بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند شناسایی فرصت‌های کارآفرینی بین کارآفرینان برتر منتخب

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

«چرا»، «چه وقت» و «چگونه» برخی افراد در کشف فرصت‌های کارآفرینی توان‌مند ظاهر می‌شوند در حالی‌که برخی دیگر این توانایی را ندارند. این سؤال یکی از مهم‌ترین سؤال‌هایی است که در زمینه‌ی کارآفرینی و شناسایی فرصت مطرح است و پاسخ به آن می‌تواند پنجره‌ای جدید را پیش روی محققان بگشاید. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر شناسایی فرصت در بین کارآفرینان بوده است. برای رسیدن به این هدف از الگوی ارائه شده در این مقاله استفاده شده است. بر همین اساس پس از توزیع پرسش‌نامه میان 279 نفر از کارآفرینان برتر سومین جشنواره‌ی ملی کارآفرینی، در پایان 92 پرسش‌نامه تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی درستی الگوی نظری با داده‌های حاصل از جامعه از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج نشان داد که الگوی یادشده برای جامعه‌ی آماری قابل استفاده است. سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون همبستگی انجام شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هوشیاری کارآفرینی، ویژگی‌های شخصیتی کارآفرین، شبکه‌های اجتماعی، دانش اولیه و نیروهای پیش برنده با شناسایی فرصت‌های کارآفرینی ارتباط معناداری وجود دارد. این مطالعه می‌تواند در شناخت عوامل اصلی شناسایی فرصت و آموزش و تقویت آن در میان کارآفرینان بالقوه سبب پیشرفت آن‌ها در زمینه‌های مختلف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Trend of Opportunities Recognition Among Top Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • Mahmood Saremi 1
  • Mohammad-Kazem Alizade Sani 2
1 . Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
2 . M.A., Student of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Why, when and how are some people more capable of recognizing opportunities while others lack such ability? This is a key question to pose in the field of entrepreneurship and opportunity recognition. The answer to this question can open up a new window before researchers. The aim of this research is to examine the factors that are effective in determining opportunities among entrepreneurs. To achieve this goal, we use the model suggested by Bany Ovoroa (2003). In doing so, after distribution of questionnaires among 279 to entrepreneurs in the Third National Festival of Entrepreneurship we have analyzed 92 of questionnaires. For analysis, firstly we have examined the reliability of theoretical model via data gathering from statistic population by Lisrel software. The results show that the model can be used for population. The next phase of analysis is made by correlation test. The results show that there is a significant relationship between entrepreneurial alertness, personal characteristics of entrepreneur, social networks, primary knowledge and thrust forces, and identifying entrepreneurship opportunities. This survey can be used to develop potential entrepreneurs in different fields to gain ability to determine the key elements of opportunity recognitions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity recognition
  • Entrepreneurship Alertness
  • Creativity and Innovation
  • Primary Knowledge
  • Social network
  • Thrust Forces