بررسی الگویی برای تعیین ساختار سرمایه در کسب‌وکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنعت نساجی و نفت)

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

تعداد محدودی از مطالعات ساختار سرمایه در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) انجام شده است. تحقیقات اخیر در مورد کسب‌وکارهای خانوادگی نشان می‌دهند که فرایندهای تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، تحت تأثیر گرایش مالکان در به‌کارگیری بدهی به عنوان شکلی از تأمین مالی است. عوامل دیگری همچون فرهنگ، ویژگی‌های کارآفرینانه، تجربه‌های پیشین کارآفرین در زمینه‌ی ساختار سرمایه نیز بر تصمیمات تأمین مالی تأثیر می‌گذارند. این مطالعه با کمک پژوهش انجام شده توسط کلادیو و همکاران (2000) قصد دارد الگویی را برای تأمین مالی کسب‌وکارهای خانوادگی ایران ارائه دهد. این پژوهش کسب‌وکارهای خانوادگی در دو صنعت نساجی و شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت در استان تهران را بررسی کرده است. در صنعت نساجی حدود 78 شرکت خانوادگی و در صنعت نفت 80 شرکت خانوادگی شناسایی و در نهایت یک نمونه‌ی 88 تایی از دو صنعت به عنوان نمونه‌ی آماری بررسی شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که اندازه‌ی شرکت، کنترل کسب‌وکار خانوادگی، برنامه‌ و اهداف کسب‌وکار به‌طور معناداری با بدهی شرکت دارای ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of a Model for Capital Structure in Family-based Businesses (Covering Oil and Textile Industries)

نویسندگان [English]

  • Nader Seyyed Amiri 1
  • Reza Tehrani 2
  • Vina Tarjoman 3
1 M.A., Entrepreneurship Management, University of Tehran
2 Associate Professor Faculty of Geography, University of Tehran
3 M.A., Student Financial Management, University of Tehran
چکیده [English]

A limited series of studies on capital structure have been conducted on small-to-medium size enterprises (SMEs). Recent family-bases business literature suggests that these processes are influenced by firm owners’ attitudes toward the utility of debt as a form of financing. Other factors like culture, entrepreneurial characteristics, and prior experiences may also be involved. This study intends to present a model for family business financing and in view of the research conducted by ‎ Claudio A.Romono et al. This survey deals with textile and oil industries in Tehran. Almost 78 family businesses in textile industry and 80 family businesses in oil industry were identified. A sample of 88 firms from the two industries was investigated in our study.  If findings suggest that the firm size, family control, business planning, and business objectives are significantly associated with debt.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • family business
  • Financing
  • Entrepreneurship