شناسایی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در دهه‌های گذشته یکی از دغدغه‌های عمده در حوزۀ صنایع غذایی ایران، شکست کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در تبدیل آن‌ها به شرکت‌های رشدیافته و شناخته‌شده بوده است. با توجه به سهم عمدۀ آن‌ها در رشد اقتصادی، این مسئله بیان می‌شود که الگوی رشد کسب‌وکارهای مذکورکدام است؟ به‌منظور رسیدن به الگوی رشد این کسب‌وکارها، از روش کاربردی (بر حسب هدف)، رویکرد کیفی (بر اساس گردآوری نظامند داده‌ها) و راهبرد داده بنیاد استفاده شد. گردآوری داده‌ها، طی مصاحبۀ عمیق با 13 نفر از مؤسسان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در حوزۀ صنایع غذایی استان تهران صورت گرفت که فرایند رشد را تجربه کرده‌اند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، گلولۀ برفی است و الگوی به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، مقولۀ اصلی که به پیامدهای رشد منجر می‌‌شود، استمرار اشتیاق کارآفرینانه است. چنانچه برخی شرایط زمینه‌ساز، بر استمرار اشتیاق کارآفرینانه تأثیرگذار باشد، می‌توان از طریق راهبردها و تحت تأثیر ویژگی‌های محیطی و واسطه‌ای خاص، شاهد رشد این شرکت‌ها بود و بر این اساس، سیر داستان ترسیم می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of a Growth framework for Small and Medium-Sized Enterprises in Iranian Food Industry, using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • shima farokh 1
  • asadollah kordnaeij 2
  • Seyed Hamid Khodadad hosseini 3
  • Mohammad Reza Zali 4
1 Ph.D. candidate in strategic management ,Faculty of Management and Economics, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Management and Economics, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the previous decade, SMEs’ failure in transforming into established businesses in food industry has been one of the major concerns. Thus, due to their prominent role in economic development, the aim of this research is responding to the concern that: what are the SMEs’ growth factors in Iranian food industry? For this reason, researchers used an applied qualitative strategy, as well as Grounded Theory. Data collection has done by in-depth interview instrument (13 founders of SMEs in food industry of Tehran province). Snowball sampling is used and data analysis shows that core factor is “continuous entrepreneurial passion” that lead to growth outcomes. If some casual conditions influence on entrepreneurial passion, we can observe SME’s growth, by strategies, environmental and mediator factors. with regards to this process the story and propositions are written.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food industry
  • Growth framework
  • Grounded theory
  • SMEs
اسدی سی سخت، کیهان، طالبی، کامبیز و سید رسول حسینی (1394)، شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در صنعت غذایی منتخب، توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 8، شمارۀ 4: 611- 629.
دانایی‌فرد، ح (1384)، تئوری‌‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی، دوماهنامۀعلمیپژوهشیرفتار، دانشگاه شاهد، دورۀ 12، شمارۀ 57: 11- 75.
مقیمی، سید محمد و محمود احمدپور داریانی (1387)، آموزش کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها، توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 1، شمارۀ 1: 207- 245.
Abrar-ul-haq, M., Mohd Jali, M. R. and Md Nurul Islam, G. (2015). Factors Affecting Small and Medium Enterprises (SMES) Development in Pakistan, American-Eurasian J. Agric. an Environ. Sci., 546- 552.
Benzazoua Bouazza, A., Ardjouman, D. and Abada, O. (2015). Establishing the Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeria, American International Journal of Social Science, Vol 6 (No) 2, 101- 115.
Bullock, A. et al. (2004). SME Growth Trajectories A pilot study of UK SME Growth and Survival Using the CBR Panel Data, Centre for Business Research Cambridge University.
Carroll, G. R. and Hannan, M. T. (2000). The Demography of Corporations and Industries.Princeton, NJ: Princeton University Press.
Cassia, L. and Colombelli, A. (2010). Growth Factors in Medium-sized Enterprises: the Case of an Italian Region, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol 6, (No) 4, 437- 458.
Ciavarella, M. et al. (2004). The Big Five and Venture Survival: Is There a Linkage? Journal of Business Venturing, 19(4), 465- 493.
Corbin, J. and Strauss, A. (2014). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage publications.
Creswell, J.W. (2005). Educational research: planning,conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 2nd Edition, Pearson College Division, 396.
Denney, V. P. (2014). Achieving a Competitive Advantage through Ethical Business Practices:An Ethnographical Case Study, Northcentral University.
Davidson, p. and Wiklund, J. (2006). Conceptual and Emprical Challenges In The Study Of Firm Growth. In p. Davidson, F. Delmar, and J. Wiklund, Entrepreneurship and the Growth of Firms, landon: Edward Elgar Publishing Limited, 1- 233
Davidsson, P. (1991). Continued Entrepreneurship: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth, Journal of Business Venturing, 6(6), 405- 429.
Davidsson, P., Achtenhagen, L. and Naldi, L. (2000). Research on Small Firm Growth: A Review, 1- 27.
Delmar, F. and Wiklund, J. (2008). The Effect of the Entrepreneur's Growth Motivation on Subsequent Growth: A Longitudinal Study, Entrepreneurship Theory and Practice, (32)3, 437- 457.
Farouk, A. and Saleh, M. (2011). An Explanatory Framework for the Growth of Small and Medium Enterprises, A System Dynamics Approach, International Conference of System Dynamics Society, 1- 29.
Hua Tan, K. (2004). SMEs Business Growth Model: A Medium to Big Effort, Management and Enterprise Development, (1)3,195- 207.
lee, H., et al. (2012). SME Survival: The Impact of Internationalization, Technology Resources, and Alliances, Journal of Small Business Management, (50)1, 1- 19.
Lotfi, N., Nayebzadeh, S. and Dehgan Dehnavi, H. (2014). Factors Affecting Growth and Development of SMEs (Case Study: Ardebil City), Journal of Applied Environmental, (4)4,139- 146. (In Persian)
Ormanidhi, O. and Stringa, O. (2008). Porter's Model of Generic Competitive Strategies, Business Economics, 43(3), 55- 64.
Page, A. S. and Jones, R. C. (1990). Business Growth: How to Grow – Routes and Recommendations, Management Decision, 52- 59.
perren, L. (1999). Factors in the Growth of Micro‐enterprises (Part 1): Developing a Framework, Journal of Small Business and Enterprise Developmen, (6)4, 366- 385.
Schmitt, S., Stamm, A. and Zehdnicker, M. (2002). The Growth Gap: A Small Enterprise Phenomenon,Germany: Project ANEP/GTZ, German Agency for Technical Cooperation.