ترسیم نقشه‌ی دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و کارشناس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ترسیم نقشه‌ی‌دانش نوآوری با مقالات علمی‌وپژوهشی موجود در پایگاه‌اطلاعات‌علمی جهاد دانشگاهی و پایا‌ن‌نامه‌‌های پایگاه‌اطلاعاتی پژوهشگاه علوم،تحقیقات و فناوری اطلاعات(ایرانداک) طی سال‌های 1385 تا 1393است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش، با بررسی تعداد 36 رکورد علمی از پایگاه‌اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و تعداد 557 رکورد علمی از پایگاه‌گنج(ایرانداک)؛ شبکه ارتباطی رشته‌های مرتبط با حوزه‌ی نوآوری ترسیم شود. بدین تریتیب که در این پژوهش، ‌نمایه‌سازی در موردکلیه‌ی مدارک جمع‌آوری‌شده انجام شد. سپس ماتریس هم‌رخدادی مقالات و پایان‌نامه‌ها به صورت مجزا تهیه‌شده و درنهایت با تجمیع آن‌ها، ماتریس هم‌رخدادی کل مدارک حاصل شده است. یافته‌ها نشان داد که تعداد 25مؤسسه در زمینه‌ی مقاله فارسی و تعداد 90مؤسسه در تولید پایان‌نامه‌ سهیم بودند.دانشگاه آزاد با 14عنوان مدرک در رتبه‌ی اول تولید مقاله و 53عنوان در تولید پایان‌نامه‌، در مقام اول قرار دارد. دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه علامه‌ی طباطبایی به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم از حیث تولید پایا‌ن‌نامه‌ و دانشگاه علامه‌ی طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از حیث تولید مقاله می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mapping the knowledge of innovation in Iran based on scientific and research articles and Persian theses

نویسندگان [English]

  • Nesa Rezaee 1
  • Morteza Akbari 2
  • Hamid Padash 2
1 MA. in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present research is to map the knowledge of innovation based on scientific and research articles in database of Jahad Daneshgahi university and postgraduate theses in database of Iranian Research Institute and Information Science and Technology (IRANDOC) during 2005 to 2013. This study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data gathering. This study investigate 36 data from science database of Jahad Daneshgahi university and 557 data from Ganj (IRANDOC) try to draw communication network related to innovation area. All the gathered data is indexed in this research. After the phase of indexing and reviewing, all documents and attributing appropriate keywords to each one, it is necessary to form the Co-occurrence Matrix. Results indicates that 25 institution contributed in Persian articles and 90 institution contributed in producing theses. Among these, Azad University stands above all by producing 14 scientific and research articles and 53 theses and complementation educated. Moreover, Payame Noor University and Allameh Tabataba'i University in term of producing scientific and research articles stands first and second place in field of knowledge of innovation. Growth of writing and research about knowledge of innovation was associated by 2 articles and 31 theses in 2009, in 2010 Quarterly Journal Parks and development centers have had highest number of published articles in the field of knowledge of innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drawing the Innovation map
  • Innovation
  • Science Metric
  • Studies Knowledge map