مولفه های تحقق حکمرانی کارآفرینانه شهری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی توسعه داننشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در سال­های اخیر مفاهیمی مانند شهرهای خلاق و کارآفرین به‌عنوان کلید حل مسائل متعدد شهری همچون بیکاری، مهاجرت، بزهکاری و غیره شناخته شده است. اما بدیهی است که تحقق و توسعۀ این مفاهیم، بدون وجود سبک چابکی از حکمرانی که به مسائل و چالش­های شهری پاسخی خلاقانه و کارآفرینانه دهد، امکان‌پذیر نیست. از این‌رو تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد تحلیل تم به شناسایی شاخص‌های تحقق حکمرانی کارآفرینانۀ شهری پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر شیوۀ گرد آوری داده­ها در ردۀ پژوهش‌های توصیفی قرار می‌گیرد. جامعه تحقیق متشکل از خبرگان و مسئولان حوزۀ شهری، کارآفرینان و کارشناسان ساختار سازمانی مستقر در شهر تهران بوده و داده‌های تحقیق از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته به‌دست آمده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو مرحلۀ کدگذاری باز و محوری با استفاده از نرم‌افزار اطلس‌تی .‌آی استفاده شد. طبق نتایج  به‌دست آمده شاخص‌های اصلی حکمرانی کارآفرینانۀ شهری در 7 طبقۀ اصلی جایگاه‌سازی، چابک‌سازی، یکپارچه‌سازی، تمرکززدایی، مشارکت‌پذیری، قانون‌مداری و پاسخگویی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Realization Components of entrepreneurial urban governance

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Babaei Hezehjan 1
  • Ali Pirannejad 2
  • bahman khodapanah 3
  • Javad Sadeghi 1
1 M.A. Urban Affairs Management, Faculty of Management, University of Tehran
2 Associate Professor of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran
3 PhD student of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

In recent years, concepts such as creative and entrepreneurial cities have been identified as the key to solving multiple urban problems such as unemployment, migration, delinquency, and so on. But it is obvious that the realization and development of these concepts is not possible without the agility style of governance, which gives urban and urban challenges an innovative and entrepreneurial response. Therefore, the present study uses a qualitative approach and uses the theme analysis strategy to identify the components of urban entrepreneurial governance realization. The present research is applied in terms of its purpose and is classified as descriptive in terms of collecting data. The research community consists of experts and authorities of the city, entrepreneurs and experts in the organizational structure who are in Tehran. The data were obtained through semi-structured interviews. Also, for analyzing data, two open and axial encoding steps are performed using Atlas Atlas software. According to the results, the main components of urban entrepreneurial governance in the seven main categories are: positioning, agility, integration, decentralization, participatory, law-governed and accountable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Governance
  • Urban Entrepreneurship Governance
  • creative city
  • Urban entrepreneurial governance
بابایی هزه‌جان، مجتبی؛ پیران نژاد، علی؛ محمدپورزرندی، حسین؛ و امیری، مجتبی (1395). شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر تهران). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. 5(19)، 83-99.
پاداش، حمید و خداپناه، بهمن (1394). برآورد تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب. فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی. 3(23)، 165-187.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجاری، ا. (1387). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
صدیق سروستانی، رحمت الله (1394). نظریه اجتماعی شهری (شهر، خود و جامعه). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
وبر, م. (1393). شهر در گذر زمان. تهران: شرکت سهامی انتشار.
Birks, M., Chapman, M., & FACMHN, B. (2014). DOING GROUNDED THEORY: EXPERIENCES FROM A STUDY ON DESIGNING UNDERGRADUATE NURSING CURRICULA IN AUSTRALIA In: Emerson, Tod S., (ed.) New Developments in Nursing Education Research: nursing issues problems and challenges. Nursing: issues, problems. Nova, New York, NY, USA: pp. 41-59.
Acs, Z. (2006). How is entrepreneurship good for economic growth? innovations, 1(1), 97-107.
Acs, Z., & Varga, A. (2005). Entrepreneurship, Agglomeration and Technological Change. Small Business Economics 24(3), 323-334.
Acs, Z., Audretsch, D., & Strom, R. (2009). Entrepreneurship, growth, and public policy. Cambridge University Press.
Acs, Z., Bosma, N., & Sternberg, R. (2008). The Entrepreneurial Advantage of World Cities;Evidence from Global Entrepreneurship Monitor Data. JENA ECONOMIC RESEARCH PAPERS.
Ashworth, G., & Voogd, H. (1990). Selling the city: marketing approaches in public sector urban planning. London: Belhaven Press.
Bosma, N., & Stam, E. (2012). Local Policies for High Employment Growth Enterprises. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Report.
Bosma, N., & Sternberg, R. (2014). Entrepreneurship as an Urban Event? Empirical Evidence from European Cities. Journal of the Regional Studies Association.
Carrillo, F. (2044). Capital cities: a taxonomy of capital accounts for knowledge cities. Journal of Knowledge Management, 28-46.
Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21.
Fang, R.-J., Chang, Y., Sheng, L., & Chi, J. (2010). The model of multimedia and cognitive learning theory. Paper presented at the the 9th WSEAS International Conference on SOFTWARE ENGINEERING, PARALLEL and DISTRIBUTED SYSTEMS.
Galindo, M.-Á., & Méndez, M. (2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work? . Journal of Business Research, 825-829.
Hall, T., & Hubbard, P. (1998). The entrepreneurial city: geographies of politics, regime, and representation.
Haltiwanger, J., & Krizan, C. (1999). Small Business and Job Creation in the United States: The Role of New and Young Businesses.’’ In Are Small Firms Important Their Role and Impact, Zoltan Acs, ed. . Boston: Kluwer Academic Publishing.
Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography Vol. 71, No. 1, 3-17.
Healey, P. (2008). creativity and urban governance. Policy studies 25:2, 87-102.
Healey, P. (2008). Creativity and Urban Governance. Policy Studies, 87-102.
Islam, A. (2015). Entrepreneurship and the allocation of government spending under imperfect markets. World Development,70 , 108-121.
Kauffman Foundation. (2008). Entrepreneurship and Urban Success: Toward a Policy Consensus. Kauffman Foundation.
Klepper, S. (forthcoming). “Silicon Valley–A Chip off the Old Detroit Bloc” Entrepreneurship, Growth and Public Policy. U.K: Cambridge: Cambridge University Press.
Kunzmann, K. (2004). An Agenda for Creative Governance in City Regions. The planning review, 5-10.
Madureira, A. M. (2013). Physical Planning in Entrepreneurial Urban Governance—Experiences from the Bo01 and Brunnshög Projects, Sweden. European Planning Studies, 2372.
Matsumoto, H., & Wilson, D. (2005). Testing a Rigorous Execution of Grounded Theory Using Comparative Cross-cultural Case Studies of Strategic Global IS Management in Investment Banks. Paper presented at the Proceedings of the 4th European Conference on Research Methods: In Business and Management Studies.
OECD. (2007). Competitive Cities: A New Entrepreneurial Paradigm in Spatial Development. Paris.
Pandit, N. (1996). The creation of theory: A recent application of the grounded theory method. The qualitative report, 2(4), 1-15.
Patsy, H. (2004). Creativity and urban governance . disP-The Planning Review40, no. 158, 11-20.
Pitelis, C. (2012). Clusters, entrepreneurial ecosystem co-creation, and appropriability: a conceptual framework. Industrial and Corporate Change 21, 1359–1388.
R. Jones, S. (2007). Supporting Urban Entrepreneurs: Law, policy, And the role of Lawyersin Small Bussiness Development. Western New England Law Review, 71-91.
Razmjoo, S., & Nouhi, N. (2011). A SWOT analysis of the junior high school English program: A grounded theory approach. International Proceedings of Economics Development and Research, 26, 182-186.