دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، اسفند 1396، صفحه 732-535 
مولفه های تحقق حکمرانی کارآفرینانه شهری

صفحه 535-553

10.22059/jed.2018.247862.652434

مجتبی بابایی هزه جان؛ علی پیران نژاد؛ بهمن خداپناه؛ جواد صادقی