دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، شهریور 1396 
5. ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

صفحه 259-278

10.22059/jed.2017.232569.652198

مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه