موانع نهادی سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران: مطالعه‌ای برای واکاوی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک فناور

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری خطرپذیر ابزار مهمی در تامین مالی شرکت‌های کوچک فناور است، اما عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها مانع توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران شده است. از آنجا که نهادها چارچوب‌هایی را ایجاد می‌کند که انگیزه و رفتار‌ بازیگران اقتصادی را تعیین می‌کند، در این مطالعه تلاش شد به این سوال پاسخ داده شود که چه نهادهایی منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک فناور می‌شود و چگونه؟ لذا این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و برای پاسخ به سوال فوق از روش کیفی نظریه برخاسته از داده‌ها (رویکرد گلیزری) بهره می‌برد. جامعه آماری شامل مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مدیران بنگاه‌های کوچک فناور، سیاستگذاران و خبرگان دانشگاهی است که 29 نفرشان به شیوه هدفدار-نظری انتخاب شدند و داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ایشان جمع‌آوری و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد پنج جریان سرمایه‌گذاری مانع هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های فناورانه می‌شود و در شکل‌گیری این جریان‌ها نهادهایی همچون نهادهای افشای اطلاعات، مالیات، مالی (با محوریت بانک‌ها)، تورم، مقررات کار، تجاری و گمرکی، حقوقی قضایی، سیاسی و برخی نهادهای فرهنگی اجتماعی حائز اهمیت‌اند. بر این اساس توصیه می‌شود سیاست‌گذاران به جای اعمال سیاست‌های مداخله‌گرانه مستقیم، موانع نهادی را اصلاح نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Institutional Barriers to Venture Capital Investment in Iran: A study to explore the incentives of investment in technology based small firms

نویسندگان [English]

  • mahmood motavaseli 1
  • saeed shojaei 2
  • Hasti Chitsazan 3
  • GHanbar Mohammadi- Elyasi 4
1 Full professor, faculty of economics, university of Tehran, Tehran, Iran, Iran
2 PhD candidate in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, faculty of entrepreneurship management, university of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, faculty of entrepreneurship management, university of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Venture capital (VC) investment is an important tool for financing the technology based small firms (TBSF). However, the lack of incentives to invest in such firms has prevented the development of VC industry in Iran. Since the institutions create frameworks that shape the incentives and behavior of economic actors, the current study has adopted institutional approach to answer the question: “Which institutions decrease incentives to venture capital investment in TBSFs, and how?” Therefore, this research is applied in terms of purpose, and to answer the mentioned question, has used qualitative grounded theory research method (Glaisarian approach). The statistical population includes VC fund managers, TBSF managers, policy makers and academic experts, 29 of which were selected in a purposive-theoretical sampling. Data were collected and analyzed through conducting semi-structured interviews. The research finding suggest that 5 defective investment stream decrease the incentives to invest in innovation. Institutions such as information disclosure, tax regulations, financial markets (specifically banks), inflation, labor regulations, property rights, law enforcement and several other socio-cultural institutions are critically important in shaping that defective investment streams. Finally it is recommended that policy makers reform institutions rather than direct interventionist policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • Institutional Theory
  • Technology based small firms
  • Venture capital
آراستی، زهرا و منیره غلامی (1389)، «علل شکست کارآفرینان در ایران»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 2، شمارۀ 8: 163- 184.
ایمانی‌پور، نرگس و حسن عزیزی (1390)، «تحلیل اجزای تشکیل‌دهندۀ فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 3، شمارۀ 12: 85- 103.
پیکتی، توماس (1394)، سرمایه در قرن بیست‌‌ویکم، ترجمۀ اصلان قودجانی، تهران: نشر نقد فرهنگ.
چیت‌سازان، هستی، رضوانی، مهران و رضا بافکر دوست‌آباد (1394)، «شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 8، شمارۀ 4: 591- 609.
حیدری سورشجانی، مهرناز و پرستو محمدی (1395)، «شناسایی مؤلفه‌های مراحل مختلف رشد شرکت‌های نوآور در تعامل با سرمایه‌گذاران خطرپذیر»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 9، شمارۀ 1: 59- 78.
فراستخواه، مقصود (1395)، ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانیان، تهران: نشر نی.
فلیک، اووه (1391)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
متوسلی، محمود و دیگران (۱۳۹۶)، «واکاوی چالش‌های نهادی تبادلات سرمایه‌گذاران خطرپذیر با شرکت‌های فناوری محور»، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دورۀ ۹، شماره ۱۴: ۱-۱۴.
محمدی الیاسی، قنبر و هادی نوتاش (1390)، «شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشتۀ ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 4، شمارۀ 13: 31- 50.
Beck, T. and Demirgüç-Kunt, A. (2006). “Small and Medium-Size Enterprises. Access to Finance as Growth Constraint, Journal of Banking and Finance, 30(11): 2931- 2943.
Black, B., Gilson, R. (1998). “Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks Versus Stock Markets”, Journal of financial economics, 47(3): 243- 277.
Bruton, G., Ahlstrom, D. (2003). “An Institutional View of China’s Venture Capital Industry, Explaining the Differences Between China and the West”, Journal of Business Venturing, 18(2): 233- 259.
Commons, J. (1934). Institutional Economics: It’s Place in Political Economy. New York: Macmillan.
Cornell University, INSEAD, and WIPO (2016). Global Innovation Index (GII) 2016: Winning with Global Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.
Cumming, D.J., Walz, U. (2010). “Private Equity Returns and Disclosure Around the World”, Journal of International Business Studies, 41(4): 727- 754.
Dossani, R., Kenney, M. (2002). “Creating an Environment for Venture Capital in India”. World Development, 30(2): 227- 253.
Eisenhardt, K.M. (1989). “Building Theory from Case Study Research”, Academy of Management Review, 14(4): 532- 550.
Ernst and Young, (2016). Back to reality, EY global venture capital trends 2015.
Glaser, B. (1992). Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence versus Forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Glaser, B. (1978), Advances in the Methodology of Grounded Theory: Theoretical Sensitivity, Sociology Press, Mill Valley, CA.
Glaser, B., Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Aldine de Gruyter, New York.
Gompers, P., and Lerner, J. (2001). The Money of Invention: How Venture Capital Creates NewWealth. Boston: Harvard Business School Press.
Hall, B. (2010). “The financing of innovative firms”, Review of Economics and Institutions, 1(1): 1- 30.
Heath, H., Cowley, S. (2004). “Developing Grounded Theory Approach: a Comparison of Glaser and Strauss”, International Journal of Nursing Studies, 41(2): 141- 150.
International monetary fund (IMF), (2016). World economic outlook.
Jeng, L. and Wells, P. (2000). “The Determinants of Venture Capital Funding: Evidence Across Countries”, Journal of Corporate Finance, 6(3): 241- 289.
Lerner, J., Tag, J. (2013). “Institutions and Venture Capital”, Industrial and Corporate Change, 22(1): 153- 182.
Metrick, A., Yasuda, A. (2010). Venture Capital and the Finance of Innovation. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, N.
Milana, C., Wu, H. (2012). “Growth, Institutions, and Entrepreneurial Finance in China: A Survey”, Strategic Change, 21(3-4): 83- 106.
Myrdal, G. (1978). “Institutional Economics”, Journal of Economic Issues, 12(4): 771- 783.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
Peneder, M. (2008). “The Problem of Private Under-Investment in Innovation: A Policy Mind Map”, Technovation, 28(8): 518- 530.
Rajan, R., Zingales, L. (2001). “Financial Systems, Industrial Structure, and Growth”, Oxford review of economic Policy, 17(4): 467- 482.
Scheela, W., Jittrapanun, T. (2012). “Do Institutions Matter for Business Angel Investing in Emerging Asian Markets?”, Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 14(4): 289- 308.
Storey, D., Tether, B. (1998). “New Technology-Based Firms in the European Union: an Introduction”, Research Policy, 26(9): 933- 946.
UNCTAD, (2016). Science, technology and innovation policy review-Iran. United Nations publication, Printed in Switzerland.
Vanacker, T., Heughebaert, A. and Manigart, S. (2014). “Institutional Frameworks, Venture Capital and the Financing of European New Technology-based Firms”, Corporate Governance: An International Review, 22(3): 199- 215.
Williamson, O.E. (2000). “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”, Journal of Economic Literature, 38(3): 595- 613.
World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, (2016), The Global Competitiveness Report 2015–2016, Printed in Switzerland.