تحلیل سیر تکاملی پژوهش‌های جهانی کارآفرینی با فنون علم‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در پژوهش حاضر از دو فن جدید علم‌سنجی به نام‌های RPYS و RPYS-CO استفاده شده است تا سیر تکاملی و تاریخی پژوهش‌های حوزة کارآفرینی شناسایی شود، همچنین آثار و چهره‌های تأثیرگذار در روند تکامل این رشته تحلیل شده است. روش تحقیق برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، توصیفی است. جامعة این پژوهش را 13 هزار و 723 مقاله تشکیل می‌دهد که در حوزة کارآفرینی چاپ شده‌ است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش نیز پایگاه استنادی وب آو ساینس است. پس از استخراج تمام آثاری که در قسمت فهرست منابع این مقالات درج شده بود، نتایج با استفاده از نرم‌افزار CRExplorer تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که در بازة زمانی سال‌های 1700 تا 2016، درمجموع، حوزة کارآفرینی با هجده جهش تاریخی در سال‌های مختلف مواجه بوده است. در این بین، عنوان پرارجاع‌ترین آثار در بازه‌های زمانی مورد بررسی، به‌ترتیب به کتاب «ثروت ملل» اسمیت (1776)؛ «اصول اقتصاد» مارشال (1890) و «نظریه توسعة اقتصادی» شومپیتر (1934) متعلق است. نتایج نیز بیان می‌کند فرایند تبادل اطلاعات در سیر تکوین و تکامل حوزة کارآفرینی، عمدتاً از کانال کتاب صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Evolutionary Trends in Global Entrepreneurship Research using Scientometric Techniques

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Habibi 1
  • Reza Mokhtarpour 2
  • Ali Akbar Khasseh 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University.
2 PhD student of Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 Department of Information Science, Payame Noor University
چکیده [English]

In the present study, two new bibliometric techniques named RPYS and RPYS-CO have been used to identify evolutionary and historical trends of research in entrepreneurship. Furthermore, the influential works and scientists in the evolution of this field have been analyzed from the perspective of bibliographic data. This research is applied in terms of goal, and is descriptive in terms of data gathering. The statistical population of this paper includes 13723 articles published in the field of entrepreneurship. Data were gathered from Web of Science. After retrieving and extracting all references in the articles, they were analyzed using CRExplorer software. Results showed that in the period from 1700 to 2016, there are 18 historical peaks in the field of entrepreneurship. Based on the findings, the most influential works in the periods under review are “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” by Adam Smith (1776), Marshall's “Principles of Economics” (1890), and “The Theory of Economic Development” by Schumpeter in 1934. The results showed that the process of information exchange in the course of evolution in the field of Entrepreneurship is mainly done through the book channel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship research
  • Bibliometric
  • Evolutionary trend
  • Citation analysis
استادزاده، زهرا (1382)، «کارآفرینی، توسعه و اشتغال»، رهیافت، شمارة 29: 71-79.
بهاری، نادر، آقازاده، هاشم، روشندل، طاهر و شهرام صدقی (1396)، «طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعة کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)»، توسعة کارآفرینی، 10(2): 240-221.
تفضلی، فریدون (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)، چاپ دوم، نشر نی، تهران.
عربیون، ابوالقاسم و همکاران (1394)، «تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(2): 103-79.
گلرد، پروانه، حسینی، مریم و الهه عسگری (1396)، «رابطة شبکه‌های ‌اجتماعی بر عملکرد کسب‌وکارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی»،  توسعة کارآفرینی، 10(2): 318-299.‌
Brooke, G. T. (2010). Uncertainty, profit and entrepreneurial action: Frank Knight’s contribution reconsidered, Journal of the History of Economic Thought, 32(2), 221-235.
Cassis, Y., and Minoglou, I. P. (2005). Entrepreneurship in theory and history. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Cornelius, B., Landström, H., and Persson, O. (2006). Entrepreneurial studies: The dynamic research front of a developing social science, Entrepreneurship Theory and Practice, 30(3), 375-398.
Davidsson, P. (2004). Scott Shane, A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus. International Small Business Journal, 22(2), 206-210.
Ferreira, J. J. M., Fernandes, C. I., Peris-Ortiz, M., and Ratten, V. (2017). “Female entrepreneurship: a co-citation analysis”, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 31(2), 325-340.
Hederer, C. (2010). “Political entrepreneurship and institutional change: an evolutionary”, International Journal of Public Policy, 6 (1-2), 87-103.
Herron, L., and Robinson, R. B. (1993). “A structural model of the effects of entrepreneurial characteristics on venture performance”, Journal of Business Venturing, 8(3), 281-294.
Karayiannis, A. D. (2009). “The Marshallian Entrepreneur”, History of economic ideas, 17(3), 75-102.
Kirzner, I. M. (1978). “The entrepreneurial role in Menger's system”, Atlantic Economic Journal, 6 (3), 31-45.
Kirzner, I. M. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press
Landstrom, H. (1999). The roots of entrepreneurship research. New England Journal of Entrepreneurship2(2), 9-20.
Landström, H. (2004). “Pioneers in entrepreneurship research”, Crossroads of entrepreneurship, 3(1), 13-31.
Landström, H., Harirchi, G., and Astrom, F. (2012), “Entrepreneurship: Exploring the Knowledge Base”, Research Policy, 41 (7),1154-1181.
Marx, W., et al. (2014), “Detecting the historical roots of research fields by reference publication year spectroscopy (RPYS)”, Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(4), 751–764. 
Marx, W.,  et al. (2017). “Which early works are cited most frequently in climate change research literature?”, Scientometrics, 110 (1), 335-353.
McCraw, T. (2007). Prophet of innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
Meyer, M., et al. (2014). “Origin and emergence of entrepreneurship as a research field”, Scientometrics, 98(1), 473-485.
Michael, S. C. (2007), “Entrepreneurship, growth, and Adam Smith”, Strategic Entrepreneurship Journal1(3‐4), 287-289.
Niehans, J. (1990), A history of economic theory: Classic contributions, 1720-1980. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Palmer, M., (1987), The application of psychological testing to entrepreneurial potential, In C. Baumback and J. Mancuso(eds), Entrepreneurship and venture management, NJ: Prentice–Hall Inc.
Pato, M. L., and Teixeira, A. A. (2016), “Twenty years of rural entrepreneurship: a bibliometric survey”, Sociologia ruralis, 56(1), 3-28.
Rubin, P. H. (1983). “An Evolutionary Theory of Economic Change. Richard R. Nelson, Sidney G. Winter”, Journal of Political Economy, 91(4), 718-721,
Schabas, M. (2015). “John Stuart Mill: evolutionary economics and liberalism”, Journal of Bioeconomics17(1), 97-111.
Schildt, H., Zahra, S. A., and Sillanpa, A. (2006). “Scholarly communities in entrepreneurship research: A co-citation analysis”, Entrepreneurship–Theory and Practice, 30(3), 399–415.
Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development: An Enquiry into Profits,Capital, Credit,Interest and the Business Cycle, New Brunswick, NJ.: Transaction Publishers.
Shane, S., and Venkataraman, S. (2000), “The promise of entrepreneurship as a field of research”, Academy of management review, 25(1), 217-226.
Shockley, G. E., and Frank, P. M. (2011), “Schumpeter, Kirzner, and the field of social entrepreneurship”, Journal of Social Entrepreneurship, 2(1), 6-26.