تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

توسعه کسب و کارهای بین‎ا‎لمللی یکی از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است. از طرفی، کارآفرینان نوپا نیز به بازارهای خارجی وارد می‎شوند. براساس نظریه نهادی، یکی از عوامل مؤثر بر بین‎المللی‎شدن کارآفرینان، عوامل نهادی است. از سوی دیگر، ضعف نهادها در یک کشور، با سازوکار‎های سازمانی تا حدی قابل جبران است. با توجه به ضعف نهادها در کشورهای در حال توسعه، هدف اصلی این پژوهش سنجش تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در این کشورها با درنظر گرفتن تعامل بین محیط نهادی و راهبرد کارآفرینان است. روش تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است؛ به این منظور، از داده‎های ثانویه استفاده شد و داده‎های پژوهش مربوط به 59 کشور در حال توسعه، از گزارش‎های بین‎المللی که بر اساس داده‎های پیمایشی، شاخص‎های اقتصادی و کارآفرینی کشورها را ارائه می‎کنند، استخراج و با استفاده از مدل‎سازی معادلات ساختاری با نرم‎افزار SmartPLS3 تحلیل گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‎ها نشان می‎دهد که نهاد هدایت‎گر بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبت دارد. همچنین، بررسی نقش تعدیل‎گری ریسک‎پذیری در رابطه بین عوامل نهادی و کارآفرینی بین‎المللی نشان می‎دهد که در کشورهایی که ریسک‏پذیری بیشتر است، تأثیر نهادهای شناختی و قانونی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی به صورت منفی‎ تعدیل می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Institutional Factors on the Rate of International Entrepreneurship in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Moradi 1
  • Kamal Sakhdari 2
  • Shima Saniei 3
1 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Master student of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

International business development is important for economic growth and development. Therefore, in the one hand, early-stage entrepreneurs enter into the foreign markets, which according to the institutional theory, is one of the main institutions in internationalization of entrepreneurship On the other hand, the weakness of institutions can be compensated by organizational mechanisms. Concerning the weakness of institutions in developing countries, this research aims to study the impact of institutional factors on the internationalization of early-stage entrepreneurs in developing economies by considering the interaction between institutions and risk taking as an organizational mechanism. This research is applied in terms of goal, and descriptive-correlational in terms of data gathering. For this purpose, secondary data are used and data for 59 developing countries are collected from international reports which present economic and entrepreneurial indices of countries based on survey data. Data are modeled using structural equation approach by SmartPLS3 software. Results indicate that the rate of international entrepreneurship is positively affected by conducive institutions. In addition, findings of this study show that in the countries where entrepreneurs are more risk taking, the impacts of regulatory and cognitive institutions on international entrepreneurship are negatively moderated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing Countries
  • Early-stage Entrepreneurs
  • International Entrepreneurship
  • Institutional Factors
  • Risk taking
آراستی، زهرا، ملکی کرم‌آباد، محمدمهدی و محمود متوسلی (1391)، «عوامل نهادی تأثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی»، نشریة توسعه کارآفرینی، دورة پنجم، شمارة 2: 185- 203.
رضوانی، مهران و سیدمهدی موسوی‎نژاد (1393)، کارآفرینی بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
صداقت‎زادگان، شهناز (1392)، جامعهشناسی جهانسوم، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام‎نور، تهران.
کریمی، سعید (1394)، «بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة هشتم، شمارة 2: 371-390.‌
متوسلی، محمود، نیکو نسبتی، علی و زهرا فرضی‎زاده (1390)، اقتصاد نهادی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
Acs, Z. J., Szerb, L., & Autio, E. (2016). The global entrepreneurship and development index. In Global Entrepreneurship and Development Index 2015. Springer International Publishing, 11-31.
Acs, Z. J., & Virgill, N. (2010). Entrepreneurship in developing countries. InHandbook of Entrepreneurship Research. Springer New York, 485-515.
Akter, S., D'Ambra, J., & Ray, P. (2011). An evaluation of PLS based complex models: the roles of power analysis, predictive relevance and GoF index.
Bowen, H. P., & De Clercq, D. (2008). Institutional context and the allocation of entrepreneurial effort. Journal of International Business Studies, 39(4), 747-767.
Commons, J. R. (1924). Legal foundations of capitalism. Transaction Publishers.
Covin, J. G., & Miller, D. (2014). International entrepreneurial orientation: conceptual considerations, research themes, measurement issues, and future research directions. Entrepreneurship Theory and Practice38(1), 11-44.
Duarte, P. A. O., & Raposo, M. L. B. (2010). A PLS model to study brand preference: An application to the mobile phone market. In Handbook of partial least squares . Springer Berlin Heidelberg, 449-485.
El-Namaki, M. S. S. (1988). Encouraging entrepreneurs in developing countries. Long range planning21(4), 98-106.
GEM (2015). GEM 2015 Global Report. Recuperado 16/06/2015 de http://gemconsortium. org/docs.
Gumede, V. (2004). Export propensities and intensities of small and medium manufacturing enterprises in South Africa. Small Business Economics, 22(5), 379-389.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., & Sexton, D. L. (2001). Guest editor's introduction to the special issue strategic entrepreneurship. Strategic Management Journal22(6/7), 479-492.
International Monetary Fund. 2015. World Economic Outlook: Adjusting to Lower Commodity Prices. Washington (October).
Keupp, M. M., & Gassmann, O. (2009). The past and the future of international entrepreneurship: a review and suggestions for developing the field. Journal of Management, 35(3), 600-633.
Kiss, A. N., Danis, W. M., & Cavusgil, S. T. (2012). International entrepreneurship research in emerging economies: A critical review and research agenda. Journal of Business Venturing27(2), 266-290.
McDougall, P. P. (1989). International versus domestic entrepreneurship: new venture strategic behavior and industry structure. Journal of Business Venturing, 4(6), 387-400.
McDougall‐Covin, P., Jones, M. V., & Serapio, M. G. (2014). High‐potential concepts, phenomena, and theories for the advancement of international entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice38(1), 1-10.
Misra, S., & Kumar, E. S. (2000). Resourcefulness: A proximal conceptualisation of entrepreneurial behaviour. Journal of Entrepreneurship, 9(2), 135-154.
Nielsen, L. (2013). How to classify countries based on their level of development. Social Indicators Research, 114(3), 1087-1107.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Peiris, I. K., Akoorie, M. E., & Sinha, P. (2012). International entrepreneurship: a critical analysis of studies in the past two decades and future directions for research. Journal of International Entrepreneurship, 10(4), 279-324.
Peng, M. W. (2001). How entrepreneurs create wealth in transition economies. The Academy of Management Executive15(1), 95-108.
Peng, M. W. (2003). Institutional transitions and strategic choices. Academy of management review28(2), 275-296.
Peng, M. W., Wang, D. Y., & Jiang, Y. (2008). An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies. Journal of international business studies39(5), 920-936.
Scott, W. R. (1995). Institutions and organizations. Foundations for organizational science. London: A Sage Publication Series.
Stenholm, P., Acs, Z. J., & Wuebker, R. (2013). Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity.Journal of Business Venturing28(1), 176-193.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 739-742.
Terjesen, S., & Hessels, J. (2009). Varieties of export-oriented entrepreneurship in Asia. Asia Pacific Journal of Management26(3), 537-561.
Terjesen, S., Hessels, J., & Li, D. (2013). Comparative International Entrepreneurship A Review and Research Agenda. Journal of Management, 42(1), 299-344.
UNCTAD. (2016). UNCTADSTAT. Retrieved from
Veblen, Thorstein B (1904). The Theory of Business Enterprise, New York, Charles Scribners.
Veciana, J. M., & Urbano, D. (2008). The institutional approach to entrepreneurship research. Introduction. International Entrepreneurship and Management Journal4(4), 365-379.
Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. In Handbook of partial least squares. Springer Berlin Heidelberg, 47-82.
Volchek, D., Saarenketo, S., & Jantunen, A. (2015). Structural Model of Institutional Environment Influence on International Entrepreneurship in Emerging Economies. In Institutional Impacts on Firm Internationalization. Palgrave Macmillan UK, 190-216.
Yamakawa, Y., Peng, M. W., & Deeds, D. L. (2008). What drives new ventures to internationalize from emerging to developed economies?. Entrepreneurship theory and practice, 32(1), 59-82.
Zahra, S.A. (1993). Aconceptual model of entrepreneurship as firm-level behaviour:Acritique and extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(4), 5-21.
Zahra, S. A., & George, G. (2002). International entrepreneurship: The current status of the field and future research agenda. Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, 255-288.
Zhang, M., Tansuhaj, P., & McCullough, J. (2009). International entrepreneurial capability: The measurement and a comparison between born global firms and traditional exporters in China. Journal of International Entrepreneurship7(4), 292-322.