دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، خرداد 1388، صفحه 11-190 (3) 
بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

صفحه 123-158

رحمت‌ا... قلی‌پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمدعلی کرامتی کریمی