تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانۀ باشگاه‌های فرهنگی-ورزشی: نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت‌های مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 گروه کسب و کار/دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی بر گرایش کارآفرینانه، از طریق نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت‌های مدیریت دانش در باشگاه‌های فرهنگی-ورزشی است. این پژوهش به‌‌لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع هم‌‌بستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل باشگاه‌های فرهنگی-ورزشی در استان‌های تهران و اصفهان است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونۀ تحقیق شامل 87 باشگاه فرهنگی-ورزشی در سطح استان‌های تهران و اصفهان است. برای گردآوری داده‌ها، 174 پرسشنامه از مدیران و کارمندان این باشگاه‌ها دریافت شد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد است که روایی و پایایی آن‌ها برای تمامی سازه‌ها قابل‌قبول است. برای بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر، مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی انجام گرفت. یافته‌ها بیانگر آن است که گرایش کارآفرینانه، از ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل پاداش راهبردی، آموزش و توسعه، ارتباطات داخلی و رهبری عالی تأثیر می‌پذیرد. همچنین یافته‌ها، نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت‌های مدیریت دانش را در رابطۀ آمیختۀ بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه تأیید می‌کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Internal Marketing Mix on Entrepreneurial Orientation in Cultural-Sports Clubs: The Mediating Role of Innovation Culture and Knowledge Management Capacities

نویسندگان [English]

  • Mohamad Javad Naeiji 1
  • Farhad Panahifar 2
  • Zeynab esfandiari 3
1 Assistant Professor of Entrepreneurship, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Industrial Engineering and Operation Management, Shahid Beheshti University
3 .Sc. in Entrepreneurship, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This paper aims to analyze the effect of internal marketing mix on entrepreneurial orientation through innovation culture and knowledge management capabilities in cultural-sports clubs. This research is applied in terms of the goal, and descriptive-correlational in terms of the data gathering method. The research population includes the cultural-sports clubs in Tehran and Isfahan provinces, which were selected by simple random sampling techniques. The research sample includes 87 87 cultural-sports clubs inTehran and Isfahan Provinces. In order to gather the data, 174 questionnaires is distributed and gathered from the managers and employees of those clubs. The main research tool is a standard questionnaire which it's reliability and validity is assessed and approved. Structural equation modelling through Partial Least Squares (PLS) is used to examine the relationships between variables. The findings indicate that entrepreneurial orientation is affected by dimensions of internal marketing including strategic reward, training and development, internal communications and senior leadership. Moroever, the findings support the mediating role of innovation culture and knowledge management capacities on the relationship between internal marketing mix and entrepreneurial orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural-Sports clubs
  • Entrepreneurial Orientation
  • Innovation culture
  • Internal marketing
  • human resources
باباشاهی، ج.، غلامشاهی، ا.، و افخمی اردکانی، م. (1392). تأثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری. توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره سوم، 104-87.
طوطی‌فر مهران‌پور، م.م.، و ضیاء، ب. (1393). تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری کسب‌وکارهای کوچک ورزشی استان تهران، دوره هفتم، شماره دو،، 245-231.
محمدکاظمی، ر.، زعفریان، ر.؛ خدایاری، ع.، جوادی‌نیا، م. (1393). شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات. توسعه کارآفرینی، دوره هفتم، شماره یک، 112-95.
نائیجی، م.ج.، و عباسعلی‌زاده، م. (1391). تأثیر خلق‌وخوی مربیان بر سبک رهبری تحول‌آفرین در تیم‌های ورزشی، 13، 183-169.
نصر اصفهانی، ع.، امیری، ز.، و فرخی، م. (1392). تأثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی: نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت امرسان). توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره سوم،، 45-27.
Ahmed, P.K., & Rafiq, M., & Saad, N.M. (2003). Internal marketing and the mediating role of organizational competencies. European Journal of Marketing, 37(9), 1221-1241.
Ahmed, P.K., & Rafiq, M. (2003). Internal marketing issues and challenges. European Journal of Marketing, 37(9), 1177-1186.
Anoskie, U.P. (2008). A Phenomenological Exploration of the Domain and Structure of Internal Marketing. PhD thesis: University of Wolverhampton.
Bratnicki, M. (2005). Organizational entrepreneurship: theoretical background, some empirical tests, and directions for future research. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 15(1), 15-33.
Bonet, P.F., Armengot, C.R.M. & Martín, Á.G. (2011). Entrepreneurial success and human resources, International Journal of Manpower, 32(1), 68-80.
Castrogiovanni, G.J., Urbano, D., & Loras, J. (2001). Linking corporate entrepreneurship and human resource management in SMEs. International Journal of Manpower, 32(1), 34-47.
Chen, C.J., & Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance: the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114.
Covin, J.G., & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal,, 10(1), 75-87.
de Castro, M.G., Delgado Verde, M., Amores Salvadó, J., & Navas López, J.E. (2013). The moderating role of innovation culture in the relationship between knowledge assets and product innovation. Technological Forecasting and Social Change, 80(2), 351-363.
Do, B.R. Yeh, PW., & Madsen, J. (2016). Exploring the relationship among human resource flexibility, organizational innovation and adaptability culture. Chinese Management Studies, 10(4), 657-674.
Donate, M. & Guadamillas, F. (2010). The effect of organizational culture on knowledge management practices and innovation, Knowledge and Process Management, 17 (2), 82-94.
Fadda, N., & Sørensen, J.F.L. (2017). The importance of destination attractiveness and entrepreneurial orientation in explaining firm performance in the Sardinian accommodation sector. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(6), 1684-1702.
Farrukh,M., Iqbal, S., Tanzila, M., & Khan, I. (2014). The Impact of Innovation Climate & Job Satisfaction on Corporate Entrepreneurship, Journal of Asian Business Strategy, 4 (12), 208-216.
Figueiredo, E., Pais, L., Monteiro, S., & Mónico, L. (2016). Human resource management impact on knowledge management: Evidence from the Portuguese banking sector. Journal of Service Theory and Practice, 26(4), 497-528
Florén, H., Rundquist, J., & Fischer, S. (2016). Entrepreneurial orientation and human resource management: effects from HRM practices. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 3(2), 164-180.
Fornell, C., & Larcker, & D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Gefen, D., & Straub, D.W. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-Graph: tutorial and annotated example. Communications of the AIS, 16(1), 91-109.
George, G. & Zahra, S.A. (2002). Culture and its Consequences for Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice. 26, (4), 5-9.
Hayton, J.C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research”. Human Resource Management Review, 15(1), 21-41.
Keating, M.A., & Olivares, M. (2007). Human resource management: practices in Irish high-tech start-up firms. Journal of Management, 28(2), 171-192.
Kropp, F., Lindsay, N.J., & Shoham, A. (2008). Entrepreneurial orientation and international entrepreneurial business venture startup. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14(2), 102-117.
Kyrgidou, L.P., & Hughes M. (2010). Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions. European Business Review, 22(1), 43-63.

Lee, C., & Chen, W-J. (2005). The Effects of Internal Marketing and Organizational Culture on Knowledge Management in the Information Technology Industry. International Journal of Management, 22(4), 661-672.

Manne, H. (2009). Entrepreneurship, Compensation and the Corporation. Second annual research symposium in economics and law of the entrepreneur.
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms”, Management Science, 29(7), 770-791.
Miller, D., & Friesen, P.H. (1982). Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. Strategic Management Journal, 3, 1-25.
Monteiro, A.P., Soares, A.M., & Rua, O.L. (2017). Linking intangible resources and export performance: the role of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities, Baltic Journal of Management, 12)3(,329-347.
Montoro-Sa´nchez, A., & Soriano, D.R. (2011). Human resource management and corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower, 32(1), 6-13.
Tenenhaus, M., Amato, S., and Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, Contributed Papers, CLEUP, Padova, 739-742.
Twomey, D.F., & Harris, D.L. (2000). From strategy to corporate outcomes: Aligning human resource management systems with entrepreneurial intent. International Journal of Competitiveness, 10(3-4), 43-55.
Yusuf, G.O., Sukati, I., & Andenyang, I. (2016). Internal Marketing Practices and Customer Orientation of Employees in Nigeria Banking Sector. International Review of Management and Marketing, 6(4), 217-223.
Zampetakis, L., & Moustakis, A.V. (2007). Fostering corporate entrepreneurship through internal marketing. European Journal of Innovation Management, 10(4), 413 – 433.