ارزیابی مقایسه‌ای نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی و مهندسی برق دانشگاه تهران)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

اولین دوره‌های آموزش کارآفرینی در دهه 1960 در امریکا آغاز شد. امروزه این دوره‌ها در برنامه درسی بسیاری از دانشکده‌های سراسر دنیا گنجانده شده است. با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و کاهش فقر، نظام آموزش‌عالی ایران نیز با راه‌اندازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دوره‌های مذکور را در سطح‌های مختلف دانشگاهی طراحی و اجرا کرد. از انتظارات کلیدی این اقدام، تغییر طرز تلقی دانش‌آموختگان این دوره‌ها نسبت به ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی (از جمله نیاز به موفقیت، محور کنترل درونی، خلاقیت و ...) است. مقاله حاضر در پی اندازه‌گیری این تغییر، در مقایسه دانش‌آموختگان کارآفرینی با دانش‌آموختگان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر است. یافته‌های مقاله، حاصل پژوهشی میدانی است که در 2 دانشکده‌ مدیریت و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران اجرا شده است. ابزار اصلی گردآوری این اطلاعات، پرسش‌نامه بومی‌شده‌ی ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی است که بین 3 گروه دانشجویان (ترم‌های اول و آخر برق و ترم آخر کارآفرینی) توزیع شد.
یافته‌های حاصل، نمایان‌گر تغییر مثبت نگرش دانشجویان مدیریت کارآفرینی نسبت به ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی پس از 2 سال (در مقایسه با بدو پذیرش) و عدم‌ برخورداری این تفاوت معنادار در نگرش 2 گروه دانشجویان دانشکده برق نسبت به ویژگی‌های روان-شناختی کارآفرینی است. این گروهها در مقایسه با دانشجویان ترم اول مدیریت کارآفرینی (جز در مورد شاخص ریسک‌پذیری) در بقیه شاخص‌ها از وضعیتی بهتر برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Entrepreneurial Attitudes among Master Students of Entrepreneurship Management and Electrical Engineering of the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Saeed Jafari Moghadam 1
  • Kaveh Etemadi 2
1 Assistant Proffessor, Tehran University
2 M.A., Tehran University
چکیده [English]

The first training courses on entrepreneurship started in the United States of America in the 1960s. Today entrepreneurship education has been included in the curricula of numerous colleges throughout the world. Considering the significant role that entrepreneurship plays in the economic development and poverty alleviation, the Iranian higher education system helped establish the Faculty of Entrepreneurship whereby the entrepreneurship education at various university levels has been designed and administered as an integral part of curriculum development. In parallel with this new initiative, the entrepreneurial expectations are also rising as the main concern of this paper which is aimed at making a comparison between the alumni in the two fields of entrepreneurship and electrical engineering and computer. The findings are the outcome of the fieldwork activities conducted at the Faculty of Management and the Faculty of Electrical Engineering and Computer at the University of Tehran. Information was collected through localized questionnaires which contained items on the characteristics of Iranian entrepreneurship. The respondents were three groups of students, freshmen and senior students of electrical engineering and senior students of entrepreneurship. The outcomes indicate a positive attitude of entrepreneurship management students towards entrepreneurial characteristics after two years (compared with the initial phase of their admission) as opposed to the meaningful significance derived from the attitudes of the two groups of electrical engineering towards the psychometric characteristics of entrepreneurship. Except for the risk-taking indicator, the latter are in a better situation compared with freshmen of entrepreneurship management

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Entrepreneurship Education
  • Attitudes of Alumni
  • Need for Achievement
  • Risk-taking
  • Creativity