رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر نوآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر از منظر سرمایه‏ گذاران مخاطره‏ پذیر (مورد مطالعه: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‏ پذیر و شتاب‌دهنده‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی

3 دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

نوآوری از جمله مهم‏ترین عوامل موفقیت شرکت‌های نوپایی است که اغلب اندازه‌ای کوچک و متوسط دارند. براساس ادبیات تحقیق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‏پذیر و شتاب‌دهنده‌ها، نوآوری مجموعه‌های سرمایه‌پذیر را ارتقاء می‌دهند. هدف اصلی این پژوهش رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر نوآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد. این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‏ها توصیفی- پیمایشی بوده و  با استفاده از پرسشنامۀ مقایسه‌های زوجی و با روش DEMATEL عوامل استخراج شده، اولویت‏بندی و رتبه‌بندی شده‏اند. جامعۀ آماری این پژوهش، خبرگان و متخصصان حاضر در صندوق‌های سرمایه‫گذاری مخاطره‫پذیر، مربیان و مشاوران شتاب‫دهنده‫ها و اساتید این حوزه که عضو انجمن سرمایه‫گذاران مخاطره‫پذیر ایران هستند، می‫باشند؛ که از میان این خبرگان ۱۲ نفر با استفاده از روش نمونه‫گیری غیراحتمالی هدفمند قضاوتی انتخاب و در پژوهش مشارکت داشته‫اند. از میان عوامل شناسایی شده، مهیا‌ کردن اطلاعات ارزشمند از صنعت مربوطه، برقراری ارتباط و همکاری با فعالان صنعت، آگاهی‏بخشی دربارة تهدیدها و فرصت‌های موجود، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نوآوری شرکت‏های سرمایه‏پذیر معرفی شده‏اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Factors Affecting on innovation of Target Firms from VCs perspective

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Karim- khani 1
  • kamran pakizeh 2
  • Mohammad Reza Akhavan Anvari 3
1 MSc. Student, Faculty of Finance, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant prof., Faculty of Finance, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 PhD., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Innovation is one of the key factors for start-ups success. According to existing literature on venture capital, venture capital funds and accelerators increase innovation level of firms in which they invest. The main goal of the research is to prioritize factors affecting on innovation of target firms. The research is applied in terms of objective and is descriptive-survey in terms of data gathering. Twelve extracted factors were prioritized by paired-comparison questionnaire of DEMATEL method. The Questionnaire filled out by 12 experts in VCs, accelerators’ advisors and coaches and experts of Iran’s VC society. The experts have been chosen by purposive sampling method. Finally, providing valuable information about related industry, cooperation and connection with players of related industry, informing about the existing threats and opportunities, are respectively labelled as the most important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture capital
  • Venture Capital Funds
  • Investment Accelerators
  • Innovation
  • DEMATEL Method"
اسلامی بیدگلی، غلامرضا، و احمدی اول، مرتضی. (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های کارآفرینانه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای).  توسعه کارآفرینی، 3(2): 120-99.‎
ایمانی‌پور، نرگس.، و کنعانی، مهدی. (۱۳۸۸). شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به خروج سرمایه‏گذاران مخاطره پذیر. توسعه کارآفرینی،1(۴): 84–67.
باقری، سیدکامران.، و محبوبی، جواد. (۱۳۸۳). سرمایه‏گذاری خطرپذیر. تهران: نشر پاکنویس.
حاجی‏محمدی، متین.، و حسینی، منیره. (۱۳۹۲). ارایه مدل تصمیم گیری انتخاب ایده نوآور در شرکت‏های سرمایه‏گذاری خطرپذیر با روش تحلیل سلسله‏مراتبی. در هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی. 29 تا 31 اردیبهشت1392.تهران: انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران.
چیت‏سازان، هستی.، رضوانی، مهران.، و بافکر دوست آباد، رضا. (1394). شناسایی و سطح‏بندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسب‌و‌کار‌های جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز. توسعه کارآفرینی، 8(4): 609-591.‎
صالحی، اله‏کرم.، و ستاره‌آسمان، هومن .(۱۳۸۹). سرمایه‏گذاری مخاطره‏پذیر، ابزار تأمین مالی نوین برای کارآفرینان. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1(1): 124–103.
Acosta, B., Acosta, M., and Espinoza, B. (2016). Understanding innovation based on company optics: interpretation mistakes on the types of innovation developed. RAI Revista de Administração E Inovação, 13(4), 295–304.
Akyuz, E., and Celik, E. (2015). A fuzzy DEMATEL method to evaluate critical operational hazards during gas freeing process in crude oil tankers. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 38, 243–253.
Amiri, M., Sadaghiyani, J., Payani, N., & Shafieezadeh, M. (2011). Developing a DEMATEL method to prioritize distribution centers in supply chain. Management Science Letters, 1(3), 279-288.
Baum, J. A. C., and Silverman, B. S. (2004). Picking winners or building them? Alliance, intellectual, and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups. Journal of Business Venturing,19(3), 411-436.
Berglöf, E. (1994). A control theory of venture capital finance. Journal of Law, Economics, and Organization, 10(2),247–267.
Burt, R. S. (1992). Structural holes: The social structure of competition. Massachusetts: Harvard University Press.
Chemmanur, T. J.,  Loutskina, E., and Tian,x. (2014). Corporate Venture Capital , Value Creation , and Innovation. Review of financial studies,27)8(, 2434-2473.
Colombelli, A., Krafft, J., and Vivarelli, M. (2016). To be born is not enough: the key role of innovative start-ups. Small Business Economics, 47(2), 277–291.
Dutta, S., and Folta, T. B. (2015). A comparison of the effect of angels and venture capitalists on innovation and value creation. Journal of Business Venturing, 31(1), 39–54.
Gans, J. S., Hsu, D. H., and Stern, S. (2002). When Does Start-Up Innovation Spur the Gale of Creative Destruction?. RAND Journal of Economics, 33(4), 571–586.
Gao, J. (2007). Role of Venture Capitalists in Innovation Network. Beijing: Tsinghua university.
Gurd, B., and Helliar, C. (2016). Looking for leaders: “Balancing” innovation, risk and management control systems. The British Accounting Review, 49(1), 91–102.
Hellmann, T., and Puri, M. (2002). Venture capital and the professionalization of start-up firms: Empirical evidence. The journal of finance, 57(1), 169-197.
Hsu, D. H. (2006). Venture Capitalists and Cooperative Start-up Commercialization Strategy. Management Science, 52(2), 204–219.
Hua, X., Wang, Y., and Wang, M. (2016). The innovation and performance impacts of venture capital investment on China’s small- and medium-sized enterprises. China Economic Journal, 9(2), 167–185.
Lin, C. J., and Wu, W. W. (2008). A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 34(1), 205–213.
Lin, k., and Lin, C. (2008). Cognition Map of Experiential Marketing Strategy for Hot Spring Hotels in Taiwan Using the DEMATEL Method. Fourth International Conference on Natural Computation. IEEE.
Lindsey, L. (2008). Blurring firm boundaries: The role of venture capital in strategic alliances. Journal of Finance, 63(3), 1137–1168.
Mehregan, M. R., Razavi, S. M., and Akhavan Anvari, M.R. (2012). Identification and Evaluation of Strategic Decisions in Gas Industry Using DEMATEL Method. Iranian Journal of Management Studies, 5(2), 49–65.
Mentes, A., Akyildiz, H., Yetkin, M., and Turkoglu, N. (2015). A FSA based fuzzy DEMATEL approach for risk assessment of cargo ships at coasts and open seas of Turkey. Safety Science, 79, 1–10.
Nordman, E. R., and Tolstoy, D. (2016). The impact of opportunity connectedness on innovation in SMEs foreign-market relationships. Technovation, 5758, 47–57.
Sahlman, W. A. (1990). The Structure of Governance of Venture-Capital Organizations. Journal of Financial Economics, 27, 473–521.
Sorenson, O., and Stuart, T. E. (2001). Syndication networks and the spatial distribution of venture capital investments. American Journal of Sociology, 106(6), 1546-1588.
Teker, D., Teker, S., and Teraman, Ö. (2016). Venture Capital Markets: A Cross Country Analysis. Procedia Economics and Finance, 38, 213–218.
Tsai, W. H. and Chou, W. C. (2009). Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. Expert Systems with Applications, 36(2), 1444–1458.
Tzeng, G., and Huang, J. (2011). Multiple Attribute Decision Making. Taylorand Francis.
Varadarajan, P. R. (1999). Marketing Strategy: An Assessment of the State of the Field and Outlook. Academy of Marketing Science Journal, 27(2), 120-143.