مطالعه عوامل بازدارنده و انگیزشی برای نوآوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ایران

نویسندگان

مربی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

بنگاه‌های کوچک، متوسط و خرد سهم قابل توجهی را در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه دارند. با توجه به موقعیت این بنگاه‌ها در ساختار اقتصادی کشور‌ها، شناخت میزان فعالیت‌های نوآورانه، محرک‎ها و موانع نوآوری در این بنگاه‌ها اهمیت می‌یابد. هدف این تحقیق، شناخت میزان فعالیت‌های نوآورانه، مطالعه موانع نوآوری و عوامل انگیزشی برای نوآوری در منتخبی از صنایع کوچک ایران است. داده‌های این تحقیق، با انتخاب 40 شرکت حاضر در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات در نمایشگاه صنعت تهران در سال 1384، و بهره‌مندی از مطالعات کتابخانه‌ای برای تدوین مبانی نظری تحقیق و همچنین روش مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با مسؤولان شرکت‌های منتخب گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی انجام شده، که در آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون t استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ به نیاز مشتریان و بازار (با فراونی 65%) و افزایش رقابت در مشخصات محصولات بازار (با فراوانی 5/37%) اولویت‌های اول و دوم در عوامل انگیزشی برای نوآوری در شرکت‌های مورد مطالعه، و عدم‌ امکان دسترسی به منابع مالی مورد نیاز (با فراوانی 5/52%)، مهم‌ترین مانع نوآوری در آن شرکت‌ها بوده است. در ارتباط با نقش اندازه‌ی بنگاه‌ها در میزان فعالیت‌های نوآورانه‌ی آنها، اختلافی معنادار بین 2 گروه از شرکت‌های مورد مطالعه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of barriers to and motives for innovation in the selected Iranian small enterprises

نویسندگان [English]

  • Bahman Fakour
  • Mohammad Taghi Ansari
Faculty Members of Iranian Research Organization for Science & Technology
چکیده [English]

The importance of SMEs in economic growth has made them a central element in recent policies. The business environment is becoming increasingly dynamic and competitive; this change is the reason why many firms are seeking new ways to innovation. This situation has made the innovation studies in SMEs highly important. This paper aims to identify innovative activities, barriers to innovation and innovation motives at selected SMEs that had participated in the Tehran 2005- Industrial Exhibition. The findings of this paper show that consumer needs and product competitions are the most important motives for target firms. Financial constraint has also been highlighted as the main barrier to innovation in the selected firms. The results also show that the impact of firm size does not have any significant difference in the level of innovative activities between the two groups of firms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Enterprises
  • Innovation
  • Barriers to Innovation
  • Motives for Innovation