شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به خروج سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

تخصص سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر در تأمین مالی بنگاه‌های نوپا و با ریسک بالا، اما نوآور و کارآفرینانه است. آن‌ها در شرکت‌های نوپای دارای پتانسیل رشد بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از تحقق ارزش‌افزوده مورد نظر، سرمایه ‌خود را به همراه سود حاصل از شرکت سرمایه‌پذیر خارج و در طرح پرسود، اما ریسک‌آمیز و کارآفرینانه دیگری سرمایه‌گذاری می-کنند. این تحقیق کاربردی و نتیجه‌گرا بوده و در آن از ترکیبی از روش‌های کیفی استفاده شده است. محققین بر مبنای مرور کتابخانه‌ای تحقیقات پیشین "فهرست پایه شاخص‌ها" را پی-ریزی کردند. این فهرست از طریق "مصاحبه ساختاریافته" با تیمی از نخبگان ایرانی موضوع (تیم مرجع) تصحیح و "فهرست دور اول دلفی" حاصل شد. سپس از طریق اجرای 3 "دور دلفی" و با همکاری 10 نفر از کارشناسان اجرایی و خبرگان علمی موضوع در ایران (گروه داوران) فهرست نهایی شاخص‌ها با 14 شاخص تصحیح و تکمیل شد. از شاخص‌های نهایی 5 مورد به عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر، 4 مورد به سرمایه‌گذار، 3 مورد به عوامل محیطی و 2 مورد به کارآفرین(ان) مرتبط است. داوران در دورهای اول تا سوم به ترتیب با امتیازات 5، 34، 65 و 71 درصد فهرست شاخص‌ها را مورد تأیید قرار دادند که نصاب حاصل در دور سوم برای تحقق هم‌گرایی مورد نظر در داوران، تأیید نتایج و خاتمه تحقیقات دلفی معتبر است. نتایج این تحقیق نشان‌گر آن است که در نظر گرفتن ترکیبی از این شاخص‌ها در هنگام اتخاذ تصمیم به خروج ضروری است. به ویژه، عدم توجه به عوامل مربوط به کارآفرینان، چالش‌های جدی در مدیریت فرآیند خروج را موجب می‌شود. این تحقیق، زمینه‌ای پژوهشی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری در سایر فرآیندهای کاری سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر فراهم آورده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Criteria on Venture Capitals Exit Decision

نویسندگان [English]

  • Narges Imanipour 1
  • Mahdi Kanani 2
1 Assistant Professor, Tehran University
2 M.A, Tehran University
چکیده [English]

The Venture Capitalists are experts in the financing of high-risk and entrepreneurial start-ups. “Exit” or “Cashing out” is the normal end to any investment. There will come a day when a Venture Capitalist will want to decide to sell or decrease his shares. This decision is multi-criteria and the research is focused on identifying factors affecting VC’s Exit process and attempts to determine the effective criteria through a scientific and hybrid method. Therefore, as research types, it is conclusion-Oriented and applied research.the basic list has drived from literature review”. It has improved by “Structured Interviews” with selected team of Iranian VC elites (as Delphi elite team) and provided the “First round list”. Finally this list had completed and revised through three “Delphi-rounds” with members of “Delphi Referee Team”. The team has been selected from executive or academic experts of Iranian VCs. The degree of agreement among the team is more than 71 percent for the last round. The final list includes 14 main criteria. 5 of them are “Investee’s factors”. 4 are “VC’s factors”, 2 are “entrepreneur’s factors” and 3 are “environmental”. This research has provided some useful bases for determination of effective factors on other VC decisions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture Capital – Investee Entrepreneur – Exit – Innovative Startups – Delphi method