چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی ، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران

3 گروه مدیریت فناوری،دانشگاه مالک اشتر،تهران،ایران

چکیده

کارآفرینی دانشگاهی اشاره به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی محققان دانشگاه از طریق تاسیس کسب وکارهای جدید دارد و از آنجا که ماهیت کارآفرینی در رشته های علوم انسانی بیشتر از نوع کارآفرینی خدماتی است تحقیقات خاص خود را می طلبد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. رویکرد پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و هدف اصلی آن تعیین چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته های علوم انسانی است. در این راستا پس از مروری بر پیشینه تحقیقات، با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی، کارآفرینان دانشگاهی در حوزه علوم انسانی از جمله هیئت علمی دانشگاه، اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلانی که به ایجاد موسسات خدماتی و مشاوره ای تخصصی اقدام نموده اند اطلاعات گردآوری و با روش تحلیل محتوا در نرم افزار 10 MaxQDA داده ها تجزیه وتحلیل شدند. در نهایت، 7 بعد عبارت از فرهنگ کارآفرینی، نقش دولت، ساختار دانشگاه ها، شیوه آموزشی دانشگاه، تحقیق و تجاری سازی، ارتباطات بیرونی و زیرساخت مالی برای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم انسانی شناسایی شد. داده های حاصل از این تحقیق می‌تواند گام رو به جلویی برای توسعه و پیشرفت کارآفرینی در رشته-های علوم انسانی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Academic Entrepreneurship Development Framework in the Humanities in Iran

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Goudarzi 1
  • seyyed Rasoul Hosseini 2
  • seyyed Kamal Tabaian 3
1 Department of entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Educational Management, Shahid Chamran Campus, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Department of Technology management, University of Malek Ashtar, Tehran,Iran
چکیده [English]

Academic entrepreneurship refers to the commercialization of academic research by university researchers through the establishment of new businesses, and since the nature of entrepreneurship in the humanities is more to service entrepreneurship, it needs its own research. This research is in terms of applied purpose.Qualitative research approach is a type of content analysis and its main purpose is to determine the framework for the development of university entrepreneurship in humanities. In this regard, after reviewing previous studies, using semi-structured interviews with 15 experts in the field of entrepreneurship, university entrepreneurs in the field of humanities, including faculty, professors, university students, and graduates who have setup specialized service and advisory centers. Collected data was analyzed using content analysis method in MaxQDA 10 software. Finally, seven dimensions were identified as entrepreneurship culture, government role, university structure, university education, research and commercialization, external communication and financial infrastructure for the development of the entrepreneurial university in the field of humanities. The data obtained from this research can be considered as a front-end step for entrepreneurship development in the humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Entrepreneurship
  • humanities
  • academic Entrepreneurship
بهرام‌چوبین، مینا؛ مشرف­جوادی، محمدحسین و صفری، علی (1395). "ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین"، توسعه کارآفرینی، 9(4):691-710.
رضایی، بیژن؛ عباس‌پور، عباس؛ نیکنامی، مصطفی؛ حمید، رحیمیان و دلاور، علی(1392). "واکاوی راه­کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه‌ای"، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(2):185-215.
عنایتی، ترانه و عالی‌پور، علیرضا (1393). "پیشنهاد مدل مراکز رشد زایشی علوم انسانی دانشگاهی، حرکت به‌سوی دانشگاه‌های نسل چهارم". فصل‌نامه رشد فناوری، 10(39): 20-28.
Abduh, M., & Maritz, A., & Rushworth, S. (2012). "An Evaluation of the Entrepreneurship Education in Indonesia : A Case Study of Bengkulu University" International Journal of Organizational Innovation (Online), 4(4):871-882.
Abreu, M., & Grinevich, V. (2013). "The nature of academic entrepreneurship in the UK: Widening the focus on entrepreneurial activities". Research Policy, 42(2): 408–422.
Ariyawansa, R. G. (2011). "Employability of Graduates of Sri Lankan Universities". Sri Lankan Journal of Human Resource Management, 1(2): 91–104.
Audretsch, D. B. (2014). "From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society". Technology Transfer, 39: 313–321.
Bili, I.(2017)." Academic Entrepreneurship in Post-transition Country-Case Study of Croatia". Journal of knowledge Economy, 1-15
Davari, A., Emami, A., Ramadani, V.,  Taherkhani, S. (2018). "Factors influencing academic entrepreneurship: a case-based study". Science and Technology Policy Management, 9(3):284-295.
Fichter, K., & Tiemann, I. (2018)." Factors influencing university support for sustainable entrepreneurship: Insights from explorative case studies" Journal of Cleaner Production, 175: 512–524.
Gremyr, I., Witell, L., Löfberg, N., Edvardsson, B., & Fundin, A. (2014). "Understanding new service development and service innovation through innovation modes" Journal of Business & Industrial Marketing, 29(2): 123–131.
Hayter, C. S., Nelson, A. J., Zayed, S., & O’Connor, A. C. (2018). "Conceptualizing academic entrepreneurship ecosystems: a review, analysis and extension of the literature". Journal of Technology Transfer, 43(4): 1039–1082.
Hj, B., Rahim, A., & Usman, M. (2016)." The Effectiveness of the Entrepreneurship Education Program in Upgrading Entrepreneurial Skills among Public University Students." Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224(August 2015): 117–123.
Hydle, K. M., Aas, T. H., & Breunig, K. J. (2016)." Toward a Framework of New Service Development Practices." Journal of Innovation Management, 4(4): 55–67.
Kalar, B., & Antoncic, B. (2015)." The entrepreneurial university , academic activities and technology and knowledge transfer in four European countries." Technovation, 3637: 1–11.
Klofsten, M., Fayolle, A., Guerrero, Maribel., Mian, S., Urbano., D & Wright., M. (2019)."The entrepreneurial university as driver for economic growth and social change - Key strategic challenges". Technological Forecasting & Social Change.141:149-158.
Kushwaha, B. P., & Maru, F. Y. (2015). "The Attitude of Management Students Towards Entrepreneur & Entrepreneurship". International Journal of Research in Management & Technology, 5(4): 325–329.
Mkrtychyan, G. A. (2016)." Entrepreneurial University Culture: the clash of values and resistance to change". Higher School of Economics, Research Paper No. WP BRP, 31.
Nelles, J., & Vorley,T. (2010)." Constructing an entrepreneurial architecture: An emergent framework for studying the contemporary university beyond the entrepreneurial turn ". Innovative Higher Education, 35(3):161-176.
Nourabadi, S., Mosapour, N., Aliasgari, M., & Hoseinnejhad, G. (2015). "Evaluating the Quality of Interdisciplinary Curricula of In Iranian Higher Education Humanities." Theory & Practice in Curriculum, 4(2): 55–84.
Olearnik, J., & Pluta-Olearnik, M. (2015)." Entrepreneurial University – from Ideas to Reality." Optimum. Studia Ekonomiczne, 5(77): 110–120.
Rasmussen, E., & Gulbrandsen, M. (2012) "Government support programmes to promote academic entrepreneurship: a principal-agent perspective", European Planning Studies, 20(4):527–546
Reyes, Charisse N. (2016). "Framing the entrepreneurial university: the case of the National University of Singapore." Journal of Enterpreneurship in Emerging Economies, 8(2): 148–167.
Rogers, K. (2015). "Humanities Unbound : Supporting Careers and Scholarship Beyond the Tenure Track." Digital Humanities Quarterly, 9(1): 1–17.
Sam, C., & Sijde, P. Van Der. (2014)." Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education model"s. High Educ, 68(6): 891–908.
Sidrat, S., & Frikha, M. A. (2018)." Impact of the qualities of the manager and type of university on the development of the entrepreneurial university." Journal of High Technology Management Research, 29(1): 27–34.
Siegel, D. S., & Wright, M. (2015)." Academic Entrepreneurship : Time for a Rethink ?" British Journal of Management, 26(4): 582–595.
Sultan, S. S. (2017)." Moving from a Traditional into an Entrepreneurial University : Evidencing from Palestine." International Journal of Business and Social Science, 8(2): 207–214.
Tofighi, Sharam.,Teymourzadeh, Ehsan.,Ghanizadeh, Ghader.(2017)." Academic Entrepreneurship in a Medical University: A System Dynamics Approach".international Review,1(2):58-72.
Volpe, M. della. (2018)."Entrepreneurial University and Business Education: Towards a Network Model". International Journal of Business and Management, 13(3): 13–27.