ارائه چارچوبی به منظور شبکه سازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط درحوزه صنایع دارویی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شبکه‌سازی، ابزاری درنظر گرفته می‌‌شود که می‌تواند اثربخشی بازاریابی کارآفرینانه را بهبود بخشد. در این راستا، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از شبکه‌سازی بهرۀ زیادی می‌برند تا بتوانند به‌سرعت در تشخیص فرصت‌های موجود در بازار برسند. هدف مطالعۀ حاضر، طراحی چارچوب شبکه‌سازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزۀ صنایع دارویی استان تهران است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است که با روش کیفی نظریۀ داده بنیاد به انجام رسید. برای گردآوری داده‌ها، از ابزار مصاحبۀ ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از کدگذاری‌های باز و محوری توسط نرم‌افزار 7 Atlas Ti انجام گرفت. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در بخش دارو، علاوه‌‌بر انجام بازاریابی از طریق فعالیت‌های ارتباطی عادی خود مانند تعامل و مشارکت در اجتماع، کسب‌وکار و فعالیت‌های تجاری، از طریق شبکه‌سازی نیز بازاریابی را انجام می‌دهند و تنها راه منطقی بازیابی، مقولۀ شبکه‌سازی است. همچنین، نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که حفظ ارتباطات با شبکه‌سازی، رابطۀ مثبتی دارد و ایجاد ارتباطات جدید و شبکه‌سازی، رابطۀ مثبتی با رفتار کارآفرینانه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Framework of entrepreneurial marketing network in pharmaceutical small and medium sized enterprises

نویسندگان [English]

  • Babak Ziyae 1
  • Mehran Rezvani 2
  • elahe bayati 3
1 Assistant Professor,Faculty of Entrepreneurship,University of Tehran
2 Associate professor,university of Tehran,faculty of entrepreneurship
3 M.A. Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, networking is considered as a tool which can be used to improve the marketing of entrepreneurial organizations. Small and medium-sized companies use networking to become more agile in recognizing market opportunities. In this research, we have had interviews with managers of medical companies of Tehran and we reach to some results about networking in marketing. The research applied in terms of purpose and Grounded theory approach is used. After collecting  the data, we analyzed them by Atlas T software. According to the findings, managers of small and medium-sized companies in medical realm use networking in marketing in addition to using communication activities such as cooperation and social participation. The results showed that relations and networking have a positive relationship, and new relations and  networking are positively related to entrepreneurial bahaviour

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networking
  • Entrepreneurial Marketing
  • Small and Medium Sized Businesses
احمدی، فریدون، شافعی، رضا و فرانک مفاخری‌‌نیا (1391)، بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانۀ دانشجویان دانشگاه کردستان، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 4، شمارۀ 15: 145- 163.
بهراد، مهناز (1393)، شناسایی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بازاریابی کارآفرینانه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
رضوانی، مهران و دیگران (1393)، نگاشت مفهومی سرمایۀ اجتماعی در بازاریابی بنگاه‌های کارآفرین: صنایع غذایی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دورۀ 2، شمارۀ 1: 67- 90.
طالبی، کامبیز، تاج‌الدین، مهدی و مهدی سمیع‌‌زاده (1389)، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و بین‌المللی‌‌شدن شرکت‌های کوچک و متوسط، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 3، شمارۀ 9: 55- 79.
فتح‌الله‌‌زاده، زینب (1393)، شناسایی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد نوآورانۀ فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌های کوچک و متوسط، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکدۀ کارآفرینی.
مبارکی، محمدحسن، رضاییان، علی و روزا مهرابی (1391)، مفهوم‌پردازی عوامل زمینه‌ساز در به‌کارگیری گزینه‌های ابتکاری در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان برتر ایرانی، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 4، شمارۀ 15: 7- 24.
Anderson, J. C., Håkansson, H. and Johanson, J. (1994). Dyadic Business Relationships within a Business Network Context, The Journal of Marketing, Vol. 6, (No). 3, 1- 15.
Felzensztein, C. and Gimmon, E. (2009). Social Networks and Marketing Cooperation in Entrepreneurial Clusters: An International Comparative Study, Journal of International Entrepreneurship, 7(4), 281- 291.
 Franco, M., de Fátima Santos, M., Ramalho, I. and Nunes, C. (2014). An Exploratory Study of Entrepreneurial Marketing in SMEs: The Role of the Founder-Entrepreneur, Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(2), 265- 283.
Hallback, J. and Gabrielsson, P. (2013). Entrepreneurial Marketing Strategies During the Growth of International New Ventures Originating in Small and Open Economies, International Business Review, 22(6), 1008- 1020.
Jones, R. and Rowley, J. (2011). Entrepreneurial Marketing in Small Businesses: A Conceptual Exploration, International Small Business Journal, 29(1), 25- 36.
Karlsson, C. and Stough, R. (2015). Industrial Clusters and Inter-Firm Networks: Edward Elgar Publishing.
 Löfsten, H. (2016). New Technology-Based Firms and Their Survival: The Importance of Business Networks, and Entrepreneurial Business Behaviour and Competition, Local Economy, 31(3), 393- 409.
Moeller, K. (2010). Partner Selection, Partner Behavior, and Business Network Performance: An Empirical Study on German Business Networks. Journal of Accounting and Organizational Change, 6(1), 27- 51.
 Mouzas, S. (2006). Marketing Action in Networks, European Journal of Marketing, 40(11/12), 1271- 1291.
Nelson, R. E. (2001). On the Shape of Verbal Networks in Organizations, Organization Studies, 22(5), 797- 823.
Parkhe, A., Wasserman, S. and Ralston, D. A. (2006). New Frontiers in Network Theory Development, Academy of Management Review, 31(3), 560- 568.
Resnick, S., et al. (2011). Aligning Teaching and Practice: a Study of SME Marketing, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(1), 37- 46.
Rocks, S., Gilmore, A. and Carson, D. (2005). Developing Strategic Marketing Through the Use of Marketing Networks, Journal of Strategic Marketing, 13(2), 81- 92.
Shaw, E. (2009). A Guide to the Qualitative Research Process: Evidence from a Small Firm Study, Qualitative Market Research: An International Journal, 2(2), 59- 70.
Tsolakis, N. (2015). Entrepreneurial Prospects in Loyalty Marketing: Real-world Grocery Retailers’ Market Survey and Conceptual Case Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 17)5(, 3- 11.
Tykesson, D. and Alserud, M. (2011). The Uppsala Model’s Applicability on Internationalization Processes of European SMEs, Today-A Case Study of Three Small and Medium Sized Enterprises.