دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، زمستان 1396، صفحه 732-535 
1. مولفه های تحقق حکمرانی کارآفرینانه شهری

صفحه 535-553

مجتبی بابایی هزه جان؛ علی پیران نژاد؛ بهمن خداپناه؛ جواد صادقی


8. شناسایی محورهای توسعه قابلیت متقاعد سازی در کارآفرینان کارکشته

صفحه 675-694

فاطمه داداشی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


9. واکاوی سوگیری اعتماد به ‌نفس بیش‌ازاندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه

صفحه 695-712

پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ محمد رضا زالی