شناسایی شیوه های آموزش کارآفرینی در حیطه ی یادگیری عاطفی با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم»

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نقش انکارناپذیر آموزش در توسعه‌ی جوامع، شناسایی شیوه‌های آموزش مقوله‌ای ارزشمند است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شیوه‌های آموزش کارآفرینی در حیطه‌ی عاطفی یادگیری با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم» صورت گرفته است. حیطه‌ی عاطفی یادگیری در دسته‌بندی سطوح یادگیری بلوم (1956) در کنار حیطه‌های یادگیری‌ شناختی و روان-حرکتی مطرح می شود. در این پژوهش که از نظر روش، کیفی است، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، تجربیات بیان‌شده‌ی 13 نفر از خبرگان حوزه‌ی آموزش و کارآفرینی مستند شده و برای تحلیل روایت‌ها از روش کدگذاری و مقوله‌سازی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اعضای نمونه‌ی آماری تحقیق از چهار شیوه‌ی آموزش کارآفرینی مطابق با رویکرد آموزش از طریق تفریحات سالم استفاده می‌کنند که در حیطه‌ی عاطفی یادگیری دانش‌آموزان است. شیوه‌های آموزش شناسایی‌شده شامل «سخنران میهمان»، «کارگاه آموزشی»، «ایفای نقش» و «بازدید علمی» است. شناخت مناسب این شیوه‌ها هم به مدرسان کارآفرینی و هم به سیاست‌گذاران آموزشی در تدوین برنامه‌ها و طرح درس‌های کارآفرینی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Entrepreneurship Teaching Methods in Affective Domain of Learning Through Edutainment Approach

نویسندگان [English]

  • Aida Ahmadi 1
  • Reza Mohammadkazemi 2
  • Ghanbar Mohammadi Elyasi 2
1 M.A Graduate in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Associate Professor of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Considering the undeniable role of education in the development of societies, identifying educational methods is a worthwhile topic. The principal objective of this research is to identify the methods of entrepreneurial teaching in affective learning domain using the "Edutainment" approach. The affective domain is mentioned in Bloom's learning taxonomy (1956) beside cognitive and psycho-motor domains. In this study, which is conducted using a qualitative method, the experiences of 13 of the experts in the field of education and entrepreneurship has been documented through semi-structured interviews and the coding method has been used for analyzing the experiences. The results indicate that teachers employ 4 accordant methods with the Edutainment approach for teaching entrepreneurship in the affective learning domain of students which are guest lecturer, educational workshop, role-playing and field trips. Recognizing these entrepreneurial teaching methods can aid both entrepreneurship tutors and educational policy makers in formulation and preparation of entrepreneurship lesson plans and curriculum.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • Edutainment
  • Affective learning domain
  • games
آراستی، زهرا، حیدری، هومان و محمدحسن مبارکی (1391)، «ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی «سخنران میهمان»»، فصلنامة توسعة کارآفرینی، دورة هفتم، شمارة 3: 389- 406.
الوانی، سیدمهدی و حسن دانایی‌فرد (1383)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع، انتشارات صفار، تهران.
خاکی، غلامرضا (1379)، روش تحقیق با رویکردی بر پایان‌نامه‌نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور.
مشایخ، فریده و عباس بازرگان (1386)، به سوی یادگیری برخط، الکترونیکی گذار از تدریس سنتی و راهبردهای ارتباطی آن، انتشارات آگه، تهران.
Aguinis, H., & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals and teams, organizations, and society. Annual review of psychology, 60, 451-474.
Albert, D., & Mori, T. (2001). Contributions of cognitive psychology to the future of e-learning. Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University, Part I (Learning and Curriculum Development), 50, 25-34.
Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P., Cruikshank, K., Mayer, R., Pintrich, P., ... & Wittrock, M. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy. New York. Longman Publishing. Artz, AF, & Armour-Thomas, E. (1992). Development of a cognitive-metacognitive framework for protocol analysis of mathematical problem solving in small groups. Cognition and Instruction, 9(2), 137-175.
Andreev, V., Kuvshinov, S., Pryanichnikov, V., & Poduraev, Y. (2014). Education on the basis of virtual learning robotics laboratory and group-controlled robots. Procedia Engineering, 69, 35-40.
Anikina, O. V., & Yakimenko, E. V. (2015). Edutainment as a modern technology of education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 475-479.
Baccarin, A. (2017). Edutainment technologies in museums: aligning social impact and financial sustainability (Doctoral dissertation).
Bakar, R., Islam, M. A., & Lee, J. (2015). Entrepreneurship education: Experiences in selected countries. International Education Studies, 8(1), 88.
Başaran, B. (2015). Students’ Aptitude to Edutainment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 772-778.
Bennett, R. (2006). Business lecturers' perceptions of the nature of entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(3), 165-188.
Bers, M. U., & Urrea, C. (2000b). Technological prayers: parents and children exploring robotics and values, Robots for kids: exploring new technologies for learning: Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals.
Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching.
Carayannis, E. G., Evans, D., & Hanson, M. (2003). A cross-cultural learning strategy for entrepreneurship education: outline of key concepts and lessons learned from a comparative study of entrepreneurship students in France and the US. Technovation, 23(9), 757-771.
Chang, C.-W., Lee, J.-H., Wang, C.-Y., & Chen, G.-D. (2010). Improving the authentic learning experience by integrating robots into the mixed-reality environment. Computers & Education, 55(4), 1572-1578.
Charsky, D. (2010). From edutainment to serious games: A change in the use of game characteristics. Games and culture.
Crawford, V. P., & Haller, H. (1990). Learning how to cooperate: Optimal play in repeated coordination games. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 571-595.
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (pp. 146-166). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Crookall, D. (2010). Serious games, debriefing, and simulation/gaming as a discipline. Simulation & gaming, 41(6), 898-920.
Cruickshank, D. R., & Telfer, R. (1980). Classroom games and simulations. Theory into practice, 19(1), 75-80.
Dilts, J. C., & Fowler, S. M. (1999). Internships: preparing students for an entrepreneurial career. Journal of Business and Entrepreneurship, 11(1), 51-63.
Egenfeldt-Nielsen, S., Smith, J. H., & Tosca, S. P. (2016). Understanding video games: The essential introduction: Routledge.
Ellington, H., Gordon, M., & Fowlie, J. (2006). Using games and simulations in the classroom. London: Biddles Ltd.
Fayolle, a., & Gailly, b. (2008). From craft to science: teaching models and learning processes in entrepreneurship education. Journal of european industrial training, 32(7), 569-593.
Feng, H.-C., Lin, C.-H., & Liu, E. Z.-F. (2011). Parents' perceptions of educational programmable bricks for kids. British Journal of Educational Technology, 42(2), E30-E33. doi: 10.1111/j.1467-8535.2010.01158.x
Fiet, J. O. (2001). The pedagogical side of entrepreneurship theory. Journal of business venturing, 16(2), 101-117.
Garavan, T. N., & O'Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship education and training programmes: A review and evaluation-Part 1. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3-12.
Gartner, W. B., & Vesper, K. H. (1994). Experiments in entrepreneurship education: successes and failures. Journal of business venturing, 9(3), 179-187.
Gentile, M., La Guardia, D., Dal Grande, V., Ottaviano, S., & Allegra, M. (2014). An Agent Based approach to design Serious Game. International Journal of Serious Games, 1(2).
Gibb, A. A. (1987). Enterprise culture-its meaning and implications for education and training. Journal of European Industrial Training, 11(2), 2-38.
Gronlund, N., & Brookhart, S. (2009). Writing instructional objectives. Upper Saddle River, NJ: Merrill: Pearson.
Higgins, D., Smith, K., & Mirza, M. (2013). Entrepreneurial education: Reflexive approaches to entrepreneurial learning in practice. Journal of Entrepreneurship, 22(2), 135-160.
Hindle, K. (2007). Teaching entrepreneurship at university: from the wrong building to the right philosophy. Handbook of research in entrepreneurship education, 1, 104-126.
Hussain, H., Embi, Z. C., & Hashim, S. (2003). A conceptualized framework for edutainment. Informing Science: InSite-Where Parallels Intersect, 1077-1083.
Jang, S., Kye, B., & Kang, Y. (2006). A unified framework for u-edutainment development of using e-learning and ubiquitous technologies. Paper presented at the International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems.
Jarvin, L. (2015). Edutainment, Games, and the Future of Education in a Digital World. New directions for child and adolescent development, 2015(147), 33-40.
Johnson, D. W., Maruyama, G., Johnson, R., Nelson, D., & Skon, L. (1981). Effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures on achievement: A meta-analysis. Psychological bulletin, 89(1), 47.
Katz, J. A. (2003). The chronology and intellectual trajectory of American entrepreneurship education: 1876–1999. Journal of business venturing, 18(2), 283-300.
Keller, J. M. (1987). The systematic process of motivational design. Performance+ Instruction, 26(9‐10), 1-8.
Korkmaz, Ş. Ç. (2013). Language games as a part of edutainment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1249-1253.
Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives, handbook ii: affective domain. New York: David McKay Company. Inc. ISBN 0-679-30210-7, 0-582-32385, 1.
Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship theory and practice, 29(5), 577-598.
Lautenschläger, A., & Haase, H. (2011). The myth of entrepreneurship education: seven arguments against teaching business creation at universities. Journal of Entrepreneurship Education, 14, 147.
Lennon, J. L., & Coombs, D. W. (2007). The utility of a board game for dengue haemorrhagic fever health education. Health Education, 107(3), 290-306.
Lonappan, J, & Devaraj, K. (2011). Pedagogical Innovations in Teaching Entrepreneurship. in: Eighth AIMS International Conference on Management, pp 513-518.
Matlay, H. (2005). Entrepreneurship education in UK business schools: conceptual, contextual and policy considerations. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(4), 627-643.
Matlay, H., Packham, G., Jones, P., Miller, C., Pickernell, D., & Thomas, B. (2010). Attitudes towards entrepreneurship education: a comparative analysis. Education+ training, 52(8/9), 568-586.
Miller, M. (2005). Teaching and learning in affective domain. Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Retrieved March, 6, 2008.
Millis, B., & Cottell, P. (1998). Cooperative learning for higher education. American Council for Education: Phoenix, Arizona: Oryx press.
Mwasalwiba, E.S. (2010) "Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators", Education + Training (1) 52, pp.20-47, 
Nabi, G., Liñán, F., Nabi, G., & Liñán, F. (2011). Graduate entrepreneurship in the developing world: intentions, education and development. Education+ training, 53(5), 325-334.
Neck, H. M., Greene, P. G., & Brush, C. G. (2014). Practice-based entrepreneurship education using actionable theory. Annals of Entrepreneurship Education and Pedagogy, 1.
Němec, J. (2008). THE EVOLUTION OF CHILDRENS PLAY.
Okan, Z. (2003). Edutainment: is learning at risk? British Journal of Educational Technology, 34(3), 255-264.
Pasawano, T. (2015). Results of Enhanced Learning with the Edutainment Format. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 946-951.
 
Rae, D. (2004). Entrepreneurial learning: a practical model from the creative industries. Education+ training, 46(8/9), 492-500.
Resnick, M. (2004). Edutainment? No thanks. I prefer playful learning. Associazione Civita Report on Edutainment, 14, 1-4.
Rigas, D., & Ayad, K. (2010). Using edutainment in e-learning application: an empirical study. International Journal of Computers, 4(1), 36-43.
Sakamura, K. (1999). Entertainment and edutainment. IEEE Micro, 19(6), 15-19.
Sexton, D. L., & Bowman, N. B. (1984). Entrepreneurship education: suggestions for increasing effectiveness. Journal of Small Business Management (pre-1986), 22(000002), 18.
Shepherd, D. A., & Douglas, E. J. (1997). Is management education developing, or killing, the entrepreneurial spirit. Paper presented at the Proceedings of the 1997 USASBE Annual National Conference Entrepreneurship: The Engine of Global Economic Development, San Francisco, California.
Sherman, P. S., Sebora, T., & Digman, L. A. (2008). Experiential entrepreneurship in the classroom: effects of teaching methods on entrepreneurial career choice intentions. Journal of Entrepreneurship Education, 11, 29.
Smith, P. L., & Ragan, T. J. (1999). Instructional design: Wiley New York.
Solomon, G. T., Duffy, S., & Tarabishy, A. (2002). The state of entrepreneurship education in the United States: A nationwide survey and analysis. International journal of entrepreneurship education, 1(1), 65-86.
Sondari, M. C. (2014). Is Entrepreneurship Education Really Needed?: Examining the Antecedent of Entrepreneurial Career Intention. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115, 44-53.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research (Vol. 15). Newbury Park, CA: Sage.
Taran, C. (2005). Motivation techniques in eLearning. Paper presented at the Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'05).
Tasnim, R., & Yahya, S. (2013). Playing Entrepreneurship: Can Games Make a Difference. Entrepreneurial practice review, 2(4), 4-16.
Ulicsak, M. (2010). Games in education: serious games: A Futurelab literature review: FutureLab.
Wiberg, C. (2005). Fun in the home: Guidelines for evaluating interactive entertainment on the web. Paper presented at the HCI International.
Young, J. E., & Sexton, D. L. (1997). Entrepreneurial learning: a conceptual framework. Journal of Enterprising Culture, 5(03), 223-248