ارایه‌ی چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی

نویسندگان

1 استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی مهم‌ترین مبانی نظری کارآفرینی، کارآفرینی دولتی و سازمانی، الگوی اولیه‌ای از مبانی نظری مطالعه شده استخراج و سپس در یکی از سازمان‌های دولتی آزموده شد.
پژوهش حاضر با طراحی سه پرسش‌نامه به ترتیب به سنجش عوامل فردی، سازمانی و عناصر کارآفرینی و همچنین آزمون مدل اولیه پرداخته و تأثیر متغیرهای مستقل (عوامل فردی و سازمانی) و متغیرهای وابسته (عناصر کارآفرینی) را الگوسازی کرده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات، از طریق تحلیل عاملی چرخشی با روش واریماکس و چندین بار تکرار، هشت عامل برای عوامل سازمانی، هفت عامل برای عوامل فردی و پنج عامل برای عناصر کارآفرینی به‌دست آمد. پس از آن با استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی، بنیادی و تحلیل مسیر (علیت) الگوی اولیه آزموده و در نهایت دو الگو با ترکیبی از عناصر مختلف و با ارزش‌های متفاوت ارائه شد. از این‌رو شاخص‌های اندازه‌گیری کارآفرینی و عوامل تأثیرگذار به صورت الگوی مناسب کارآفرینی همراه با یک الگوی ساختاری در مسیر تحقیق ارائه شد. نتیجه‌ی تحقیق نشان می‌دهد که سازه‌های اصلی کارآفرینی را در میان عوامل فردی، توفیق طلبی، تعهد سازمانی، مهارت‌های مذاکره و اعتماد به نفس؛ و در میان عناصر کارآفرینی، خطرپذیری، رفتار اثرگذار، استقلال و تمایل به اصلاح؛ تشکیل می‌دهند. از مجموع عوامل تأثیرگذار عوامل سازمانی نیز عوامل مشتری‌مداری، ساختار منعطف، فرهنگ کاری، کنترل استراتژیک، حمایت مدیریت و سیستم پذیرش ایده در الگوی ساختاری معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Proper Conceptual Framework From Entrepreneurship in Public Sector

نویسندگان [English]

  • Ali Jahangiri1 1
  • Mohammad-Hassan Mobaraki 2
1 Assistant Professor, Institute of Research and Training of Management and Planning
2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

This article survey is the theoretical literature about entrepreneurship , governmental entrepreneurship , corporate intrapreneurship and entrepreneurship dimensions and then explores a primary model from contextual field for experiment in the public sector organizations.
In this study, three questionnaires are designed to measure individual and organizational elements accompanied by entrepreneurship dimensions. To obtain adequate assurance about the information accuracy, all questionnaires should have reliability and validity. Upon gathering information, we focused on analyzing on these factors: eight organizational factors, seven individual factors and five dimensional factors.
The research results show that many factors may affect entrepreneurship. The canonical correlation in the study suggests two models for measuring entrepreneurship in public sector organizations. Also regression analysis explored some linear functions as dependent and independent variables in five alternatives. Among the individual elements: achievement, self-confidence, organizational commitment, negotiation skills are significant and among the entrepreneurial dimensions: the main constructs of entrepreneurship risk-taking, proactiveness, autonomy and tendency to reform are noteworthy. Accordingly customer-oriented factors, flexible structure, working culture, strategic control, management support and idea acceptance system are affecting entrepreneurship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Corporate entrepreneurship
  • Governmental Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Dimensions