دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، آذر 1396 
عوامل خروج کارآفرینان: تلفیق نگاه فردی-محیطی

صفحه 497-516

10.22059/jed.2018.138560.651674

محمد سعید محقق نیشابوری؛ کامببز طالبی؛ سید مجتبی سجادی