بررسی سلسله‌مراتب نظام ارزشی کارآفرینان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی

2 استادیار دانشگاه رازی

چکیده

در سال‌های اخیر کارآفرینی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین عامل در توسعه‌ی اقتصادی کشورها شناسایی شده است. با توجه به این‌که تشخیص فرصت به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مرحله در کارآفرینی است، از این‌رو شناسایی عامل‌های مؤثر بر تشخیص فرصت موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا مقاله‌ی حاضر با هدف بررسی عامل‌های مؤثر فردی و اجتماعی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات انجام شده است. در راستای سؤال اصلی تحقیق، اثرهای متغیرهای مستقل (دانش سابق کارآفرین، احساس خود اثربخشی، جستجوی منظم فرصت‌ها، پیوندهای قوی و ضعیف اجتماعی، مربیان و جریان‌های اطلاعاتی) بر متغیر وابسته (تشخیص فرصت کارآفرینانه) آزموده شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق230 نفر ازکارآفرینان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در شهر تهران بوده‌اند که از میان آن‌ها حدود 142 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه، روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و روایی پرسش‌نامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (7/0) تأیید شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل دانش سابق، وجود مربی در صنعت فناوری اطلاعات و احساس خوداثربخشی، تأثیر مثبت بر تشخیص فرصت کارآفرینانه دارند؛ اما متغیرهای مستقل دیگر تأثیر معناداری بر تشخیص فرصت در این حوزه نداشته‌اند. هم‌چنین مقایسه‌ی پیوندهای ضعیف و قوی اجتماعی نشان می‌دهد که پیوندهای ضعیف اجتماعی تأثیر بیش‌تری بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در مقایسه با پیوندهای قوی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Value Hierarchy among Entrepreneurs (Case Study: Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • Rezvan Ghambarali 1
  • Kiumars Zarafshani 2
  • Amir Hossein Ali baygi 2
1 . Graduate student in Department of Rural Development, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah
2 Assistant Professor, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

In the beginning of 1980s named as Entrepreneurship Decade, a large number of entrepreneurship researchers attempted to determine certain characteristics that distinguished entrepreneurs from non-entrepreneurs by identifying certain characteristics inherent in potential entrepreneurs in order to predict entrepreneurial behavior. Among the characteristics identified, little empirical research has been conducted on values that might distinguish between entrepreneurs and non-entrepreneurs. Therefore the purpose of this descriptive survey research was to determine the value hierarchies among entrepreneurs in Kermanshah Province. Results indicated that there were differences in values among male and female entrepreneurs. Moreover, values such as universalism, security, and self-direction ranked high among male entrepreneurs while benevolence, security, and conformity ranked high among female entrepreneurs. Results of this study have major implications for entrepreneurship policy-makers. Based on the job fit theory, people select jobs that are compatible with their values. Therefore, policy-makers can direct and advise potential entrepreneurs whose values are compatible with entrepreneurship values.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • value system
  • Benevolence
  • security
  • Universalism
  • conformity