بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

در سال‌های اخیر کارآفرینی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین عامل در توسعه‌ی اقتصادی کشورها شناسایی شده است. با توجه به این‌که تشخیص فرصت به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مرحله در کارآفرینی است، از این‌رو شناسایی عامل‌های مؤثر بر تشخیص فرصت موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا مقاله‌ی حاضر با هدف بررسی عامل‌های مؤثر فردی و اجتماعی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات انجام شده است. در راستای سؤال اصلی تحقیق، اثرهای متغیرهای مستقل (دانش سابق کارآفرین، احساس خود اثربخشی، جستجوی منظم فرصت‌ها، پیوندهای قوی و ضعیف اجتماعی، مربیان و جریان‌های اطلاعاتی) بر متغیر وابسته (تشخیص فرصت کارآفرینانه) آزموده شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق230 نفر ازکارآفرینان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در شهر تهران بوده‌اند که از میان آن‌ها حدود 142 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه، روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و روایی پرسش‌نامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (7/0) تأیید شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل دانش سابق، وجود مربی در صنعت فناوری اطلاعات و احساس خوداثربخشی، تأثیر مثبت بر تشخیص فرصت کارآفرینانه دارند؛ اما متغیرهای مستقل دیگر تأثیر معناداری بر تشخیص فرصت در این حوزه نداشته‌اند. هم‌چنین مقایسه‌ی پیوندهای ضعیف و قوی اجتماعی نشان می‌دهد که پیوندهای ضعیف اجتماعی تأثیر بیش‌تری بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در مقایسه با پیوندهای قوی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Affective Factors in Opportunity Recognition: IT Industry

نویسندگان [English]

  • Rahmatalah Gholipor 1
  • Hassan Ali Aghajani 2
  • Mohammad Ali keramati Karimi 3
1 . Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
2 . Assistant Professor, University of Mazandaran
3 . M.A., Industrial Management
چکیده [English]

In recent years, entrepreneurship in IT industry has been viewed as a prime factor of economic development. Since opportunity recognition is a critical step in entrepreneurship, identification of effectual factors in opportunity recognition is of great significance. The main objective of this study is to examine the effects of individual and social factors in opportunity recognition in IT industry. In this research, eight hypotheses were presented and the effects of independent variables (prior knowledge, self-efficacy, systematic search, weak ties, strong ties, mentors and information flow) on dependent variables (opportunity recognition) were tested. The statistical population and sample include 230 and 142 entrepreneurs respectively in IT industry in the city of Tehran. The data collection instrument was questionnaire and research method was descriptive and correlational research. Cronbachs alpha and content were made to test reliability and validity. The results indicated that independent variables  (like knowledge, self-efficacy and mentors) had direct positive  effects on opportunity recognition but other variables did not have any effect on opportunity recognition. By comparing relative influence of strong and weak ties on opportunity recognition, weak ties will be more positively associated with opportunity recognition than strong forms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity recognition
  • IT
  • Prior knowledge
  • mentor
  • Self-Efficacy