شناسایی ویژگی‌های هوش کارآفرینانۀ زنان کارآفرین: مطالعه‌ای کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه کاشان

چکیده

با توجه به اینکه امروزه زنان در عرصه‌های متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی وارد شده‌اند و در آفرینش کسب‌وکارهای زیادی ایفای نقش می‌کنند، شناخت توانمندی‌ها و هدایت استعداد و خلاقیت آنان را می‌توان در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این قشر بزرگ اجتماعی مؤثر دانست. هدف پژوهش حاضر کشف ویژگی‌های هوش کارآفرینانه در زنان کارآفرین است. پژوهش حاضر کیفی و به‌‌لحاظ هدف کاربردی است که در آن، از راهبرد تحلیل محتوا برای تحلیل داده‌های متنی استفاده شده است. جامعۀ مورد مطالعه شامل زنان کارآفرین استان گیلان است. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام گرفت و به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته استفاده شد. درنهایت، با توجه به اشباع نظری، با 15 نفر مصاحبه انجام گرفت. تحلیل مصاحبه‌ها به روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد و ویژگی‌های هوش کارآفرینانۀ زنان کارآفرین در قالب شش مضمون اصلی بینش کارآفرینانه، هوش شناختی، هوش اجتماعی، هوش شهودی، هوش جسورانه و هوش برانگیزاننده، استخراج و نام‌گذاری شد. سپس از طریق روش‌های اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آن تأیید شد. درنهایت، با استفاده از روش آنتروپی شانون، مقوله‌های ظهوریافته در هریک از مضامین اصلی اولویت‌بندی شدند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Exploration of Women's Entrepreneurial Intelligence Characteristics: a qualitative research using conventional content analysis

نویسندگان [English]

  • Alireza Amini 1
  • seyyedeh shima hoseini 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.Sc. in Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan
چکیده [English]

Today, according to the presence of women in different areas of economic activities, and their role in creating a large number of businesses, recognizing their potentials and directing their talents and creativities could be used in order to exploit social capacities. The aim of this research is to explore the women's entrepreneurial intelligence characteristics in entrepreneur women. This is a qualitative and applied research in which content analysis strategy is used. The research population includes women entrepreneurs of the Guilan province. . To gather this sample, purposive and judgmental method is used through semi structured interviews. Conventional content analysis was used and the characteristics have been classified in the six following categories:Entrepreneurial vision,cognitive intelligence,social intelligence,Intuitive intelligence,presumptuous intelligence, Provocative intelligence. Then through qualitative validation, its validity has been tested. Finally, using Shannon entropy the elements were categorized.
Key words:Shannon entropy, Women Entrepreneurs,Theories of Intelligence,Entrepreneurial intelligence 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial intelligence
  • Shannon Entropy
  • Theories of Intelligence
  • Women Entrepreneurs
اورعی یزدانی، ح.(1381). نگرش بر توانمندسازی. تهران: انتشارات مطالعات بازرگانی.
انجمن زنان مدیر کارآفرین. (1393). نگاهی به تجارب زنان کارآفرین در ایران. انتشارات: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
حسینی ماچک، س. ش. (1395). کشف ویژگی‌های هوش کارآفرینانه: نگاهی به کارآفرینی زنان با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. کاشان: دانشگاه کاشان.
دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران. (1387-1388). ارزیابی فعالیت‌های کارآفرینانه در ایران بر اساس جی.ای.ام، نتایج برنامه 2008 و 2009، تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
ربیعی، ع.و سرابی، س.(1391). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعۀ موردی؛ انجمن زنان مدیر کارآفرین)، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی، 1(4):33-67.
سیدامیری، ن.، کاملی، ع. ر.، مرادی، س. و واشقانی فراهانی، ه. (1394). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی زنان در شهر ایلام با توجه به نقش میانجی نوآوری. مدیریت سرمایة اجتماعی، 2(3): 131-144.
صابر، ف.(1392). راه‌های توسعۀ کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
عابدی دستجردی، ف.(1394). طراحیمدلکسب‌وکارالکترونیکیبرایخرده‌فروشی‌هایآنلاین براساسرویکرداستروالدر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: پردیس فارابی دانشگاه تهران.
کاظمی ترقبان، م. و مبارکی، م. ح. (1391). بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین بیزی گیری. توسعۀ کارآفرینی، 5(3): 144 -125.
مرادی، ش.، رضایی، ب.، و پاپ‌زن، ع. (1395). شناسایی عوامل توسعۀ کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی. توسعۀ کارآفرینی، 9(3): 513-532.
Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1‐2): 11-26.
Awe, O. (2014). Entrepreneurial intelligence. www.advertise.com.ng/uploads/00001/trevo-distributors-wanted!.pdf.
Bonsall, A. (2014). Entrepreneurial Intelligence: Inspired by the philosophies of coffee entrepreneur Phillip Di BellaKindle Edition. Australian eBook Publisher
Butterfield, K. D., Trevino, L. K., & Ball, G. A. (1996). Punishment from the manager's perspective: a Grounded Investigation and Inductive Model. Academy of Management Journal; 39(6): 1479-1312.
Geyer,S. (2013). Path of the lion. Published by Allcopy Publishers Pty Ltd,first edition.
Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. London: Bloomsburry, publishing.
Hornaday, J.A. & Aboud, J. (1971). Characterics of Successful Entrepreneurs. Personnel Psychology, 24(2): 141-153.
Hsieh, H.F., and Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9): 1277-1288.
Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of economic Literature, 35(1): 60-85.
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(6): 695-706.
Neisser, U. (1985). The role of theory in the ecological study of memory: Comment on Bruce. Journal of Experimental Psychology: General,114 (2): 272–276.
Xavier, S. R., Kelley, D., Kew, J., Herrington, M., & Vorderwulbecke, A. (2012). Global Entrepreneurship Monitor. London: Global Entrepreneurship Research Association.