بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه مطالعه موردی: سازمان‌های وابسته به شرکت نفت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در عصر حاضر، کارآفرینی در سطح سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سطح فردی می‌تواند به عنوان مزیت رقابتی عصر جدید تلقی شود. سازمان‌ها برای بقا در عرصه رقابت، به لحاظ مؤلفه‌هایی، مانند خلاقیت، نوآوری، ریسک‌پذیری و پیش‌گامی هم در امور پرسنلی و منابع انسانی و هم در زمینه ساختار و فرایندها ملزم هستند. در این مقاله گرایش کارآفرینانه کارکنان (در سطح سازمانی)، به عنوان متغیر وابسته و هوش هیجانی، به عنوان متغیر مستقلی، که ممکن است با گرایش کارآفرینانه ارتباط داشته باشد، درنظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با میزان گرایش کارآفرینانه کارکنان سازمان‌های وابسته به شرکت نفت است. میزان هوش هیجانی 60 نفر از کارکنان سازمان‌های وابسته به شرکت نفت، با استفاده از پرسش‌نامه هوش هیجانی شرینگ، که ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی، خودبرانگیختگی، همدلی و ارتباط اجتماعی را شامل است، سنجیده شد و همچنین گرایش کارآفرینانه آنان توسط پرسش‌نامه گرایش کارآفرینانه محقق‌ساخته که شامل 3 بعد ریسک‌پذیری، نوآوری و پیش‌گامی است با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس فریدمن و ماتریس همبستگی اسپیرمن و روش رگرسیون گام به گام، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل، از رابطه‌ای مثبت و قوی میان 2 متغییر هوش هیجانی و گرایش کارآفرینانه (01/0p< ، 773/0r= ) حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneurial Orientation among the Employees of Oil Company-Affiliated Organizations

نویسندگان [English]

  • Akram Hadizadeh Moghadam 1
  • Hamid Raminmehr 2
  • Seyed Sajad Hoseini 3
1 . Assistant Professor, Shahid Beheshti University
2 Graduate Student in Department of Rural Development, Shahid Beheshti University
3 . Graduate Student in Department of Rural Development, Allame Tabatabai University
چکیده [English]

In the present-day world, a combination of organizational entrepreneurship and individual entrepreneurship will result in the competitive advantages. Survival in a very competitive environment will trigger organizations to focus on creativity, innovation, risk-taking and pioneering by employees as well as in structure and trends.
This paper studies the employees' entrepreneurial attitude (at organizational level) as a dependent variable and emotional intelligence as an independent variable with an interrelated assumption.
The case study in this paper covers the employees of the organizations which are affiliated to the National Iranian Oil Company. The emotional intelligence of 60 employees is measured by using the questionnaire of Sherring EI Model which contains the important factors like self-consciousness, self-regulation, self-motivation, empathy and social relationship. Their entrepreneurial orientation is probed via a questionnaire on entrepreneurship which contains the three major elements of risk-taking, innovation and pioneering. The survey was completed by using the statistical methods of Friedman variance and Spearman's Correlation Matrix as well as the step-by-step Regression method and the results achieved are indicative of a positive and strong relationship between the two variables of emotional intelligence and entrepreneurial attitude

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Emotional Intelligence
  • Entrepreneurial intelligence
  • Goldman Competence Model
  • Hisrich Model