تعیین شاخص‌های بومی برای سنجش نوآوری در ایران با استفاده از آزمون فرض فازی (مطالعه موردی: حوزه بیوتکنولوژی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین شاخص‌هایی به منظور سنجش (اندازه‌گیری) نوآوری در حوزه بیوتکنولوژی ایران است. برای رسیدن به آن شاخص‌ها، مبانی نظری و پژوهش‌های انجام‌شده‌ی داخلی و خارجی در مورد سنجش نوآوری بررسی شد. سپس با توجه به توانمندی‌ها و کاستی‌های رویکردهای سنجش نوآوری، و مقایسه تطبیقی شاخص‌های سنجش نوآوری در رویکردهای ارائه‌شده، که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با انجام تعدیل‌هایی برای سنجش نوآوری در حوزه بیوتکنولوژی در نظر گرفته شده است، به بررسی نهایی رسید. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و در چارچوب تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را مراکز تحقیقاتی- دانشگاهی و شرکت‌های فعال بیوتکنولوژی ایران تشکیل می‌دهند. داده‌های تحقیق با تکمیل پرسش‌نامه و با ضریب پایایی 87% از نمونه آماری جمع‌آوری شد. داده‌های حاصل با استفاده از رویکرد آزمون فرض ‌فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص‌-های مورد نیاز برای سنجش نوآوری در حوزه بیوتکنولوژی ایران در 8 حوزه تحقیق، توسعه و سرمایه‌گذاری در دانش، منابع انسانی، سیاست‌های نوآوری، عملکرد نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهانی‌سازی، جریان‌های اقتصادی جهانی و بهره‌وری و تجارت تقسیم‌بندی، و امکان تأثیرگذاری هر یک از شاخص‌ها با توجه به درجه عضویت پذیرش آن‌ها در محیط فازی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Native Indicators for innovation survey in Iran by using the Fuzzy Hypothesis Test (Case Study: Biotechnology field)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Rezvani 1
  • Hassan Ali Aghajani 1
  • Seyed Noredin Moghimi Daronkalaie 2
1 Assistant Professor, Mazandaran University
2 M.A, Mazandaran University
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine indicators for innovation survey in the field of biotechnology in Iran. In order to achieve this goal, theoretical basics on innovation survey are required to be studied to reach the needed indicators. Finally, with a view to the advantages and weaknesses of the innovation survey procedures and also on the basis of a comparative study in the approaches so far presented, the OECD's indicators are examined through some adjustments for innovation survey in the field of biotechnokogy in Iran. The research method used is descriptive-analytical and can be placed in the applied research. The statistical population consists of research-academic centers and active biotechnology companies. Research data is collected by questionnaire with 87% of reliability coefficient. The data was analyzed by the Fuzzy Hypothesis Test procedure. According to the research results, the indicator needed for innovation survey in the field of biotechnology in Iran can be divided into eight fields of R&D and investment in knowledge, human resources, innovation policy, innovation performance, information and communication technology, globalization, global economic flows, productivity and trade. The possibility of effectiveness of each of the indicators is determined according to their membership degree of acceptance in the Fuzzy environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Innovation
  • Research and Development survey
  • Innovation survey
  • biotechnology
  • Fuzzy Hypothesis Test