بررسی ارایه‌ی برنامه‌ی درسی آموزش کارآفرینی در رشته‌ی‌ علوم تربیتی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و اولویت‌بندی مواد و مهارت‌های اصلی، هدف‌های آموزشی، بهترین روش‌های یاددهی - یادگیری و ظرفیت زمانی مناسب برای آموزش کارآفرینی در رشته‌ی‌ علوم تربیتی است. این تحقیق بر روی دو جامعه‌ی آماری انجام شده است؛ حجم نمونه‌ی اول تحقیق را 117 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی (27 پسر و 90 دختر) دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385 و حجم نمونه‌ی دوم تحقیق را 40 نفر از صاحب‌نظران تشکیل داده‌اند. روش تحقیق به صورت آمیخته (کمی و کیفی) است. برای گردآوری داده‌ها در روش کمی از دو پرسشنامه‌ با آلفای کرونباخ 31/88 (دانشجویان) و 69/88 (صاحب‌نظران) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل توصیفی (درصد و فراوانی)، تحلیل استنباطی (T مستقل، ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل کیفی استفاده شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، اولویت‌های آموزشی برای توسعه‌ی کارآفرینی در بین دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی که باید در برنامه درسی آن‌ها گنجانده شوند، عبارت‌اند از: انجام پروژه‌های تحصیلی مرتبط با رشته‌ی علوم تربیتی در قسمت آموزش سازمان‌های مختلف، آشنایی با نحوه‌ی تدوین طرح کسب‌وکار، آشنایی با شغل‌های مربوط به رشته‌ی تحصیلی، آشنایی با قانون‌های کسب‌وکار، آشنایی با مهارت‌های مالی و بازاریابی، آشنایی با مفاهیم خلاقیت، نوآوری و مهارت‌های مربوط به آن و ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Entrepreneurship Curriculum Development in the Field of Education

نویسندگان [English]

  • Jahangir Yadollahi Farsi 1
  • Reza Mirarab Razi 2
1 . Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 . M.A., Educational Planning, University of Tehran
چکیده [English]

This study aims to explain the major skills, instructional objectives, best teaching and learning methods and appropriate timetable to implement entrepreneurship curriculum in the field of education. There are two categories of statistical population: the first sample includes 117 master students (27 males and 90 females) at University of Tehran during the semester 2006, 2007. The second sample includes a group of 40 experts selected from among university professors, top entrepreneurs and practitioners.
The research is conducted through a mixed quantitative and qualitative method.  First sampling has been carried out by using the descriptive and survey method whereas second sampling employs a qualitative method. The information gathered from questionnaires indicated the Alpha Cronbach of 88/31 for students and 88/69 for experts respectively. The analysis has been made in view of the percentage, frequency and Pearson Correlation.
The findings demonstrate that the respondents, preferences and priorities in connection with curriculum development in the field of education include:
Contact of research projects, introduction to business plans, introduction to occupations in related discipline, business rules and regulations, financial skills, marketing technique, concepts of innovation, creativity and related issues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Entrepreneurship education
  • Business Skills
  • Entrepreneurial Trends