شناسایی ابعاد رهبری سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیانِ ایرانی در گذار موفق به مرحله رشد سریع- مطالعه چند موردی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به‌عنوان پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد رهبری سازمانی مؤثر بر موفقیت در رسیدن به مرحله رشد سریع در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و گردآوری داده‌ها با روش کیفی- موردکاوی چندگانه انجام شده است. برای نمونه‌گیری با ویژگی‌های حداکثری نیز، از میان بیش از 3هزار شرکت‌ دانش‌بنیان، حدود 30 شرکت به‌عنوان نمونه‌های قابل بررسی مشخص شدند که اشباع نظری در بررسی موارد نهم تا یازدهم رخ داد. بررسی‌ها عمدتاً بر پایه مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 25نفر از رهبران و نیروهای کلیدی این شرکت‌ها صورت گرفت. درنهایت  ابعاد رهبری مؤثر بر موفقیت شرکت در رسیدن به مرحله‌ی رشد سریع، با تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و استخراج کدها، مقوله‌ها و شناسایی ارتباطات آن‌ها به کمک نرم‌افزار اطلس‌تی‌آی مشخص شد. از میان 68 عامل نهایی شناسایی شده، نگاه ایدئولوژیک به کار، عشق به محصول، داشتن نگاه جهانی، توجه ویژه به مسائل حقوقی، ورود به حوزه‌ی جدید، تأمین سرمایه شخصی، خانواده‌های هدایت‌کننده، بی‌تکلف بودن، استفاده از رهبری اشتراکی فقط برحسب نیاز، وجود ارتباط کاری یا خانوادگی پیشین با تیم اصلی و سخت‌گیری متقابل میان رهبر و تیم اصلی، مهم‌ترین ابعادرهبری در این شرکت‌ها بودند که معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Organizational Leadership Dimensions in Iranian successful New Technology-based Firms in successful transition to fast-growing stage - Multiple case study

نویسندگان [English]

  • S. M. Hossein Ghafoury 1
  • Mehdi Elyasi 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • mir ali seyed naqavi 2
1 PHD Candidate, Allame Tabatab'i university, department of Management and Accounting
2 Associate Prof., Allame Tabataba'i University, department of Management and Accounting,
3 Professor, Faculty member of allameh tabtaba'i universityProfessor, Department of management and accounting
چکیده [English]

The success of Iranian NTBFs as the drivers of the knowledge-based economy is very important. This research, which has fundamental purpose and qualitative data collection method, is aimed at identifying the dimensions of effective organizational leadership on success in reaching the fast-growing stage in Iranian NTBFs. To accomplish this goal, with a multiple-choice strategy and maximum-sampling sampling, out of more than 3,000, about 30 companies were identified as verifiable examples. Theoretical saturation in the review of items nine to eleven occured. Investigations were mainly based on semi-structured interviews with 25 of the key leaders and key Persons of these companies. Finally, the dimensions of effective leadership were determined by analyzing interviews and extracting the codes, categories, and identifying their relationships with the help of the ATLAS.ti software. The ideological look at work, having a global look, special attention to legal issues, entry into new field, and … were the most important factors has been determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Leadership
  • New Technology-Based Firms
  • Innovation
استراوس، ا.،  کربین، ج. (1390). مبانی پژوهش کیفی (ا. افشار، ترجمه) تهران: نی.
اوئن، ج. (۱۳۹۴). "قواعد مدیریت:۵۰ قاعده جدید برای مدیران". تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
حسینی‌، ح.، فکری، ر.، عبداللهیان، ز.‌ (۱۳۹۱). "بررسی ارتباط شاخص‌های مهارتی مدیران کارآفرین (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی)" . اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی.
خیاطیان‌یزدی، م. ص. (۱۳۹۳). "الگوی پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران". تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ریاحی، پ.،  قاضی‌نوری، س. (1392). مقدمه‌ای بر نظام نوآوری (رویکرد گسترده). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
فخاری، د. س. (1392). "رهبری در مهندسی؛ رویکردی جهت بهبود مدیریت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان". رشد فناوری، 35: 52-58.
فیض‌بخش، ع. (۱۳۹۰). کارآفرینی، یک جرعه از بی‌نهایت. تهران: مؤسسه کار و امور اجتماعی.
کاظمی، م. (۱۳۹۵). "نقش‌های رهبری رئیس هیأت مدیره‌ی شرکت‌های تابعه‌ی یک گروه-‌شرکت در اثربخشی کارکردهای کنترل و خدمت". تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، استاد راهنما: دکتر سیدمحمود علوی.
کالینز، ج. (۱۳۸۰). از خوب به عالی،‌ تهران: نشر فرا.
مارشال، ک.،  راسمن، گ. ب. (۱۳۷۷). روش تحقیق کیفی. ع. پارسائیان، و س. اعرابی، ترجمه. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محمودی‌مفید، م.،  منجم‌زاده، ن. (۱۳۹۳). "بررسی تأثیر و رتبه‌بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی". پژوهش‌های مدیریت راهبردی، ۲۰(۵۶): ۱۳۳-۱۶۰.
مرادی‌پور، ح. (۱۳۹۳). "مدل موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان". دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری. تهران: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
منصوری، س.، وظیفه، ز.، یوسفی، ح. (۱۳۹۶). "اولویت‌بندی پیشران‌های عوامل اثرگذار در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در استان کرمان". توسعه کارآفرینی، ۱۰(۲): ۳۱۹-۳۳۸.
نیرومند، پ. (۱۳۹۱). "چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکت‌های فناوری‌بنیان: ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌ها"، مشاوره شغلی و سازمانی، ۱۲، 145-16۱.
واعظی، ر. (۱۳۹۲). مطالعه پدیدارشناختی کارآفرینی در ایران. دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری، استاد راهنما: دکتر سید حبیب‌الله طباطباییان.
Almus, M., & Nerlinger, E. A. (1999). Growth of new technology-based firms: which factors matter? Small business economics, 13(2), 141-154.
Basadur, M. (2004). Leading others to think innovatively together: creative leadership. The Leadership Quarterly, 15(1), 103-121
Bhattacharyya, S. (2006). Entrepreneurship and Innovation: How leadership style makes the Difference? Vikalpa, 31(1), 107-115.
Chorev, S., & Anderson, A. R. (2006). Success in Israeli high-tech start-ups; Critical factors and process. Technovation, 26(2), 162-174.
Colombo, M. G., & Grilli, L. (2005). Founders’ human capital and the growth of new technology-based firms: A competence-based view. Research policy, 34(6), 795-816.
Donate, J., & Sanchez de Pablo, D. (2014). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. journal of business research. 68(2), 360-370
Dulewicz, V., & Higgs, M. (2005). assessing leadership styles and organizational context. Journal of Managerial Psychology, 20(2), 105-123.
Eisenbeiss, S. A., van Knippenberg, D., &  Boerner, S. (2008). Transformational leadership and team innovation: integrating team climate principles. Journal of applied psychology, 93(6),1438-1446.
Eisenhardt, K., & Graebner, M. (2007). Building theory from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 532–550.
Ensley, M. D., Hmieleski, K. M., & Pearce, C. L. (2006). The importance of vertical and shared leadership within new venture top management teams. The Leadership Quarterly, 17(3), 217-231.
Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. The leadership quarterly, 6(2), 219-247.
Grebel, T., Pyka, A., & Hanusch, H. (2003). An evolutionary approach to the theory of entrepreneurship. Industry and innovation, 10(4), 493-514.
Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational Leadership, Transactional Leadership, Locus of control, and Support for Innovation: Key Predictors of Consolidated-Business-Unit Performance. Applied Psychology, 78(6), 891-902.
Hoy, F. (2006). The Complicating Factor of Life Cycles in Corporate Venturing. Entrepreneurhsip theory and practice,30(6), 831-836.
Hunter, S. T., & Cushenbery, L. (2011). Leading for innovation: Direct and indirect influences. Advances in Developing Human Resources.
Lee, D. C. (2014). First-mover and second-mover advantage in a vertically related market, Available at SSRN 2447158
Mintzberg, H. (1984). power and organizatin life cycle. The Academy of Management Review, 9(2), 207-224.
Mumford, M., & Licuanan, B. (2004). Leading for innovation: Conclusions, issues, and directions. The Leadership Quarterly, 15(1), 163-171
Mumford, M., Bedell-Avers, K., & Hunter, S. (2008). planning for innovation: a multilevel perspective. Research in Multi Level Issues. Emerald Group Publishing Limited, 107-154.
Rencher, M. (2012). Crossing the Valley of Death: A Multi-sited, multi-level ethnographic study of growth startups and entrepreneurial communities in post-industrial Detroit. Wayne State University Dissertations.
Rosing, K., Frese, M., & Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. The Leadership Quarterly, 22, 956-974.
Ryan, A., & Tipu, S. (2013). Leadership effects on innovation propensity: A two-factor full range leadership model. Journal of Business Research, 66(10). 2116-2129.
Shirokova, G. (2009). Organisational life-cycle: The characteristics of developmental stages in Russian companies created from scratch. Journal of East European Management Studies,  65-85.
Vecchio, R. P. (2003). Entrepreneurship and leadership: common trends. Human Resource Management Review, 13(2), 303-327.
Yang, C. W. (2008). The relationships among leadership styles, entrepreneurial orientation, and business performance. Managing Global Transitions, 6(3), 257-275.
Yoshida, D. T., et al. (2014). Does servant leadership foster creativity and innovation? A multi-level mediation study of identification and prototypicality. Journal of Business Research, 67(7) 1395-1404.
yukl, g. (2006). leadership in organization. 7th edition, New Jersey, PEARSON.
Yukl, G., Gordon, A., & Taber, T. (2002). A hierarchical taxonomy of leadership behavior: Integrating a half century of behavior research. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(1), 15-32.