دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1396 
3. طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)

صفحه 221-240

نادر بهاری؛ هاشم آقازاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ شهرام صدقی


5. ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

صفحه 259-278

مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه