levels of analysis in entrepreneurship research: Current research practice and suggestions for the future. Entrepreneurship: concepts, theory and perspective, 25(4), 81-100.
Davidsson, Per. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. Journal of Business Venturing. 30 (5). 674-695.
De Massis, A., Sharma, P. J. Chua, J. Chrisman, J. and Kotlar, J. (2012). Trends in family business empirical research. Family business studies: an annotated bibliography, Cheltenham: Edward Elgar.
Dean, M. A., Shook, C. L. and Payne, G. T. (2007). The past, present, and future of entrepreneurship research: Data analytic trends and training. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4). 601-618.
Deeds, D. (2014). Thoughts on the Challenge of Empirical Research in Entrepreneurship. Handbook of research methods and applications in entrepreneurship and small business. by Alan CarsudMalin Brannback. Cheltenham: Edward Elgar.
Dimov, D. (2011). Grappling with the Unbearable Elusiveness of Entrepreneurial Opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1). 57–81.Duane Ireland, R., Webb, J. W. and Coombs, J. E. (2005). Theory and methodology in entrepreneurship research. In Research methodology in strategy and management. Emerald Group Publishing Limited: 111-141.
Grégoire, D. A., & Shepherd, D. A. (2015). Opportunity identification. Wiley Encyclopedia of Management.  John Wiley & Sons, Ltd
Hansen, David J, Shrader, Rodney, & Monllor, Javier. (2011). Defragmenting Definitions of Entrepreneurial Opportunity. Journal of Small Business Management, 49(2). 283-304.
Hill, Susan A, & Birkinshaw, Julian M. (2009). Idea sets: Conceptualizing and measuring a new unit of analysis in entrepreneurship research. Organizational research methods. 13 (1). 85-113.
Hsu, D. K., Simmons, S. A. and Wieland, A. M. (2016). Designing Entrepreneurship Experiments: A Review, Typology, and Research Agenda Organizational Research Methods. 20(3). 379-412.
Ireland, R. D., Webb, J. W., and Coombs, J. E. (2005). "Theory and Methodology in Entrepreneurship Research". Research Methodology in Strategy and Management 2(3). 111-141.
Ketchen, D. J., Boyd, B. K., & Bergh, D. D. (2008). Research Methodology in Strategic Management: Past Accomplishments and Future Challenges. Organizational Research Methods, 11(4). 643–658.
Low, M. B. (2001). The adolescence of entrepreneurship research: specification of purpose. Entrepreneurship: Theory and Practice, 25(4). 17-26.
Low, M. B., and MacMillan, I. C. (1988). Entrepreneurship: Past research and future challenges. Journal of management, 14(2). 139-161.
Mullen, M. R., Budeva, D. G. and Doney, P. M. (2009). Research methods in the leading small business–entrepreneurship journals: A critical review with recommendations for future research. Journal of Small Business Management, 47(3). 287-307.
Schjoedt, L., and Bird, B. (2014). Handbook of research methods and applications in entrepreneurship and small business. by Alan CarsudMalin Brannback. Cheltenham: Edward Elgar.
Seymour, Richard G. (2006). Hermeneutic phenomenology and international entrepreneurship research. Journal of International Entrepreneurship, 4(4), 137-155.
Shaver, K. G. (2014). Handbook of research methods and applications in entrepreneurship and small business. by Alan CarsudMalin Brannback. Cheltenham: Edward Elgar.
Short, Jeremy C, Ketchen, David J, Shook, Christopher L, & Ireland, R Duane. (2009). The concept of" opportunity" in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management. 36 (1). 40-65.
Short, J. C., Ketchen Jr, D. J. Combs, J. G. and Ireland, R. D. (2010). Research methods in entrepreneurship: Opportunities and challenges. Organizational Research Methods, 13(1). 6-15.
Venkatraman, N. & John H. Grant, J. H. (1986) Construct Measurement in Organizational Strategy Research: A Critique and Proposal, Academy of Management Review, 11(1). 71-87.
Welter, Chris, & Alvarez, Sharon. (2015). The state of opportunities: clarifying the transitions between opportunity types. Management Decision, 53(7). 1398-1411.
Whetten, David. A., (1989). What Constitutes a Theoretical Contribution?, Academy of Management Review, 14(4). 490-495.
Wilson, S. R., Whitmoyer, J. G. Pieper, T. M. Astrachan, J. H. Hair, J. F. and Sarstedt, M. (2014). Method trends and method needs: Examining methods needed for accelerating the field Journal of Family Business Strategy, 5(1). 4-14.
Wood, M. S., & McKelvie, A. (2015). Opportunity evaluation as future focused cognition: Identifying conceptual themes and empirical trends. International Journal of Management Reviews, 17(2). 256-277.
Wortman Jr, M. S. (1987). Entrepreneurship: An integrating typology and evaluation of the empirical research in the field. Journal of management, 13(2). 259-279.
Yang, Z., Wang, X. and Su, C. (2006). A review of research methodologies in international business. International Business Review, 15(6). 601-617.