دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1388، صفحه 11-182 (4) 
تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان

صفحه 85-112

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم عربیون