تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، توسعه کسب ‌و کارهای کشاورزی یک راهبرد عمده برای پیش‌برد کارآفرینی کشاورزی به‌شمار می‌رود. برنامه‌ریزی راهبردی برای تسهیل کارآفرینی کشاورزی، توجه به سازه‌های مرتبط با کسب‌ و کارهای کشاورزی مانند یک سیستم پیچیده، متغیرهای زمینه‌ای و پویایی‌های مرتبط را نیاز دارد. این تحقیق کیفی با هدف شناسایی سازه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب‌ و کارهای کشاورزی در استان گلستان به انجام رسیده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند با نمونه‌ای برگزیده از کارآفرینان و مدیران کسب‌ و کارهای کشاورزی (34=n) به‌دست آمده است. با استفاده از فرایند کدگذاری مرسوم در تئوری بنیانی، متن برگرفته از مصاحبه‌ها تحلیل شده و یافته‌های حاصل از تحلیل در یک ساختار ماتریسی، شامل کدهای باز، محوری و انتخابی تدوین شده است. بر اساس کدهای طبقه‌بندی شده موضوعی، سازه‌ها و سازه‌های عمده تأثیر بر توسعه کسب ‌و کارهای کشاورزی عبارتند از: ابعاد فردی (انگیزه‌مندی و هدف‌مندی اقتصادی، اجتماعی و حرفه‌ای، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فردی)؛ ابعاد کسب ‌و کار (تأمین و بهره‌برداری بهره‌ورانه و مدیریت منابع تولید، توسعه منابع انسانی، ارتباطات و پیوندها، مدیریت بازار، مدیریت کسب ‌و کار و کارکردهای حرفه‌ای در زمینه کسب‌ و کار)؛ یادگیری و حرفه‌آموزی در زمینه کسب ‌و کار؛ فضای حمایتی (نهادی، خانواده و معنوی)؛ محیط؛ زیرساخت و فضای کسب ‌و کار (محیط طبیعی، محیط کلان اقتصادی، اجتماعی و نهادی کسب ‌و کارهای کشاورزی). بر پایه مفهوم‌پردازی سیستمی، سازه‌ها و عوامل برشمرده‌شده به‌هم پیوند زده شده و در نتیجه، "نظام توسعه کارآفرینانه کسب ‌و کارهای کشاورزی" ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Components of Agro-enterprises Development in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Abolghsem Sharifzadeh 1
  • Mohammad Reza Mahboobi 1
  • Abolghasem Arabion 2
1 Assistant Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 . Assistant Professor, Tehran University
چکیده [English]

Nowadays, enhancing agro-enterprises seems as a main strategy of fostering the agricultural entrepreneurship. Strategic policy-making for enhancing agro-enterprises and facilitating agri-entrepreneurship need to examine the constructed inter-correlated components of agro-enterprises as a complex system, contextual variables, and related dynamics. This qualitative research was done with the aim of diagnosing constructed components and influencing factors of agro-enterprise development in Golestan Province. Information was gathered through semi-structured interviewing with a selected sample (n=34) of agro-entrepreneurs and agro-enterprise managers. Using multiple coding process of Grounded Theory, the interviews' contents were analyzed. Findings were formatted in a matrix structure, including open codes, axial codes, and selective codes. According to subjective categorized codes, main constructed components and influencing factors on agro-enterprise development could be explained as: personal dimension (individual motivation, social, economic, psychological and professional purposes, and personal capabilities), enterprise dimension (acquiring and management of production resources, human resource management, linkages and communications, market management, enterprise management and professional functions), learning and training in enterprise, supportive atmosphere (family support, spiritual support and institutional support), and context of enterprise development (natural environment, and social, economic and institutional surrounding environment of agro-enterprises). Based on system conceptualization, the aforesaid constructs were interlinked and "Entrepreneurial Development System of Agro-enterprises" was diagrammed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agro-enterprises
  • Agri-Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Development System of Agro-enterprises