ارایه الگوی حمایتی دولت از کارآفرینی رسانه‌ای در ایران ( مورد مطالعه بازی های رایانه ای )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به حمایت دولت در این سال‌ها از بخش خصوصی در تولید و تأمین بازی‌های رایانه‌ای بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی، مهم است تا به فرصت‌های موجود در این حوزه بیش از پیش پرداخته شود. هدف این پژوهش، ارایۀ الگوی حمایتی دولت از کارآفرینی رسانه‌ای در ایران است. بدین منظور محققان، این تحقیق بنیادی را با به‌کارگیری روش کیفی نظریۀ برخاسته از داده‌ها، شکل دادند و در این راستا از ابزار مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرده‌اند. محققان با استفاده از ابزار مصاحبه با 14 نفر از مدیران و کارآفرینان رسانه‌ای در بخش بازی‌های رایانه‌ای مصاحبه و به شناسایی حوزه‌های پراهمیت و نقاط کلیدی این حوزه پرداخته‌اند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری گلولۀ برفی بوده است که محققان خبرگان کلیدی در این حوزه را به‌واسطۀ افرادی که مورد مصاحبه قرار می‌گرفتند، شناسایی می‌کردند. محققان ابتدا از طریق تحلیل و کدگذاری مصاحبه‌ها و سپس تحلیل محتوای حوزه‌های پرتکرار، مقولات این حوزه را در قالب 5 مقوله؛ پیش برنده‌ها، عوامل درون سازمانی، عوامل محیطی، دولت و چشم‌انداز صنعت برساخته کردند. سپس به‌وسیلۀ نرم‌افزار MAXQDA، ارتباط عوامل الگوی حمایتی دولت از بخش بازی‌های رایانه‌ای و روابط میان آن‌ها در نگاشتی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ارایه الگوی حمایتی دولت از کارآفرینی رسانه‌ای در ایران ( مورد مطالعه بازی های رایانه ای )

نویسندگان [English]

  • afsaneh taheri 1
  • taher roshandel 2
1 university of tehran
2 university of tehran
چکیده [English]

با توجه به حمایت دولت در این سال ها از بخش خصوصی در تولید و تأمین بازی‌های رایانه ای بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی، اهمیت دارد به فرصت‌های موجود در این حوزه بیش از پیش پرداخته شود. هدف این پژوهش، ارائه الگویی مناسب و جامع نگر به منظور تعیین مقولاتی است که در بخش بازی های رایانه ای نیازمند حمایت های دولتی می باشد. به نحوی که کسب و کارها و کارآفرینان رسانه ای در این حوزه با پیاده سازی این الگو بتوانند از حمایت های دولتی به صورت کاراتری برخوردار گردند. بدین منظور محققان با به کار گیری روش نظریه برخاسته از داده ها و مصاحبه با 14 نفر از مدیران و کارآفرینان رسانه ای در بخش بازی های رایانه ای، به شناسایی حوزه های پراهمیت و نقاط کلیدی این حوزه پرداخته اند. محققان ابتدا از طریق تحلیل و کدگذاری مصاحبه ها و سپس تحلیل محتوای حوزه های پرتکرار، مقولات این حوزه را کشف و سپس بوسیله نرم افزار MAXQDA ، در نهایت ارتباط عوامل الگوی حمایتی دولت از بخش بازی های رایانه ای و روابط میان آنها را در نگاشتی ارائه کردند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بازی های رایانه ای
  • کارافرینی رسانه ای
  • حمایت دولت
ادیب حاج باقری، محسن. (1385). روش تحقیق گراندد تئوری. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
فرهنگی، علی اکبر و خواجه‌ئیان، داتیس (1391)، مدیریت رسانه؛ رویکرد زنجیره ارزش، انتشارات صدا و سیما.
خواجه ئیان، لبافی و جلالپور (1391)، شناسایی عوامل تاثیرگذار در پروزش کارآفرینی سازمانی در سازمانهای رسانه‌ای  (مطالعه موردی روزنامه اصفهان زیبا)، شماره 4، ص 143-158
روشندل، مقیمی، میناوند و خواجه ئیان (1391)، ارایه چارچوبی برای تجاری سازی نوآوریهای دیجیتال کارآفرینان رسانه‌ای در ایران،فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4 (11): 88-71
نیک نژاد، عباس، سید محمد مقیمی و طاهر روشندل اربطانی. (1391). شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور. توسعه کارآفرینی 4(15): 83-65.
 عباس، سید محمد مقیمی و طاهر روشندل اربطانی. (1391). شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور. توسعه کارآفرینی 4(15): 83-65.
Achtenhagen, L. (2008), “Understanding Entrepreneurship in Traditional Media”, Journal of Media Business Studies , Vol 5, issue 1, 123-142.
Achtenhagen. L. (2017) Media Entrepreneurship—Taking Stock and Moving Forward, International Journal on Media Management, Vol 19, issue 1, 1-10.
Aris, A., & Bughin, J. (2005), Managing Media Companies; Harnessing Creative Value, John Wiley & Sons.
Carrie, J. Katied Davis, Andrea Flores, John M. Francis, Lindsay Pettingill, Margaret Rundle and Howard Gardner. (2010). Young people, ethics and the new digital media. Contemporary Readings in Law and Social Justice 2(2): 215–284.
 Catalin. M, Magdalena Platis, Laura Malita and Monica Ardeleanu. (2011). the role of E-mentoring and social media for developing the entrepreneurship competences. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 : 947–951.
Compaine. B & Hoag. A (2012) Factors Supporting and Hindering New Entry in Media Markets: A Study of Media Entrepreneurs, International Journal on Media Management, 14:1, 78-95
Dutta, N., Roy, S., & Sobel, R. (2009), Does a Free Press Nur-ture Entrepreneurship? Department of Economics, West Virginia University.
Goyanes. M (2015) Factors Affecting the Entrepreneurial Intention Students Pursuing Journalism and Media Studies: Evidence from Spain, International Journal of Media Management, vol (17) , issue (2(, 109-126
Hang, M (2016), Media Corporate Entrepreneurship, Springer
Hang, M , van weezel. V (2005). Media and entrepreneurship: a survey of the literature relating to both concepts. Sweden: Jonkoping international business school.
Harmeling, Susan S., Saras D. Sarasvathy and R. Edward Freeman. (2009). Related Debates in Ethics and Entrepreneurship: Values, Opportunities, and Contingency. Journal of Business Ethics .84:341–365.
Hoag, A. sangho s. (2005). Media Entrepreneurship: Definition, Theory and Context. Paper presented at the NCTA Academic Seminar, San Francisco, and April 2, 2005.
Khajeheian, D (2013), New venture creation in social media platform, towards a framework for media entrepreneurs IN: handbook of social media management, Springer
Khajeheian, D. (2017), Media Entrepreneurship, A consensual definition, AD-Minster, 30, 93-113
Khajehian, D. (2014), A perspective on media entrepreneurship policy: globalization of knowledge and the opportunities for developing economies, Journal of Globalization Studies, Vol. 5 No. 2, 174–187
Napoli. p (2016), The Audience as Product, Consumer, and Producer in the Contemporary Media Marketplace, book chapter
‌Picard, Robert G. (2006). "Unique Characteristics and Business Dynamics of Media Products." In: Journal of Media Business Studies 2(2):61-69
Proctor, Robert W. (2011). Understanding and Improving Cross-Cultural Decision Making in Design and Use of Digital Media: A Research Agenda. International Journal of Human-Computer Interaction 27(2): 151–190.
Strauss A and Corbin J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Sage Publications.
Truong, yann, McColl, rod and Philip kitchen. (2010). practitioners’ perceptions of advertising strategies for digital media. International journal of advertising 29(5), 709-725.
Turow, J. (2009), Media Today, An Introduction To Mass Communication,Third edition, New York and London: Routledge Publications
https://www.zoomg.ir/2015/3/13/22675/richest-video-game-companies/