دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 50، زمستان 1399، صفحه 481-640