آموزش کارآفرینی برای دانستن، انجام دادن و بودن در دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

آموزش کارآفرینی جزء جداناشدنی هر نظام آموزشی است. با وجود اهمیت این موضوع در زمینة آموزش کارآفرینی در دورة دبستان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مطالعة چندانی انجام نشد است.‌ این پژوهش به دنبال آن است تا محتوای برنامة درسی کارآفرینی دورة ابتدایی را با استفاده از رویکرد تلفیقی شناسایی کند. تحقیق اکتشافی حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات از نوع کیفی است. جامعة آماری در این پژوهش متخصصان برنامه‌ریزی درسی و خبرگان آموزش کارآفرینی و کارشناسان تعلیم‌وتربیت می‌باشند که تحصیلات یا تجربة مرتبط با کارآفرینی و یا مفاهیم کارآفرینی داشته‌اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبة نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان استفاده شده است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی از کدگذاری باز و محوری به‌وسیلة نرم‌افزار اطلس تی نسخة 6 استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش، محتوا و فعالیت‌های مرتبط با دانستن از جمله آشنایی با مشاغل، مفهوم پول، سواد مالی، شناخت محصولات جدید؛ انجام دادن شامل: فعالیت‌های یادگیری گروهی، انجام محاسبه‌های مالی، ارایة محصولات، برگزاری بازارچه و کارآفرینانه بودن شامل علاقه‌مندی به مسیر شغلی کارآفرینانه، در دروس دوره ابتدایی استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship education for knowing, doing and being in primary school with integrated approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azizi 1
  • Negar Mokhtari 2
1 Assistant Professor of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 M.A.Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify integrated content of entrepreneurship curriculum for sixth grade of elementary school. For this purpose, entrepreneurship is broken down into knowledge, skill, and attitude. Qualitative approach is used for gathering data and statistical population in this survey is curriculum specialist and entrepreneurship and primary education experts who have related studies or experiences. Semi-structured interviews were made with these experts. Open and axial coding by Atlas T software is used for analysing the data. According to research findings, content and activities related to knowing, including familiarity with businesses, the concept of money, literacy, the recognition of new products; doing include: team learning activities, doing financial calculations, offering products, holding markets and entrepreneurial being including interest in entrepreneurial career path has been extracted from elementary courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • integrated curriculum
  • primary school
  • knowing
  • doing
آراستی، زهرا؛ حیدری، هومان؛ مبارکی، محمدحسن(1393)؛ ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی "سخنران میهمان" (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)؛ توسعه کارآفرینی، 7 (3) : 406-389
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1391). شورای عالی آموزش و پرورش
عزیزی، محمد؛ احسان شفیع زاده؛ و اکبرزاده، نجمه(1392)؛ "شناسایی شایستگیهای کارآفرینانه مدیران دانشگاهی". توسعه کارآفرینی، 6 (2): 53- 27
عزیزی، محمد؛ احمدپورداریانی، محمود(1392)؛ راهنمای معلم کارآفرینی؛ وزارت آموزش و پرورش
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390)
Drake, S.M., Burns, R.C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum, Association for Supervision and Curriculum Development
Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies,Curricula and Learning Outcomes(2012); (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice).
European Commision/EACEA/Eurydice,2012. Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxemborg: Publication Office of The European Union.
European Commision/EACEA/Eurydice,2016. Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxemborg: Publication Office of The European Union.
Faoite, D., Henry, C., Johnston, K., & van der Sijde, P. (2006). Education and training for entrepreneurs: a consideration of initiatives in Ireland and The Netherlands. Education and Training, 45(8/9): 430-438.
Fayolle, A. (2005). Evaluation of entrepreneurship education: behavior performing or intention increasing. International journal of entrepreneurship and business, volume 2, number 1/2005
Filion, L.J. (1994). Ten steps to entrepreneurial teaching. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 11(3) 68-78.
Gasse, Y.) 1985). A strategy for the promotion and identification of potential entrepreneurs at the secondary level. Frontiers of entrepreneurship research (pp. 538-559). Wellesley, MA: Babson College Center for Entrepreneurial Studies
Güven, S. (2009). "New primary education course programmes and entrepreneurship." Procedia - Social and Behavioral Sciences 1(1): 265-270.
Hatten. T.,(1997). Small business: Entrepreneurship and beyond. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall.
Holt, David.H, (1992). Entrepreneurship: new venture cereation. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
Lake, K. (2000). Integrated Curriculum, School Improvement Research Series
Paço, A & Palinhas, M.J. (2011). Teaching entrepreneurship to children: a case study. Journal of Vocational Education & Training
Shoemaker, Betty Jean Eklund. (1989). Integrative Education: A Curriculum for the Twenty-First Century, (ERIC Document Reproduction Service No. ED 311 602) Retrieved February 25, (2009), from ERIC
Wright, T. S. and A. W. Gotwals (2017). "Supporting Kindergartners’ Science Talk in the Context of an Integrated Science and Disciplinary Literacy Curriculum." The Elementary School Journal 117(3): 513-537.
Zhao, Z. (2014). Revisiting the Four ‘Pillars of Learning’: Roles of the Pillars in the Reorientation and Reorganization of Curriculum [slide], dari http://www. ibe. unesco. org/fileadmin/user_upload/COPs. News_documents/2014.