بررسی آثار باورهای مذهبی بر گرایش به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید (مطالعهی موردی: دانشگاه‌های منتخب تهران)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی یکی از حوزه‌های نوظهور و امید بخش در دهه‌های اخیر بوده است. شناسایی علت‌ها و پیامدهای تلاش‌های کارآفرینانه در این راستا اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر باورهای مذهبی بر راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید است. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق آمیخته، که شامل پرسشنامه و مصاحبه است، از دانشجویانی که در مراکز رشد دانشگاه‌های تهران، شریف و شهید بهشتی اقدام به راه‌اندازی شرکت کرده بودند، آزمون به عمل آمد. نتیجه‌‌ی اولیه‌ی به‌دست آمده، نشان دهنده‌ی تأثیر نداشتن این باورها بر راه‌اندازی کسب‌وکار بودند. پاسخ‌دهندگان از وجود یک نظام درونی ارزشی قوی صحبت می‌کردند که به حفظ و تقویت آن گرایش داشتند و در تلاش بودند تا تقید و پایبندی خود را به اصول مذهبی نشان دهند. یافته‌ها نشان می‌دهند که تأثیر نداشتن باورهای مذهبی بر راه‌اندازی کسب‌وکار به دلیل وجود متغیرهای میانجی است که باعث می‌شوند تا باورها به صورت غیرمستقیم بر راه‌اندازی کسب ‌وکار تأثیر بگذارند. مطالعات در غرب نیز حاکی از آن است که باورهای مذهبی بر راه‌اندازی کسب ‌وکار تأثیری ندارند. از سویی در قرآن و احادیث اسلامی نیز درباره‌ی موضوع‌های اقتصادی و کارآفرینی، نشانه‌های زیادی وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی تمایل و توجه زیاد اسلام به کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Religious Beliefs on Tendency Towards New Business Venture

نویسندگان [English]

  • Amir-Hossein Maleki1 1
  • Arian Gholipour 2
  • Hassan Abedi Jafari 2
1 . M.A., Entrepreneurship Management, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Entrepreneurship is an emergent field in the recent decades which has been accompanied by very important efforts towards recognition of the grounds for its development. This research is conducted through a mixed method of questionnaire and interviews. The target group consists of students from the University of Tehran, and Shahid Beheshti as well as the Sharif University of Technology who have managed to start up businesses. The respondents believe in a strong inherent value system while they are trying to reinforce it and showing their adherence to religious principles.
The findings indicate that owing to some intermediary variables, religious beliefs can indirectly impact the business venture. On the other hand, most of the Islamic teachings and Qoranic traditions which address economic issues largely evidence the religious tendency and association with entrepreneurship and new business startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Entrepreneurship
  • Religion
  • belief
  • Islamic
  • Ethics