ارایه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

امروزه اشتغال و کارآفرینی در مرکز توجه دولت‌های مختلف جهان قرار دارد. روش این پژوهش برحسب هدف، بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات، کیفی- نظریه داده‌بنیاد با رویکرد گلیزری است.برای دستیابی به هدف پژوهش، 15نفر از خبرگان آشنا با حداقل دو حوزه از حوزه‌های مهارتی، کارآفرینی و رسانه‌ای،  با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند برای مصاحبه‌های عمیق انتخاب شده و داده‌های کیفی هم‌زمان با استفاده از مجموعه‌ای از کدگذاری‌های باز، انتخابی و یادنوشت‌نگاری تحلیل شدند. برای اطمینان از کیفیت یافته‌ها علاوه‌بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی، روند استخراج مفاهیم و کدگذاری‌ها توسط محققان خبره نظارت شد و نتایج به تائید چهارنفر از مصاحبه‌شوندگان نیز رسید. نتایج نشان داد: مهم‌ترین نگرانی مصاحبه‌شوندگان، نداشتن مهارت در افراد است.  ازاین‌رو کسب مهارت، با مقولات اصلی منابع مالی،انسانی،آموزشی، مرکز آموزش، سازمان و خانواده، به‌عنوان مقوله محوری پژوهش تعیین شد. حرکت به سمت کارآفرینی رسانه‌ای با سه ‌طبقه اصلی درونداد، فرآیند و برونداد نیز به‌عنوان مقوله فرآیند اجتماعی پایه پژوهش انتخاب شد که به همراه توجه به عوامل محیطی در هر دو مقوله یادشده می‌توانند در طول زمان نگرانی مصاحبه‌شوندگان را رفع کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing Skill-Driven Education Model for Media Entrepreneurship Development

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Moghimi 1
  • hossein khanifar 2
  • mohammad mahdi ordibehesht 3
  • Seyyed mahdi sharifee 4
1 Professor of Management at Tehran University
2 Professor of Management at Tehran University
3 Ph.D. Student of Media Management Campus Alborz University of Tehran
4 Professor of Management at Tehran University
چکیده [English]

Today, employment and entrepreneurship are at the center of attention of the various governments of the world. The methodology of the research is based on the fundamental aim of collecting qualitative information-data theory of the foundation with a glycery approach. In order to achieve the research goal, 15 familiar experts with at least two areas of skills, entrepreneurship and media, using a targeted sampling method for in-depth interviews Qualitative data were analyzed using a set of open, selective, and write-coding codings. In order to ensure the quality of the findings, in addition to the research audit strategies, the process of extraction of concepts and codings by expert researchers and results was confirmed by four interviewees. The results showed that the main concern of interviewees was lack of skills in individuals, so gaining skills, with the main categories of financial resources, human resources, educational resources, training center, organization and family, were determined as the central issue of research and the move towards media entrepreneurship with three floors The main inputs, processes and outputs were chosen as the basis of the research-based social process, which, together with the consideration of the environmental factors in both of these categories, can address the interviewers over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Business
  • Media Entrepreneurship
  • Glycery Approach
اردی‌بهشت، محمدمهدی(1394)."آسیب‌شناسی آموزش‌های کارآفرینی در مراکز آموزش  فنی-حرفه‌ای"، مجموعه مقالات دفتر پژوهش‌های سازمان آموزش  فنی- حرفه‌ای کشور.
اولیایی،خداداد(1394). "ارائه مدلی برای ارزیابی و تبیین جایگاه سیستم یادگیری الکترونیکی سازمان آموزش  فنی-حرفه‌ای کشور"، مهارت‌آموزی،3 (11):49-58.
پرند، کوورش؛ نیرومند، پوراندخت؛ حبیبی ینگجه، عزیز و فرجی ارمکی، اکبر (1391الف)، نگاهی بر نظام آموزش مهارت و فناوری، تهران: سازمان آموزش فنی-حرفه‌ای کشور.
پورروستایی اردکانی،سعید(1396). "مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر بازی رایانه‌ای آموزشی و آموزش مبتنی بر فیلم آموزشی بر خلاقیت و انگیزش دانش آموزان". فناوری آموزش،12(1):63-74.
جمالی زواره،بتول(1394)."تبیین عناصر برنامه درسی کارآفرینی در آموزش‌های  فنی-حرفه‌ای"،مهارت‌آموزی،3(12):38-45.
چهاربند، اسفندیار(1391)." الگوی برنامه درسی پودمانی بر پایه استاندارد شایستگی حرفه‌ای"، تعلیم و تربیت استثنایی،91(111):51-66.
حسینی سنو، سیدامین و عطاری، مهسا (1390). "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل آموزشی و فناوری مؤثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین‌المللی دانشگاه فردوسی".
خنیفر،حسین؛رحمتی،محمدحسین و لاهوتیان،علی(1395). "طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذایی ایران"،توسعه کارآفرینی،9(2):219-237.
ذاکری، علیرضا؛کردنوقابی،رسول و صدرالاشرافی، مسعود(1389). "بررسی فرآیند یاددهی–یادگیری در آموزش‌های  فنی-حرفه‌ای"، فناوری آموزش،5(1):1-11.
زارع میرک‌آباد،زهرا و نوری،روح‌الله(1394)."فرآیند کارآفرینی الکترونیکی در ایران"،فصل‌نامه مدیریت توسعه فناوری،3(3):165-188.
زمانی،اصغر(1396). "شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش درآموزش عالی"، فصل‌نامه  نوآوری و ارزش‌آفرینی،6(11):23-35.
زیودار، مهدی؛ ایمانی‌پور،نرگس؛ طالبی،کامبیز و حسینی،سیدرسول(1395). "الگویی برای تصمیم‌گیری در مورد ایجاد کسب‌وکار"، مدیریت نوآوری،5(2):109-134.
سلمانی دنگلانی، سمیه(1394). "بررسی و نقش آموزش‌های مهارتی در کارآفرینی دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی".پژوهش‌نامه تربیتی،10(43):73-86.
سلیمانی، ندا و رضوی،سیدمرتضی(1393). "شناخت‌شناسی کارآفرینی در رسانه و اندازه‌گیری میزان آن در سازمان‌های رسانه‌ای".مطالعات جامعه‌شناسی،7(25):131-150.
طالبی،محمدرضا؛الوانی،سیدمهدی؛ محمودزاده،سیدمجتبی و عطایی،محمد(1397)."شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه برمبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی".توسعه کارآفرینی،11(2):221-240.
عبدی جمایران،علی(1396).  "بررسی مدل‌های تشخیص فرصت در فرآیند کارآفرینی"، پژوهش در هنر و علوم انسانی،2(3):79-88.
غیاثی ندوشن،سعید(1394)." بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی به جوانان استان لرستان از دیدگاه کارآفرینان و کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان".پژوهش‌های ارتباطی،22(4):117-138.
قاسمیان، الهام(1394). "بررسی نقش توسعه کارآفرینی بر میزان اشتغال مهارت‌آموزان مراکز فنی-حرفه‌ای با کمک تکنیک معادلات ساختاری". مهارت‌آموزی،3(11):33-41.
نیک‌نژاد،عباس؛ مقیمی،سیدمحمد و روشندل اربطانی،طاهر(1390). "شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور".توسعه کارآفرینی،4(15):65-83.
Achtenhagen, Leona. (2008). “Understanding Entrepreneurship in Traditional Media”. Journal of Media Business Studies, 5(1) 123-142.
Clark,. A. O., & Olumese, .H. A. (2013). “Effective supervision as a challenge in technical and vocational education delivery”: Ensuring quality teaching/ learning environment and feedback mechanism. Basic Research Journal of Education Research and Review, 2(1) 15-6.
Crecente-Romero, F., Giménez-Baldazo, M., & Rivera-Galicia, L.F. (2018). “Can-
entrepreneurship channel over qualification in young university graduates in the
European Union?” Journal of Business Research, 89: 223-228.
Feng, O. Hong-dan, Z. (2010). “Study on the Feasibility of the e-Business Model.E-Business and E-Government” (ICEE), International Conference on (pp. 369-372) Guangzhou: IEEE.
Glaser, B. G. (1978). “Theoretical sensitivity :Advances in the methodology of grounded theory”: Sociology Press, San francisco: University of California.
Hang, M. & Weezel, A.V. (2007). “Media and Entrepreneurship” A Survey of The Literature Relating, Bout Concepts, MMT Centre Jonkoping International Business School.
Hatisaru,V. & Küçükturan,.A. G. (2009). “Vocational and technical education problem-based learning exercise: Sample scenario. Procedia Social and Behavioral Sciences,1: 2151-2155.
Hoag, Anne & Sangho Seo. (2005). “Media Entrepreneurship: Definition,
Theory and Context”. Paper presented at the NCTA Academic Seminar,
San Francisco, April 2, 2005.
Jeesicum, T. (2009). “Designing a Model Cultural Entrepreneurship in Creative Industries”, Journal of Culture and creativity, 8(1) 430-441.
Khajeheian, Datis and Roshandel Arbatani, Taher (2011), Remediation of Media Markets toward Media Entrepreneurship, how recession reconstructed media industry, European Media Management Education Conference, Moscow.
Klamer, A. (2011). Cultural Entrepreneurship. “The Review of Austrian Economics”: 24(2) 141-156.
Maine, E., Soh, P. H., & Dos Santos, N., 2015. The role of entrepreneurial decision-making in opportunity creation and recognition. Technovation, 39, pp. 53-72.
Lee, J. K., & Lee, W. K. (2008). “The relationship of e-Learner’s self-regulatory efficacy and perception of e-Learning environmental quality”. Computers in Human Behavior 24(1), 32-47.
Olori, Gloria I. & Olori, Christian N. (2018). “Strategies and Challenges for Empowering Youth through Technical Vocational Education and Training Programme in Rivers Stat: Benchmark Journals”, 6(1):121-131.theory: Sociology Press.
Thompson, S. A & Tilden,V. P. (2009). Embracing quality and safety education for
the 21st century: building inter professional education. J Nurs Educ, 48: 698-701.
Van Merriënboer. J. G. (2013).Perspectives on problem solving and
instruction.Computers & Education, 64:153–160.
UNESCO Strategy for Technical and Vocational Education and Training (2016-2021), Published in 2016 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.
Velilla, J., Molina, J., & Ortega, R. (2018). “Why older workers become entrepreneurs”?-International evidence using fuzzy set methods. The Journal of the Economics of Ageing 12 (2): 88–95.