طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

شناسایی و پرورش استعدادهای کارآفرینانة دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی، یکی از اهداف دانشگاه‌ها در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانة دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد داده‌بنیاد است. روش پژوهش برحسب هدف بنیادی، و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی بوده و با استفاده از روش نظریة داده‌بنیاد صورت گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری گلولة برفی، با هجده نفر از اعضای هیئت‌علمی و کارآفرینان موفق فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های کشور با تجربة کارآفرینی در دانشگاه‌ها مصاحبه‌ای عمیق صورت گرفت سپس داده‌های حاصل از آن‌ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه‌وتحلیل شد. الگوی پارادایمی مدیریت استعداد کارآفرینانة دانشجویان از شرایط علی (عوامل فردی، عوامل سازمانی و فراسازمانی)، عوامل زمینه (اسناد بالادستی و زمینه کاری)، مقولة محوری معماری چندوجهی استعدادهای کارآفرینانه (تعادل‌بخشی چندوجهی مهارت‌ها، متمایزسازی استعدادها و ساختارسازی استعداد محور)، متغیرهای مداخله‌گر (فرهنگ کارآفرینی، پایداری سیستم موجود کشف استعدادها و مسئولیت‌پذیری اجتماعی)، راهبردها (نهادینه‌سازی سیستم مدیریت استعداد کارآفرینانة دانشجویان، طراحی فرایند مدیریت استعداد کارآفرینانة چندگانه و طراحی نظام تخصیص منابع) و پیامدها (اشتغال‌زایی، ارزش‌آفرینی و مزیت رقابتی استعدادهای کارآفرینانه) برای دانشگاه‌ها تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model of Student entrepreneurship talent management of higher education institutions with a grounded approach

نویسندگان [English]

  • maryam rashki 1
  • Habibollah Salarzehi 2
  • Amin Reza Kamaliyan 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Student entrepreneurship talent management in higher education institutions is one of the goals of universities to create an entrepreneurial university. The main purpose of this research is to design a student entrepreneurship talent management model in higher education institutions of the country with a grounded approach. The research method is based on objective, fundamental and qualitative information gathering and has been done using the data theory method of the grounded. In this research, using purposeful sampling and snowball techniques, 18 professors and entrepreneurs from universities of the country with entrepreneurial experience in universities conducted in-depth interviews, and then the data were obtained through coding Open, axial and selective, analyzed. The paradigm pattern of student entrepreneurship talent management from the causal conditions(individual factors, organizational and transactional factors),bed factors(upstream and downstream documentation), the pivotal category of multidimensional architecture of entrepreneurial talents(multifaceted skills balance, talent distinction, and talent-driven structure)Interventive variables (entrepreneurship culture, sustainability of the existing system of discovery of talents and social responsibility), strategies (institutionalization of student entrepreneurship talent management system, designing a multiple entrepreneurial talent management process and designing a resource allocation system) and contexts (employment generation, value of A Rainey and entrepreneurial talents of competitive advantage) for universities, are research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Talent Management
  • Higher Education
  • Grounded Theory 
اعرابی، محمد و سعید موسوی (1388)، «الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد پژوهشگاه‌ها»، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال اول،‌ شمارة 15: 1-26.
اقبال، فرزانه و همکاران (1395)، «طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت‌علمی برای دانشگاه‌های استعدادمحور»، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال نهم، شمارة 34: 5- 27.
میارکلایی، حسین و همکاران (1394)، «بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانة دانشگاه‌های منتخب استان مازندران»، مجلة مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، سال هفتم، شمارة 1: 111-132.
طهماسبی، رضا، و همکاران (1391)، «مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی»، مجلة پژوهشهای مدیریت عمومی، سال پنجم، شمارة 17: 5- 26.
عیسی‌زاده، سعید (1391)، «بررسی تطبیقی بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها»، ماهنامة اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شمارة 176: 4-27.
غلامحسین پور انوری، ثریا و همکاران (1396)، «رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان»، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال دهم، شمارة 16: 143- 160.
فلاح‌حقیقی، نگین و مرتضی پرهیزکار (1391)، «تحلیلی بر نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی پژوهش‌محور در توسعة کارآفرینی دانشگاهی»، اولین همایش ملی بررسی چالشها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران.
فلاح محسن‌خانی، زهره (1394)، تحلیل نیروی کار ایران با استفاده از آمارهای جریان، مجلة بررسی‌های آمار رسمی ایران، سال دوم، شمارة 26: 201- 230.
Bellotti, F., et al. (2014). Serious games and the development of an entrepreneurial mindset in higher education engineering students, Entertainment Computing, 5(4): 357-366.
Bradley, A. P. (2016). Talent management for universities, Australian Universities' Review, 58(1): 13-19.
Buchanan, J. M., and Vanberg, V. J. (1991). The market as a creative process, Economics and Philosophy, 7(2): 167-186.
Bat, M., Yalci. M. (2015). An Evaluation of Talent Management from an Organizational Perspective: The Case of Vodafone, Global Media Journal TR Edition, Edition, 6(11): 90-112.
Chao Hong, Shen, Abdelqader Alsakarneh, Asaad Ahmad. (2015). Talent management in twenty - first century: theory and practically, International Journal of Applied Research 1(11): 1036-1043.
Chen,Yuting. (2016). Study of Applied Innovative Talents Training Mode Management based on Combination of Entrepreneurship Education, 4th International Conference on Management Science, Education Technology, Arts, Social Science and Economics,5(3):1777- 1782.
Corbin, J., Strauss, A., and Strauss, A. L. (2014). Basics of qualitative research, Sage Publications, Inc.
Creswell, J. W. (2013). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (pp. 146-166), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Creswell, J. W., and Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, Sage publications.
Dan, M. C. (2012). The third mission of Universities in the Development Strategy of Vienna City, Informatica Economica, 16(4), 49-51.
Denanyoh, R., Adjei, K., and Nyemekye, G. E. (2015). Factors that impact on entrepreneurial intention of tertiary students in Ghana, International Journal of Business and Social Research, 5(3): 19-29.
Douhan, R., and Henrekson, M. (2010). Entrepreneurship and second-best institutions: going beyond Baumol’s typology, Journal of Evolutionary Economics, 20(4): 629-643.
Federici, D., Ferrante, F., and Vistocco, D. (2007). On the Sources of Entrepreneurial Talent in Italy: Tacit vs, Codified Knowledge, 2(3): 1-25.
Gallardo-Gallardo, E., and Thunnissen, M. (2016). Standing on the shoulders of giants? A critical review of empirical talent management research. Employee Relations, 38(1), 31-56.
Godowska, M. (2012). Academic entrepreneurship as a factor of knowledge spillovers in the regions–the case of Malopolska region, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20(4): 182-195.
Graham, S. J., and Mowery, D. C. (2014). Intellectual property protection in the US software industry, Patents in the Knowledge-based Economy, 5(8): 219- 231.
Gümüş, S., et al. (2017). An application in human resources management for meeting differentiation and innovativeness requirements of business: talent management, Procedia-Social and Behavioral Sciences: 99(1), 794-808.
Guojin, C. (2011). Study and practice on training scheme of university students’ entrepreneurship ability. In International Conference on Information and Management Engineering, Springer, Berlin, 299-304.
Gallardo-Gallardo, E., and Thunnissen, M. (2016). Standing on the shoulders of giants? A critical review of empirical talent management research. Employee Relations, 38(1): 31-56
Hopkins, P., and Bassett, A. (2015). The Recycling of Entrepreneurial Talent, A report for Scottish Enterprise, Scottish Investment Bank:1-36.
Horváthová, P. (2011).Talent Management in Organizations of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(5): 29-47.
Ifeoma, O. R., Purity, N. O., and Okoye-Nebo, C. (2015). Effective Talent Management: Key to Organisational Success, Journal of Policy and Development Studies, 289(1850): 1-12.
Jing, L., Li, J., Zhang, X., and Li, M. (2016). Research on the Innovation and Entrepreneurship of College Students’ Education Evaluation based on Analytic Hierarchy Process. International Journal of Hybrid Information Technology, 9(1): 291-300.
Laredo, P. (2007). Toward a third mission for universities. In Regional Seminar Globalizing Knowledge: European and North American Regions and Policies Addressing the Priority Issues of Other UNESCO Regions, UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge. Paris.
Najim, N. A., and Alnaji, G. A. E. R. L. (2013). The Impact of the Key Dimensions of Entrepreneurship on Opportunities for the Success of New Ventures in the Greater Amman Municipality, European Journal of Business and Management, 5(4):159-173.
Neto, R. D. C. A., Rodrigues, V. P., and Panzer, S. (2017). Exploring the relationship between entrepreneurial behavior and teachers' job satisfaction, Teaching and Teacher Education, 63(8): 254-262.
Ngek, N. B. (2015). Entrepreneurial self-efficacy and small business performance: the mediating effect of entrepreneurial mindset and openness to experience. Management (open-access), 13(2): 1-4.
Pearce, Alison (2016) International Entrepreneurial Talent Management, Discussion Topic.
Rao, A. G. S. (2017). Talent Management An ongoing issue with Higher Educational Institutions in India. International Journal of Engineering Technology Science and Research IJETSR, 4(7): 692-698.
Secundo, G., et al. (2016). Managing intellectual capital through a collective intelligence approach: An integrated framework for universities, Journal of Intellectual Capital, 17(2): 298-319.
Shin, Han., (2014). A Relationship Study of University Graduates’ Employment Rate wit Students’ Satisfaction and QS World University Rankings: What Does University Graduates’ Employment Rate Tell Us About the Quality of Korean Higher Education Institutions? International Journal of Education and Research, 2(10): 135-152.
Skribans, Valerijs and Lektauers, Arnis and Merkuryev, Yuri (2013). Third Generation University Strategic Planning Model Development. Published in: Proceedings of the 31th International Conference of the System Dynamics Society, 18(5): 1-7.
Sternberg, R. J., and Davidson, J. E. (2005), Conceptions of giftedness. Cambridge University Press, 467 pages.
Sun, Y., Zhang, B., Wu, X., Zhang, X., Yan, Y., Shi, H. & Qian, H. (2015). Human umbilical cord mesenchymal stem cell exosomes enhance angiogenesis through the Wnt4/β‐catenin pathway. Stem cells translational medicine, 4(5), 513-522.
Vasefian. F. and Liaghatdar. M., (2009), The degree of effectiveness of teaching methodology in higher education on the promotion of entrepreneurship behavior from university faculty points of view. Pazhouhesh-Nameye Tarbiati, 5 (20): 185-226.
Wang, J. H., et al. (2016). The contribution of self-efficacy to the relationship between personality traits and entrepreneurial intention, Higher Education, 72(2): 209-224.
Weitzel, U., et al. (2010). The good, the bad, and the talented: Entrepreneurial talent and selfish behavior. Journal of Economic Behavior and Organization, 76(1): 64-81.